Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка для диплома УПР.doc
Скачиваний:
104
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
3.46 Mб
Скачать

Проект

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

ДВНЗ «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Нні «Вища школа економіки та менеджменту»

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ І МАРКЕТИНГУ

МЕТОДИЧНІ рекомендації

щодо ПІДГОТОВКИ дипломної РОБОТИ

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

зі спеціальності 8.18010013 “Управління проектами”

Донецьк – 2012

Методичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 8.18010013 “Управління проектами” / Уклад. О.А. Кратт, М.Г. Слоква, І.В. Булах. – Донецьк: ДонНТУ, 2012. – 52 с.

Викладено методичні матеріали щодо підготовки дипломної роботи магістрів, які розкривають особливості її організації, вимоги до структури та оформлення, містять приклади формулювань тем дипломних робіт.

Для керівників дипломних робіт та магістрантів спеціальності 8.18010013 “Управління проектами”.

Укладачі:

д.е.н., проф. Кратт О.А.; д.т.н., к.е.н. Слоква М.Г.; к.е.н. І.В. Булах.

Рецензенти:

д.е.н., проф. Антіпов С.І. – професор кафедри маркетингу Донецького національного технічного університету;

д.е.н., доц. Захарова О.В. – завідуюча кафедрою менеджменту і господарського права Донецького національного технічного університету.

Розглянуто та рекомендовано до видання на засіданні кафедри економіки і маркетингу ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОНмолодьспорту України (протокол № від 12. 09. 2012 р.).

© О.А. Кратт,

М.Г. Слоква, І.В. Булах,

ДонНТУ, 2012.

ЗМІСТ

стор.

Вступ .................................................................................................................. 4

РОЗДІЛ 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРОЦЕС

ПІДГОТОВКИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ........................... 5

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ

ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ............................................................. 10

2.1. Вибір теми роботи та її узгодження .................................................. 10

2.2. Затвердження теми роботи ................................................................ 10

2.3. Написання роботи .............................................................................. 11

2.4. Підготовка до захисту дипломної роботи ........................................ 11

2.5. Порядок захисту дипломної роботи ................................................. 13

РОЗДІЛ 3. Вимоги до СТРУКТУРИ ТА ОБСЯГУ

ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ .......................................................... 16

3.1. Титульний аркуш ................................................................................ 16

3.2. Завдання .............................................................................................. 17

3.3. Реферат ................................................................................................ 17

3.4. Зміст ..................................................................................................... 17

3.5. Перелік умовних позначень (за необхідності) ................................ 18

3.6. Вступ .................................................................................................... 18

3.7. Основна частина ................................................................................. 20

3.8. Висновки ............................................................................................. 21

3.9. Список використаних джерел ........................................................... 21

3.10. Додатки .............................................................................................. 22

3.11. Обсяг дипломної роботи .................................................................. 22

РОЗДІЛ 4. Вимоги до оформлення

ДИПЛОМНОЇ роботи ........................................................... 23

4.1. Загальні вимоги .................................................................................. 23

4.2. Нумерація ............................................................................................ 24

4.3. Ілюстрації ............................................................................................ 25

4.4. Таблиці ................................................................................................ 26

4.5. Формули .............................................................................................. 28

4.6. Загальні правила цитування та посилання на використані

джерела ....................................................................................................... 29

4.7. Оформлення списку використаних джерел ..................................... 30

4.8. Додатки ................................................................................................ 31

РОЗДІЛ 5. ПРИКЛАДИ ФОРМУЛЮВАНЬ тем

ДИПЛОМНих робіт .............................................................. 32

РОЗДІЛ 6. ПРИКЛАД ПОЕТАПНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ РОЗДІЛІВ

ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ……………………………………….

6.1. Поетапне представлення діяльності з управління проектом

створення відеофільму «Запорізький феномен»………………………

6.2. Варіант шаблону змісту документу

«Техніко-економічне обґрунтування» ………………………………….

6.3. Приклад структури бюджету продукту проекту

за окремими статтями витрат……………………………………………

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ..................................................... 35

ДОДАТКИ ........................................................................................................... 36

вСТУП

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» освітньо-кваліфікаційний рівень магістра передбачає набуття особою спеціальних знань та вмінь, достатніх для виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Основними формами підсумкового контролю набуття магістрантом спеціальних знань та вмінь є проведення іспитів, проходження переддипломної практики та написання і захист дипломної роботи. Отже, якість підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня магістр підтверджується сукупністю екзаменаційних оцінок, оцінкою за проходження практики та результатами захисту дипломної роботи.

Оволодіння магістрантом сукупністю спеціальних знань, вмінь та навичок у результаті теоретичної та практичної підготовки дозволяє йому займати посади, що передбачені його освітньо-кваліфікаційною характеристикою.

Написання дипломної роботи є заключним етапом підготовки магістра, якість її виконання та захист підтверджує його кваліфікаційний рівень. Дипломна робота магістрів є кваліфікаційною роботою, що містить сукупність висунутих автором на публічний захист результатів і відносно нових наукових положень. Під час захисту дипломної роботи магістрант підтверджує свої здібності виконувати самостійні наукові дослідження на підставі отриманих теоретичних знань, практичних умінь та навичок.

Дипломна робота, що належить до захисту, має відповідати вимогам щодо актуальності, новизни, змісту та оформлення. Ці питання, а також поради щодо вибору теми дипломної роботи магістрів, її розкриття, вимоги до оформлення і захисту роботи на засіданні державної екзаменаційної комісії розкрито у даних методичних рекомендаціях.

Методичні рекомендації відповідають змісту:

ГСВОУ-_______-04 Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра за спеціальністю специфічних категорій 8.000003 “Управління проектами”;

ГСВОУ-________04 Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю специфічних категорій 8.000003 „Управління проектами”;

ГСВОУ-________04 Галузевий стандарт вищої освіти України. Засоби діагностики якості вищої освіти магістра за спеціальністю специфічних категорій 8.000003 “Управління проектами”;

Закон України “Про вищу освіту” від 17.01 2002 р. №2984-III;

Нормативні форми державної атестації, що використовуються для встановлення рівня опанування особами, які навчаються у вищих навчальних закладах, відповідних змістових модулів:

Дипломна робота – усі змістові модулі нормативної частини змісту навчання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.