Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка для диплома УПР.doc
Скачиваний:
113
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
3.46 Mб
Скачать

Розділ 3 вимоги до структури та обсягу диплоМнОї роботи

Дипломна робота як оригінальне теоретико-прикладне дослідження повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність.

Дипломна робота повинна містити:

 • титульний аркуш;

 • завдання;

 • реферат;

 • зміст;

 • перелік умовних позначень (за необхідності);

 • вступ;

 • основну частину (розділи, висновки до розділів):

 • висновки;

 • список використаних джерел;

 • додатки.

У разі потреби, обумовленої логіко-структурною схемою роботи, можливе виділення більшої кількості розділів.

3.1. Титульний аркуш

Титульний аркуш є першою сторінкою роботи і служить основним джерелом бібліографічної інформації, необхідної для обробки і пошуку документів.

Титульний аркуш дипломної роботи, зразок якого подано у додатку Б, містить дані, що розміщуються у такій послідовності:

 • найменування вищого навчального закладу, де виконано роботу;

 • віза завідувача кафедри про допуск до захисту роботи;

 • назва дипломної роботи;

 • шифр і найменування спеціальності та освітньо-кваліфікаційного рівня;

 • прізвище, ім’я, по батькові автора;

 • підпис керівника дипломної роботи;

 • підписи консультантів окремих розділів дипломної роботи;

 • підпис нормоконтролера;

 • місто і рік.

3.2. Завдання

Завдання на дипломну роботу розміщується відразу ж після титульного аркуша та являє собою документ, що визначає обсяги й порядок виконання роботи. Бланк завдання на дипломну роботу заповнюється протягом двох тижнів з дня затвердження теми на кафедрі. Зразок завдання подано у додатку В. На бланку завдання заповнюється календарний план виконання роботи, що складається керівником роботи з магістрантом. Завдання і календарний план затверджує завідувач кафедри.

3.3. Реферат

Реферат призначений для ознайомлення з дипломною роботою. Він повинний бути коротким, інформативним і містити дані, що дозволяють розкрити суть дипломної роботи. Реферат повинен містити:

 • дані про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість найменувань у списку використаних джерел;

 • текст реферату;

 • перелік ключових слів.

Текст реферату повинен відображати інформацію, подану в роботі, у певній послідовності:

 • об'єкт та предмет дослідження;

 • мета роботи;

 • методи дослідження;

 • результати та їх новизна;

 • основні положення роботи;

 • економічна ефективність;

 • значимість роботи та висновки.

Частини реферату, з яких відсутні дані, опускають.

Наприкінці реферату наводять ключові слова. Ключовим словом називається слово або стійке словосполучення із тексту реферату, яке з точки зору інформаційного пошуку несе смислове навантаження. Сукупність ключових слів повинна відображувати поза контекстом основний зміст дипломної роботи. Загальна кількість ключових слів має бути не меншою трьох і не більшою десяти. Ключові слова подають у називному відмінку, друкують у рядок, через коми.

Реферат має бути обсягом 1 сторінка машинописного тексту ( 1500-2000 друкованих знаків).

Приклад написання реферату наведено у додатку Д.

3.4. Зміст

Зміст дипломної роботи розміщують після реферату з нової сторінки. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема, переліку умовних позначень, вступу, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків.

Приклад написання змісту наведено у додатку Е.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.