Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка для диплома УПР.doc
Скачиваний:
106
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
3.46 Mб
Скачать

3.5. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності)

Якщо у дипломній роботі вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий у роботі у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Незалежно від цього при першому згадуванні цих елементів у тексті роботи наводять їх розшифровку.

Перелік треба друкувати двома колонками, де зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа – їх детальне розшифрування.

Якщо у дипломній роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються не більше двох разів, то їх до переліку не вносять та розшифрування наводять у тексті при першому згадуванні.

3.6. Вступ

У вступі розкривається сутність і стан наукового завдання та його значущість, підстави і вихідні дані для розроблення теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

Далі подають загальну характеристику дипломної роботи у рекомендованій нижче послідовності.

Актуальність теми

Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями наукового завдання обґрунтовують актуальність і доцільність дипломної роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України.

Висвітлення актуальності повинно бути небагатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність наукового завдання.

Мета і задачі дослідження

Формулюється мета дипломної роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як «Дослідження...», «Вивчення...», тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету. Мета повинна бути сформульована таким чином, щоб указувати на об'єкт і предмет дослідження.

Об'єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення.

Предмет дослідження міститься у межах об'єкта.

Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага магістранта, оскільки предмет дослідження визначає тему дипломної роботи.

Методи дослідження

Наводять перелік методів дослідження, використаних для досягнення поставленої у роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися у логічності та прийнятності вибору саме цих методів. Вибір методів дослідження повинен забезпечити достовірність отриманих результатів і висновків.

Наукова новизна одержаних результатів

Викладаються наукові положення, які запропоновані особисто магістрантом та виносяться на захист. Необхідно показати відмінність одержаних результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни, при цьому можливе застосування формулювань удосконалено, дістало подальший розвиток.

Кожне наукове положення чітко формулюють, виокремлюючи його основну сутність і зосереджуючи особливу увагу на рівні досягнутої при цьому новизни. Сформульоване наукове положення повинно читатися і сприйматися легко й однозначно (без нагромадження дрібних і таких, що затемнюють його сутність, деталей та уточнень). У жодному випадку не можна вдаватися до викладу наукового положення у вигляді анотації, коли просто констатують, що у роботі зроблено те й те, а сутності і новизни із написаного виявити неможливо. Подання наукових положень у вигляді анотацій є найбільш поширеною помилкою при викладенні загальної характеристики роботи.

До цього пункту не можна включати опис нових прикладних (практичних) результатів, отриманих у вигляді способів, пристроїв, методик, схем, алгоритмів і под. Слід завжди розмежовувати одержані наукові положення і нові прикладні результати, що випливають з теоретичного доробку магістранта.

Усі наукові положення з урахуванням досягнутого ними рівня новизни є теоретичною основою (фундаментом) розв'язаного у дипломній роботі наукового завдання.

Практичне значення одержаних результатів

Надаться відомості про використання результатів дипломної роботи або рекомендації щодо їх використання. Відзначаючи практичну цінність одержаних результатів, необхідно подати інформацію про ступінь їх готовності до використання або масштабів використання.

Відомості про впровадження результатів досліджень необхідно подавати із зазначенням найменувань організацій, в яких здійснено впровадження, форм реалізації та реквізитів відповідних документів.

Апробація результатів дипломної роботи

Зазначається, на яких наукових конференціях, семінарах, школах оприлюднено результати досліджень, викладені у дипломній роботі.

Публікації

Вказуюється у скількох статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій опубліковані результати дипломної роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.