Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка для диплома УПР.doc
Скачиваний:
111
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
3.46 Mб
Скачать

2.3. Написання роботи

Наступним етапом є написання дипломної роботи відповідно до затвердженої теми та плану. Збір фактологічного матеріалу здійснюється під час проходження переддипломної практики. Магістрант повинен ґрунтовно ознайомитися з теоретичними основами обраної для дослідження проблемної ситуації, на підставі аналізу літературних джерел узагальнити існуючі підходи до її розв’язання й обґрунтувати методичний фундамент досліджень. За допомогою обраного інструментарію проводиться діагностика об'єкта дослідження, визначаються наявні труднощі і причини їх виникнення. Це, у свою чергу, є основою для розробки й обґрунтування альтернативних пропозицій щодо визначення найбільш доцільного шляху розв’язання науково-практичного завдання.

При написанні дипломної роботи магістрант повинен обов’язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати. У дипломній роботі необхідно стисло, логічно й аргументовано викласти зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

2.4. Підготовка до захисту дипломної роботи

Призначення даного етапу полягає у перевірці ступеня готовності магістранта до захисту дипломної роботи.

Попередня перевірка ступеня готовності дипломної роботи магістранта відбувається шляхом проведення попереднього захисту, що організовується на засіданні кафедри у листопаді другого року навчання. Попередній захист представляє собою розгляд державною екзаменаційною комісією (далі – ДЕК) отриманих магістрантом основних результатів роботи. Після заслухання короткої доповіді магістранта щодо основних результатів підготовки дипломної роботи відбувається обговорення, за результатами якого виноситься рішення щодо його допуску до захисту.

У випадку, якщо державна екзаменаційна комісія робить висновок щодо неготовності дипломної роботи магістранта, готується подання про його недопуск до захисту. Думка наукового керівника щодо рівня готовності дипломної роботи є основоположною.

Якщо науковий керівник вважає, що дипломну роботу не підготовлено у необхідному обсязі та необхідної якості, він може підготувати подання про недопуск магістранта до захисту.

За результатами попереднього захисту у листопаді місяці складається графік проведення захистів дипломних робіт магістрантів, який оформлюється наказом по університету. Розподіл студентів відносно дат захисту здійснюється протягом тижня після попереднього захисту та затверджується завідувачем кафедри.

Протягом грудня місяця магістрантом має бути остаточно завершено роботу по підготовці до захисту.

Магістрант повинен надати дипломну роботу науковому керівнику для перевірки її відповідності існуючим вимогам. Функції нормоконтролера щодо перевірки правильності оформлення дипломної роботи покладено на наукового керівника.

Магістрант повинен узгодити відповідні частини дипломної роботи з консультантами по роботі.

Після виправлення зауважень наукового керівника та консультантів магістрант завершує оформлення роботи і подає дипломну роботу на підпис консультантам та керівнику для одержання від нього письмового відгуку з оцінкою роботи.

У випадку невідповідності дипломної роботи вимогам методичних рекомендацій і недотримання магістрантом календарного графіка виконання дипломної роботи керівник має право не допустити магістранта до захисту. Дипломна робота до захисту не допускається у випадку, якщо робота написана на тему, що вчасно не була затверджена наказом по університету, виконана не самостійно, структура не відповідає вимогам, відсутнє економічне обґрунтування запропонованих заходів, робота не переплетена, неправильно оформлена.

Рішення щодо недопуску магістранта до захисту повинне бути затверджено на засіданні кафедри. Завідувач кафедри має право звернутися до деканату із пропозицією відрахувати магістранта за невиконання навчального плану.

Після отримання від керівника дипломної роботи відгука магістрант повинен звернутися до рецензента для отримання зовнішньої рецензії. Зовнішню рецензію на дипломну роботу повинен зробити висококваліфікований фахівець, що має досвід розв’язання проблем, споріднених з темою роботи. Зовнішня рецензія повинна містити ґрунтовний аналіз і диференційовану оцінку якості (у тому числі актуальності) дипломної роботи, включати зауваження по роботі.

По можливості бажане подання матеріалів, що підтверджують впровадження результатів дипломної роботи, які можуть бути оформлені як довідка або акт про впровадження.

Дипломна робота, підписана магістрантом, з письмовим відгуком наукового керівника подається завідувачу кафедри, що вирішує питання про допуск магістранта до захисту шляхом візування титульного аркуша дипломної роботи. Після цього рішення про допуск до захисту затверджується деканом факультету.

Дипломна робота з усіма необхідними підписами та документами має бути подана на кафедру не пізніше ніж за 10 робочих днів до захисту.

На захист магістрант має підготувати доповідь, у якій повинно бути викладено основні положення дипломної роботи з посиланням на демонстраційний матеріал (таблиці, рисунки).

У доповіді магістрант зобов'язаний розкрити:

  • актуальність теми;

  • мету і задачі виконаної роботи;

  • об'єкт і предмет дослідження;

  • основні положення роботи;

  • отримані результати досліджень, висновки з проведеного аналізу, зміст запропонованих заходів і обґрунтування їх ефективності (рекомендується витратити не менш 70% часу, відведеного для доповіді).

Наприкінці доповіді магістрант повинен відзначити: які розробки і висновки впроваджені чи намічені до впровадження; де має бути застосовано результати дослідження; яка фактична чи очікувана економічна ефективність запропонованих ним заходів. Також має бути зазначено інформацію щодо апробації результатів дипломної роботи та у скількох наукових працях було опубліковано отримані результати.

Час доповіді магістранта не повинен перевищувати 12 хвилин. Доповідь повинна бути короткою, конкретною, з використанням демонстраційного матеріалу – плакатів, роздавального (демонстраційного) матеріалу (набору таблиць, графіків, діаграм, схем чи відповідних слайдів) для всіх членів комісії. Головне призначення демонстраційного матеріалу – детально і наочно проілюструвати основні положення роботи, тому необхідно вчасно посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії.

Обсяг демонстраційного матеріалу має становити 10-15 листів, основною вимогою до його складання є обов’язкове розкриття результатів, отриманих за всіма задачами дипломної роботи.

У випадку використання слайдів треба переконатися у наявності проектора, екрана, можливостей затемнення, доступних джерел електричного струму і пам'ятати про специфіку підготовки і застосування цього методу презентації. Застосування технічних засобів під час захисту дипломної роботи є вельми прийнятним.

Перевірка вміння магістранта викласти основні результати роботи, користуватися демонстраційним матеріалом є основною складовою підготовки до захисту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.