Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / ФК 09-2з / Фінанси підприємств Заоч. 2012.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.82 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

  1. Які з названих обов‘язкових платежів належать до місцевих податків і зборів: податок на землю; гербовий збір і комунальний податок; збір на використання місцевої символіки; відрахування на фінансування автомобільних доріг; податок на нерухоме майно (нерухомість)?

  2. Назвіть об‘єкт оподаткування для обчислення: а) комунального податку; б) податку з реклами.

  3. Які фактори впливають на розмір ставки податку з власників транспортних засобів?

Література

[4, 7, 12, 13, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30]

Модуль І. Теоретико-практичні основи фінансів підприємств

Змістовий модуль 3. Фінансування основних і оборотних фондів

Тема 6. Оборотні кошти

Мета роботи:

засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про джерела оборотних коштів і методи визначення потреби в оборотних коштах

Питання для самостійного вивчення

  1. Джерела формування оборотних коштів.

  2. Методи визначення потреби в оборотних коштах.

Методичні рекомендації

При опрацюванні першого питання необхідно враховувати, що визначення джерел формування оборотних коштів є важливою ділянкою роботи фінансиста підприємства.

Недостатність джерел оборотних коштів призводить до недофінансування господарської діяльності та до фінансових ускладнень. У той же час наявність зайвих джерел оборотних коштів на підприємстві сприяє створенню наднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей, відволіканню оборотних коштів з господарського обороту, зниженню відповідальності за цільове й раціональне використання як власних, так і позичених та залучених коштів.

Слід зважити на те, що мінімальна потреба підприємства в оборотних коштах покривається за рахунок таких власних джерел: статутний капітал (фонд), відрахування від прибутку у фонди спеціального призначення, цільове фінансування та цільові надходження (з бюджету, галузевих та міжгалузевих позабюджетних фондів), приріст сталих пасивів. Зверніть увагу на джерела формування оборотних коштів підприємств, що вводяться в дію, та вже діючих підприємств.

До залучених та позичених коштів належать банківський, комерційний та інші кредити, кредиторська заборгованість; кошти інших підприємств (кредиторів), які надаються підприємству у позику під обумовлений відсоток з оформленням векселя чи іншого боргового збов‘язання.

Вивчаючи друге питання, необхідно чітко уявляти необхідність визначення потреби в оборотних коштах.

У практиці використовується два методи визначення потреби в оборотних коштах: прямий та економічний. Важливо зрозуміти, що метод прямого розрахунку забезпечує розробку обґрунтованих норм і нормативів на кожному підприємстві з урахуванням багатьох факторів, які пов‘язані з особливостями постачання, виробництва та реалізації продукції. Розгляньте ці фактори для підприємств виробничої сфери. Далі необхідно розглянути етапи роботи при визначенні планової потреби в оборотних коштах. При цьому слід звернути увагу на особливості нормування оборотних коштів за кожною статтею (для створення виробничих запасів, у незавершеному виробництві і витратах майбутніх періодів, для створення запасів готової продукції).

Визначення потреби в оборотних коштах прямим методом є трудомісткою операцією, тому студенти повинні чітко засвоїти, у яких випадках його використання є доцільним і необхідним, а у яких випадках можливо застосовувати економічний метод, який не потребує виконання складних розрахунків. Доцільно при вивченні обчислення потреби в оборотних коштах економічним методом скласти послідовність виконання розрахунків.

Тести

1. Оборотнi кошти пiдприємства - це:

а) грошi в касi пiдприємства, на розрахункових i валютних рахунках, у розрахунках;

б) кошти, авансованi у виробничi оборотнi фонди та фонди обiгу;

в) оборотнi активи.

2. Оборотнi виробничi фонди - це:

а) оборотнi кошти у виробництвi та готовiй продукцiї;

б) оборотнi кошти у виробничих запасах;

в) оборотнi кошти у виробничих запасах та у виробництвi.

3. Яка частина оборотних коштiв обслуговує сферу обiгу?

а) готова продукцiя, грошовi кошти й кошти в розрахунках;

б) кошти на рахунках у банках i касi, у розрахунках, дебiторська заборгованiсть;

в) готова продукцiя, що вiдвантажена.

4. Якi оборотнi фонди слiд вiднести до нормованих?

а) оборотнi виробничi фонди;

б) виробничi запаси;

в) оборотнi виробничi фонди й готову продукцiю.

5. Яким чином визначається стан оборотних коштiв?

а) наявнiстю оборотних коштiв на певну дату;

б) порiвнянням фактичної наявностi оборотних коштiв з нормативом;

в) порiвнянням фактичної наявностi оборотних коштiв на певнi дати.

6. До яких наслiдкiв приводить прискорення обертання оборотних коштiв?

а) до абсолютного їх вивiльнення з обороту;

б) до вiдносного їх вивiльнення з обороту;

в) до збiльшення обсягiв позичкового i залученого капiталу.

7. Якi напрямки розмiщення оборотних коштiв можна вiднести до високолiквiдних активiв?

а) матерiальнi оборотнi активи;

б) товари вiдвантаженi;

в) грошi на банкiвських рахунках i в касi пiдприємства.

8. Якi напрямки розмiщення оборотних коштiв можна вiднести до низьколiквiдних активiв?

а) дебiторська заборгованiсть;

б) грошi на банкiвських рахунках i в касi пiдприємства;

в) матерiальнi оборотнi засоби.

9. Поточний запас залежить вiд:

а) частоти та рiвномiрностi поставок матерiалiв, рiвномiрностi їх споживання у виробництвi;

б) можливих перебоїв у постачаннi;

в) часу перебування вантажу в дорозi.

10. Коефiцiєнт зростання витрат характеризує:

а) тривалiсть виробничого циклу;

б) ступiнь готовностi виробiв у незавершеному виробництвi;

в) потребу в оборотних коштах на складi та в експлуатацiї.

11. Оборотні кошти — це:

а) частина авансованого капіталу у виробництво;

б) весь авансований у виробництво капітал;

в) грошові ресурси, що авансуються в оборотні виробничі фонди і фонди обігу.

12. Оборотні активи представлені:

а) виробничими запасами;

б) основними засобами;

в) витратами майбутніх періодів;

г) готовою продукцією;

д) коштами в розрахунках;

е) незавершеним виробництвом;

є) статутним капіталом.

13. Власні джерела формування оборотних активів — це:

а) прибуток підприємства;

б) виручка від реалізації;

в) статутний капітал;

г) кредиторська заборгованість;

д) страхові відшкодування.

14. Норматив оборотних активів — це:

а) економічно обґрунтований розрахунок максимальної потреби фінансових ресурсів, необхідних підприємству для придбання товарно-матеріальних цінностей, які забезпечують безперервність відтворювальних процесів;

б) їх залишок на кінець року;

в) економічно обґрунтований розрахунок мінімальної потреби грошових коштів для придбання товарно-матеріальних цінностей, які забезпечують безперервність відтворювальних процесів;

г) правильна відповідь відсутня.

15. На структуру оборотних активів підприємства впливають:

а) галузева підпорядкованість;

б) період року;

в) сезонність виробництва;

г) вартість основних засобів та нематеріальних активів;

д) інфляція.

16. Для визначення нормативу оборотних активів по готовій продукції необхідно знати:

а) середні мінімальні залишки готової продукції;

б) вартість середньодобової реалізації продукції;

в) середню періодичність надходження коштів на поточний рахунок;

г) річний обсяг реалізації продукції на плановий рік;

д) обсяг реалізації продукції за звітний рік;

е) всі перераховані вище дані.

17. Залученими джерелами формування оборотних активів є:

а) бюджетні асигнування;

б) стійкі пасиви;

в) кошти резервного фонду;

г) кредиторська заборгованість;

д) кредити банків;

е) правильна відповідь відсутня.

18. Факторами підвищення ефективності використання оборотних активів є:

а) зменшення збитковості діяльності;

б) збільшення доходності;

в) прискорення обертання оборотних активів;

г) збільшення терміну обороту оборотних активів;

д) всі відповіді правильні.

19. Для формування оборотних активів використовуються кредити:

а) короткострокові;

б) довгострокові;

в) відповіді а) і б).

20. Показники економічної ефективності використання оборотних активів — це:

а) фондовіддача;

б) тривалість одного обороту;

в) рентабельність основної діяльності.

21. Прискорення обертання оборотних активів можливе в результаті:

а) ліквідації товарно-матеріальних цінностей;

б) збільшення виробничих запасів та частки незавершеного виробництва;

в) проведення рекламної компанії.

22. Коефіцієнт оборотності оборотних активів характеризує:

а) частку оборотних активів в одній гривні реалізованої продукції;

б) кількість оборотів оборотних активів за рік;

в) правильна відповідь відсутня.