Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка бак экзам 25 05 10.doc
Скачиваний:
151
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.56 Mб
Скачать

144

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

Навчально-методичний посібник

для підготовки до державного екзамену

з економічної теорії

(з фундаментальних економічних дисциплін: політична економія, макроекономіка, мікроекономіка, історія економіки та економічної думки)

Галузі знань: 0305 Економіка та підприємництво

0306 Менеджмент і адміністрування

Напрям підготовки: 6.030501 Економічна теорія

6.030502 Економічна кібернетика

6.030503 Міжнародна економіка

6.030504 Економіка підприємства

6.030505 Управління персоналом і економіка праці

6.030507 Маркетинг

6.030508 Фінанси і кредит

6.030509 Облік і аудит

6.030601 Менеджмент

Донецьк - 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

для підготовки до державного екзамену

з економічної теорії

(з фундаментальних економічних дисциплін: політична економія, макроекономіка, мікроекономіка, історія економіки та економічної думки)

Галузі знань: 0305 Економіка та підприємництво

0306 Менеджмент і адміністрування

Напрям підготовки: 6.030501 Економічна теорія

6.030502 Економічна кібернетика

6.030503 Міжнародна економіка

6.030504 Економіка підприємства

6.030505 Управління персоналом і економіка праці

6.030507 Маркетинг

6.030508 Фінанси і кредит

6.030509 Облік і аудит

6.030601 Менеджмент

Розглянуто на засіданні кафедри Економічної теорії

Протокол № 1 від 31 серпня 2011р.

Затверджено на засіданні

навчально-видавничої ради ДонНТУ

Протокол № _____ від _______ 20___р.

Донецьк - 2011

УДК 330.101

Навчально-методичний посібник для підготовки до державного екзамену з фундаментальних економічних дисциплін (політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, історія економіки та економічної думки) для студентів економічних спеціальностей / Укладачі: д.е.н., проф. Дементьєв В.В., д.е.н., проф. Тарасенко Г.Д., к.е.н., проф. Усачова Г.М., к.е.н., доц. Александрова Є.Г., к.е.н., доц. Гордон М.В., к.е.н., доц. Далевська Н.М., к.е.н., доц. Зухба О.М., к.е.н., доц. Кучерук С.А., к.е.н., доц. Левіна І.В., к.е.н., доц. Оленцевич Н.В., к.е.н., доц. Осередський Г.Д., к.е.н., доц. Романова С.О., к.е.н., доц. Рибнікова Г.І., к.е.н., доц. Рудченко Т.І., к.е.н., доц. Тарасенко О.В., к.е.н., доц. Тарасенко О.С., к.е.н., доц Ющенко Н.К., ст..викл. Ляшенко Л.І. - Донецьк: ДонНТУ, 2010 – 138 с.

Навчально-методичний посібник для підготовки до державного екзамену з фундаментальних економічних дисциплін містить програми нормативних навчальних дисциплін циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки (політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, історія економіки та економічної думки), критерії оцінювання та структуру екзаменаційного білета, основні формули, приклади рішення типових задач, задачі та тести для самостійної роботи студентів з кожної дисципліни, основну та додаткову літературу для самостійного вивчення.

Укладачі: д.е.н., проф. Дементьєв В.В., д.е.н., проф. Тарасенко Г.Д., к.е.н., проф. Усачова Г.М., к.е.н., доц. Александрова Є.Г., к.е.н., доц. Гордон М.В., к.е.н., доц. Далевська Н.М., к.е.н., доц. Зухба О.М., к.е.н., доц. Кучерук С.А., к.е.н., доц. Левіна І.В., к.е.н., доц. Оленцевич Н.В., к.е.н., доц. Осередський Г.Д., к.е.н., доц. Романова С.О., к.е.н., доц. Рибнікова Г.І., к.е.н., доц. Рудченко Т.І., к.е.н., доц. Тарасенко О.В., к.е.н., доц. Тарасенко О.С., к.е.н., доц Ющенко Н.К., ст.викл. Ляшенко Л.І.

Рецензент: Тарасенко Г.Д. , д. е. н., професор

Відповідальний за випуск В.В.Дементьєв, д. е. н., проф.

зміст

Вступ…………………………………………………………..

6

1 Критерії оцінювання результатів державного екзамену з економічної теорії......................................................................

8

2 Тематичний виклад змісту навчальної дисципліни «Економічна теорія. Основи економічної теорії» («Політична економія») ………………………………………

10

2.1 Зміст курсу............................................................................

10

2.2 Література до курсу «Основи економічної теорії (політична економія)»...............................................................

18

2.3 Формули для розв’язання задач з політичної економії

19

2.4 Приклади розв’язання типових задач з політичної економії.......................................................................................

24

2.5 Питання до екзамену з курсу політичної економії……..

29

2.6 Тести з курсу політичної економії……………………….

32

2.7 Типові задачі з курсу політичної економії для самостійного вирішення ………………..................................

47

3 Тематичний виклад змісту навчальної дисципліни «Макроекономіка» ……………………………………………

53

3.1 Зміст курсу………………………………………………...

53

3.2 Література до курсу «Макроекономіка»...........................

57

3.3 Формули для розв’язання задач з макроекономіки........

58

3.4 Приклади розв’язання типових задач з макроекономіки

61

3.5 Питання до екзамену з курсу макроекономіки...............

66

3.6 Тести з курсу макроекономіки…………………………...

69

3.7 Типові задачі з курсу макроекономіки для самостійного вирішення …………..................................................................

77

4 Тематичний виклад змісту навчальної дисципліни «Мікроекономіка» …………………………………………….

83

4.1 Зміст курсу………………………………………………...

83

4.2 Література до курсу «Мікроекономіка»............................

88

4.3 Формули для розв’язання задач з мікроекономіки........

89

4.4 Приклади розв’язання типових задач з макроекономіки

94

4.5 Питання до екзамену з курсу мікроекономіки.................

100

4.6 Тести з курсу мікроекономіки…………………………...

102

4.7 Типові задачі з курсу мікроекономіки для самостійного вирішення …………………......................................................

108

5 Тематичний виклад змісту навчальної дисципліни «Історія економіки та економічних вчень» ……....................

114

5.1 Зміст курсу………………………………………………...

114

5.2 Література до курсу «Історія економіки та економічних вчень»

119

5.3 Питання до екзамену з навчальної дисципліни «Історія економіки та економічних вчень»

120

5.4 Тести з навчальної дисципліни «Історія економіки та економічних вчень»....................................………………...…

124

6 Приклад білету………………………….................................

134

Вступ

Напередодні XXI століття Україна почала перехід до ринкової економіки з відповідним господарським механізмом. Довгий процес її становлення потребує якісного перетворення змісту господарювання, форм та методів державного регулювання економіки. Це обумовлює необхідність глибокого та всебічного вивчення категорій та законів товарного виробництва, специфіки трансформаційних процесів в економіці України та нової ролі держави при переході до ринку.

Відображенням цього процесу є корені перетворення системи економічної освіти: перегляд змісту курсу політичної економії, введення в учбовий процес нових дисциплін як складових економічної теорії – мікроекономіки та макроекономіки, історії економіки та світової економічної думки.

Згідно Закону України «Про освіту», Постановам Кабміну №507 від 25.05.97р. та №65 від 25.01.98р. в Україні затверджено три освітньо-кваліфікаційних рівня вищої освіти: молодший спеціаліст; бакалавр; спеціаліст, магістр.

Державний екзамен являє собою комплексний кваліфікаційний іспит для випускників економічних спеціальностей рівня бакалаврів, рекомендований Міністерством освіти і науки України. Він охоплює всі складові частини економічної теорії: політичну економію, макро- і мікроекономіку, історію економіки та економічної думки.

Складові частини економічної теорії, які вивчають студенти Вищої школи економіки та менеджменту Донецького національного технічного університету у відповідності до програми підготовки бакалаврів економічного та управлінського профілю, вимагають аналізу законів і категорій економіки, соціально-економічних закономірностей розвитку суспільства в цілому та організації ринкових господарств зокрема; пізнання механізму функціонування національної економіки. Важливу увагу у нормативних дисциплінах «Економічна теорія» відводиться вивченню проблем та напрямків формування в Україні соціально орієнтованої ринкової економіки.

Екзаменаційні білети складені відповідно до вимог освітньо-професійних програм (ОПП) з фундаментальних економічних дисциплін, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. Відповідно до вимог ОПП на випускному екзамені з економічної теорії студент повинний продемонструвати основні знання, навички та вміння:

  • аналізу індикаторів стану основних макро- та мікроекономічних ринків і умов їх функціонування, механізму встановлення рівноваги;

  • визначення чинників економічної динаміки і економічного зростання на макро- та мікрорівні;

  • прийняття обґрунтованих економічних рішень на рівні окремого домогосподарства, фірми, держави; дії системи економічного регулювання різними економічними суб’єктами;

  • суть внеску окремих шкіл і напрямків економічної думки в економічну науку.

Введення державного екзамену з економічної теорії ґрунтується на необхідності синтезування та узагальнення знань, отриманих студентами в процесі вивчення політекономії, макроекономіки, мікроекономіки та історії економіки та економічної думки як відокремлених навчальних дисциплін. У процесі підготовки до складання державного екзамену враховуються наступні положення:

  • кожен білет включає теоретичне питання за окремими розділами курсу економічної теорії: з політекономії, мікроекономіки, макроекономіки та історії економіки та економічної думки;

  • структура екзаменаційного завдання передбачає теоретичну та практичну частини, тому можлива перевірка теоретичних знань та практичних навичок студентів;

  • білети є багаторівневими, включають тестові завдання та задачі різного рівня складності;

  • знання студентів оцінюються за завчасно розробленими кількісно визначеними критеріями.

Кожний екзаменаційний білет має наступну структуру:

1 Політична економія

1. Теоретичне питання: Вірно чи невірно твердження. Відповідь аргументуйте.

2. 5 тестів (с однією вірною відповіддю).

3. Задача

II Мікроекономіка

1. Теоретичне питання: Вірно чи невірно твердження. Відповідь аргументуйте.

2. 5 тестів (с однією вірною відповіддю).

3. Задача

III Макроекономіка

1. Теоретичне питання: Вірно чи невірно твердження. Відповідь аргументуйте.

2. 5 тестів (с однією вірною відповіддю).

3. Задача

IV Історія економіки та економічної думки

1. Теоретичне питання: Вірно чи невірно твердження. Відповідь аргументуйте.

2. 5 тестів (с однією вірною відповіддю).

У процесі самостійної підготовки до державного екзамену з економічної теорії важливим є надання студентам можливості повторити основний зміст дисциплін за типовими тестами та задачами. Тому допомогою студентам стане систематизоване викладення основних формул з політичної економії, макро- та мікроекономіки. В методичному посібнику розглядаються типові задачі, які також рекомендовані для самостійної роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.