Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка по Енерготехнології ( укр.).doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
383.49 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

Виший навчальний заклад

Донецький національний технічний університет

Методичні вказівки

по виконанню курсової роботи із дисципліни

Енерготехнологія хімічних виробництв”

для студентів спеціальності 7.091604 “Хімічна технологія палива

та вуглецевих матеріалів”

Затверджено на засіданні кафедри

хімічної технології палива

протокол № 4 від 22.01.2009р.

Донецьк ДонНТУ 2009

Методичні вказівки по виконанню курсової роботи із дисципліни “Енерготехнологія хімічних виробництв” (для студентів спеціальності 7.091604). - 18 с.

Наведена структура курсової роботи, методичні вказівки по виконанню основних розрахунків і термодинамічного аналізу теплотехнічного агрегату, наведена основна і додаткова література .

Складачі Є.І.Збиковський, доцент

О.О.Чернова, асистент

О.І.Збиковський, доцент

Відповідальний за випуск Л.Ф. Бутузова,зав. кафедри

ХТП

       1. Загальні вказівки

Навчальними планами вивчення дисципліни “ Енерготехнології хімічних виробництв“ для хіміко-технологічних спеціальностей передбачено виконання курсової роботи.

Теми курсових робіт складаються керівниками й затверджуються на засіданні кафедри. Завдання на курсову роботу оформляються на типовому бланку (форма № В-6.01), де зазначається тема, вихідні дані, зміст і календарний план роботи, а також термін захисту.

Захист курсової роботи повинен відбутися не пізніше ніж за 2 тижні до початку екзаменаційної сесії в години індивідуальних занять.

       1. Структура й зміст курсової роботи

Курсова робота виконується у вигляді написаної на стандартних аркушах А4 пояснювальні записки, що містить:

 1. титульний аркуш;

 2. завдання на курсову роботу (на бланку);

 3. реферат;

 4. зміст, де вказуються розділи й сторінки;

 5. вступ, у якому коротко викладаються загальні відомості про конкретну технологію, її значення, стан й перспективи розвитку, а також мета й завдання даної роботи;

 6. основну частину, що містить всі розділи відповідно до завдання й необхідні малюнки (як правило, технологічну схему установки або цеху, ескіз теплового агрегату);

 7. висновок ,у якому вказуються основні результати виконаних розрахунків, підсумки термодинамічного аналізу й можливі напрямки підвищення ефективності проаналізованої енергохімікотехнологічної системи (ЕХТС);

 8. перелік використаної літератури, складений відповідно до чинних правил.

Малюнки виконуються кульковою ручкою або олівцем також на стандартних аркушах А4 або А3 і містяться в записці.

Загальний обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 20 сторінок рукописного тексту.

       1. Технологічна схема установки й конструкція основного агрегату

У даному розділі приводяться ескізні креслення й опис технологічної схеми ЕХТС (сушильної установки, випалювальної печі з холодильником, тушильної установки і т.п.) і основного теплового агрегату (коксової печі, сушильного барабана, опалювальної системи печі тощо).

На схемі вказується основне технологічне й теплотехнічне устаткування, у записці наводиться їхня коротка характеристика. Викреслювати треба одну технологічну лінію й один з агрегатів або машин, що працюють паралельно. Все устаткування зв'язується побічними лініями, апарати позначаються арабськими цифрами, потокові лінії – літерами. Розшифровка їх наводиться в підпису під малюнком.

       1. Фізико-хімічні основи процесу й теплотехнічний режим

Тут необхідно описати призначення технології, дати коротку характеристику сировини й одержуваної продукції (технічні умови або ДЕРЖСТАНДАРТ), навести основні хімічні реакції й фізико-хімічні явища, у результаті яких виходить дана продукція. Варто також указати термодинамічні параметри системи, що забезпечують одержання продукції потрібної якості.

       1. Розрахунок матеріального балансу процесу коксування

Матеріальний баланс складається при проектуванні підприємств, при плануванні виробництва й виборі режимних параметрів процесу. На робочих виробництвах складання балансу необхідно для урахування сировини, що переробляється, і отримуваних продуктів, для виявлення можливих втрат і контролю проведення технологічного процесу. Так, на коксохімічних заводах баланс по коксу складається 1-2 рази на місяць.

Складання матеріального балансу процесу ведуть на основі закону збереження речовини, згідно з яким кількість елементів, що беруть участь у процесі, залишається незмінною. Можуть змінюватися лише хімічний склад й абсолютна кількість з'єднань, що утворюються елементами, тобто

ΣGвх = ΣGвих.,

де ΣGвх - сума кількості вхідних речовин;

ΣGвих - сума кількостей речовин, отриманих під час протіканні технологічного процесу.

У балансах проектованих виробництв оперують виходами речовин, які являють собою можливі ресурси продуктів і визначаються на підставі аналітичного розрахунку. Вироблена кількість продуктів, як правило, менша за балансову.

З урахуванням процесів хімічної технології як приклад при складанні матеріального й теплового балансів, а також енергетичного і енергоекономічного аналізів використано один із самих складних хіміко-технологічних процесів - процес коксування вугільної шихти. Це дозволяє в даних методичних вказівках детально розглянути всі особливості термодинамічного аналізу теплотехнічних елементів складних хіміко-технологічних систем.

Як правило, матеріальний баланс складається на 1000 кг робочої шихти, що завантажується.

Вихідними даними для розрахунку служать технічний аналіз шихти (Wr, Аdш, Sdш, Vшdaf), її елементний состав (Cош, Hoш, Оош, Noш) і вихід летучих речовин з готового коксу (Vкd).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]