Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / ФК 09-2з / Фінанси підприємств Заоч. 2012.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.82 Mб
Скачать

2. Методичні рекомендації

до самостійної роботи

Модуль І. Теоретико-практичні основи фінансів підприємств

Змістовий модуль 1. Основи організації фінансів підприємств

Тема 1. Основи фінансів підприємств

Мета роботи:

засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про особливості організації фінансів підприємств залежно від форми власності і державне регулювання фінансових ресурсів підприємств

Питання для самостійного вивчення

 1. Особливості організації фінансів підприємств залежно від форми власності.

 2. Державне регулювання формування фінансових ресурсів підприємств.

Методичні рекомендації

Розглядаючи перше питання слід пам‘ятати, що перехідний до ринкової економіки період характеризується багатоукладністю господарювання. Тут репрезентовано всі форми власності:

 • державну;

 • комунальну (муніципальну);

 • колективну;

 • приватну.

Це зумовило появу різних організаційно-правових форм господарювання.

Ринкова економіка зовсім не виключає присутності поряд з іншими і державної власності. До державного сектора належать ті установи та організації, які повністю або частково фінансуються з державного бюджету. Створюються також підприємства зі змішаною формою власності, що в них держава є основним утримувачем корпоративних прав, - електроенергетика, вугільна промисловість, машинобудування та ряд інших. Державна власність, проте, не зменшує ні самостійності, ні матеріальної відповідальності суб‘єктів господарювання.

На організацію фінансів впливають організаційно-правові форми господарювання, сфера та характер діяльності підприємств. Це проявляється в процесі формування капіталу (статутного фонду), розподілу прибутку, утворення грошових фондів, внутрішньовідомчого розподілу засобів, у взаємовідносинах з бюджетом тощо.

У ринковій економіці основною формою господарювання є акціонерне товариство. Розрізняють акціонерні товариства закритого та відкритого типів. Вони відрізняються кількістю акціонерів і можливістю продати свої акції.

Акціонерне товариство організується на добровільних засадах фізичними і юридичними особами. У статутний фонд вони можуть вносити не тільки відповідні кошти (у тому числі в іноземній валюті), а й робити внески у вигляді нерухомості, обладнання, інтелектуальної власності, інших основних фондів.

При вивченні цього питання слід ознайомитися з Законом України “Про господарські товариства”. Цим законом передбачено можливість реєстрації різних видів товариств. Особливо поширеним є товариство з обмеженою відповідальністю. Ці товариства можуть створюватися у формі кооперативів, колективних та орендних підприємств. Характерним для них є те, що власність товариства – це спільна власність усіх його учасників.

Організація фінансів підприємств відбиває галузеві особливості, специфіку виробництва, рівень його технічного забезпечення та рівень технологічних процесів, склад і структуру виробничих витрат, вплив природнокліматичних факторів на виробництво.

Вивчення другого питання необхідно розпочати з визначення основних джерел формування фінансових ресурсів підприємств. Це власні і залучені кошти. До власних належать:

 • статутний фонд;

 • амортизаційні відрахування;

 • валовий доход;

 • прибуток.

До залучених належать:

 • пайові та інші внески;

 • кошти, мобілізовані на фінансовому ринку.

Перехід на ринкові умови господарювання потребує нових підходів до формування фінансових ресурсів. Так, нині важливе місце в джерелах фінансових ресурсів належить пайовим та іншим внескам фізичних та юридичних осіб, членів трудового колективу. Збільшується значення прибутку, амортизаційних відрахувань та позичкових коштів у формуванні фінансових ресурсів підприємств.

Студентам слід звернути увагу на особливості державного регулювання формування фінансових ресурсів. У сучасних умовах значно скорочуються обсяги фінансових ресурсів, які надходять від галузевих структур, обсяги бюджетних субсидій від органів державної влади. Тому пошук фінансових джерел розвитку підприємства, забезпечення найефективнішого інвестування фінансових ресурсів набуває важливого значення в роботі фінансових служб підприємств.

Тести

1. Фінанси підприємств — це сукупність відносин, пов'язаних з:

а) реєстрацією суб'єкта господарювання у відповідних органах;

б) формуванням статутного капіталу;

в) утворенням та використанням фондів цільового призначення;

г) інвестуванням коштів у цінні папери та одержанням доходу на них;

д) виконанням податкових та інших платежів у бюджет;

е) сукупністю різноманітних спеціалізованих фондів та грошових нагромаджень;

є) сукупністю економічних відносин з приводу виробництва, обміну, розподілу та перерозподілу внутрішнього валового продукту.

2. Передумови ефективного функціонування фінансів підприємств:

а) однотипність форм власності;

б) свобода підприємництва;

в) стабільність оподаткування і його оптимальні розміри;

г) вільне ринкове ціноутворення;

д) відсутність конкуренції;

е) самофінансування підприємства;

є) необмежене державне втручання в діяльність підприємства.

3. Фінансова діяльність підприємства — це:

а) економічні відносини суб'єкта господарювання в процесі взаємовідносин з юридичними та фізичними особами;

б) економічні відносини суб'єкта господарювання з бюджетною системою в процесі виконання фінансових зобов'язань;

в) розрахунки з постачальниками за допомогою готівки та виплата заробітної плати працівникам;

г) формування різноманітних фондів грошових засобів;

д) державна реєстрація підприємства.

4. Керування фінансами підприємства передбачає:

а) наявність об'єктів і суб'єктів керування;

б) існування місцевих органів самоврядування;

в) наявність у суб'єктів господарювання та держави фінансових ресурсів;

г) наявність нормативно-правової бази.

5. Фінансові відносини підприємств із кредитними установами виникають з приводу:

а) акумуляції кредитних ресурсів;

б) касово-розрахункових операцій;

в) видачі та повернення безпроцентних позик;

г) повернення кредиту;

д) страхування майна.

6. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств — це:

а) надходження від Пенсійного фонду;

б) надходження від Фонду сприяння зайнятості населення;

в) грошові надходження підприємств від усіх видів діяльності;

г) кредитні інвестиції;

д) бюджетні асигнування.

7. Доходи підприємств — це:

а) амортизаційні відрахування;

б) виручка від реалізації продукції;

в) виручка від реалізації майна, що вибуло;

г) валовий і чистий доход, прибуток від реалізацій.

д) прибуток від операцій з цінними паперами;

е) прибуток від будівельно-монтажних робіт, виконаних господарським способом.

8. До фінансових ресурсів підприємств, що формуються при заснуванні, належать:

а) кредитні інвестиції;

б) страхові відшкодування;

в) внески засновників у статутні фонди.

9. Об'єкти фінансів підприємств — це:

а) система грошових відносин;

б) соціальні відносини;

в) трудове законодавство;

г) розподіл грошових доходів.

10. Види відповідальності підприємств за невиконання фінансових зобов'язань:

а) економічна;

б) адміністративна;

в) кримінальна;

г) суспільна.

11. Формування фінансових ресурсів на підприємстві – це:

а) процес його кредитування;

б) утворення фондів грошових засобів для виконання фінансових зобов'язань перед державою та іншими суб'єктами господарювання;

в) страхові відшкодування;

г) страхові внески;

д) процес відтворення робочої сили;

е) зменшення простроченої кредиторської заборгованості на підприємстві.

12. Фактори, які зумовили незадовільний фінансовий стан більшості підприємств:

а) умови надання кредиту;

б) інфляція попиту;

в) амортизаційна політика;

г) протекціонізм на товари вітчизняного виробництва;

д) нестача фінансових ресурсів;

е) макроекономічна ситуація в державі.