Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка по бакалаврским ТКС регистр.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
251.39 Кб
Скачать

32

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра АТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ЗА ПРОГРАМОЮ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

6.050903 «Телекомунікації»

№31

Розглянуто на засіданні кафедри

автоматики та телекомунікацій.

Протокол № 1

від « 24 » січня 2013 р.

Затверджено на засіданні навчально-видавничої ради ДонНТУ

Протокол № 1

від « 21 » лютого 2013 р.

Донецьк, ДонНТУ – 2013

УДК 378.2

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для студентів напряму підготовки 6.050903 «Телекомунікації» / - Донецьк, ДонНТУ, 2013. – 34 с.

Сформульовано основні вимоги до випускних бакалаврських робіт, визначено загальні положення, послідовність виконання, цілі і завдання, рекомендації до виконання та оформлення випускної бакалаврської роботи за напрямом 6.050903 «Телекомунікації», наведено рекомендації з вибору теми роботи, етапів її виконання, обсягу, структури, а також процедури захисту.

Методичні вказівки призначено для студентів напряму підготовки 6.050903 «Телекомунікації» очної, заочної та очно-заочної форм навчання.

Укладачі доц. Червинський В.В.

доц. Воропаєва В.Я.

доц. Суков С.Ф.

Рецензенти доц. Світлична В.А.

доц. Тарасюк В.П.

Відповідальний за випуск: доц. Воропаєва В.Я.

ЗМІСТ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4

2 ЕТАПИ ВИКОНАННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 6

3 ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 8

4 ВИМОГИ ДО СКЛАДОВИХ ЧАСТИН РОБОТИ 10

5 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 16

6 ЗАХИСТ БАКАЛАВРСЬКИХ РОБІТ 25

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 26

Додаток А - Приклад оформлення титульного листа 27

Додаток Б - Приклад оформлення завдання 29

Додаток В - Приклад оформлення листа зауважень 31

Додаток Г – Приклад оформлення реферату 32

Додаток Д - Приклади бібліографічного опису посилань 33

1 Загальні положення

Кваліфікаційна робота за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (у подальшому – бакалаврська робота) - випускна науково-практична робота студента, що навчається за відповідним напрямом підготовки. Захист бакалаврської роботи є заключним етапом навчання студента і дозволяє оцінити теоретичну і практичну підготовку студента, його здатність вирішувати науково-технічні завдання у сфері професійної діяльності.

Бакалаврська робота виконується на певну тему, пов'язану з деякою проблемою в професійній сфері майбутнього бакалавра. Основним завданням написання бакалаврської роботи є узагальнення і систематизація отриманих студентом у процесі навчання теоретичних знань і практичних навичок, оволодіння умінням самостійно вирішувати поставлені науково-технічні професійні завдання. Виконана робота характеризує підсумковий рівень кваліфікації майбутнього бакалавра, підтверджуючий його готовність до професійної діяльності.

Бакалаврська робота ґрунтується на науково-дослідній роботі студента (НДРС), на узагальнених знаннях, отриманих при виконанні курсових, практичних, лабораторних та контрольних робіт і прослуховуванні наступних дисциплін: «Теорія телетрафіку», «Математичні основи теорії мереж», «Кінцеві пристрої абонентського доступу», «Комп'ютерні мережі», «Системи передачі даних», «Системи комутації та розподілу інформації», «Системи мобільного зв'язку», «Телекомунікаційні системи передачі», «Телекомунікаційні та інформаційні мережі» і т.д. Бакалаврська робота підготовлюється до захисту в завершальний період теоретичного навчання. На написання, оформлення і захист бакалаврської роботи відводиться час, встановлений ВНЗ за даним напрямом підготовки бакалаврів. Бакалаврські роботи підлягають рецензуванню.

Тема бакалаврської роботи формулюється студентом разом з науковим керівником як конкретна технічна або наукова задача, орієнтована на вирішення актуальної проблеми у сфері телекомунікацій. За своїм характером тема бакалаврської роботи може бути дослідницькою або прикладною (дослідно-конструкторською).

Типова тематика бакалаврських робіт прикладного спрямування: телефонна мережа міського або сільського району, міста з наданням послуг доступу до Інтернет, мережа доступу оператора стільникового зв'язку, мережа доступу провайдера послуг Інтернет для мікрорайону міста (квартирного, приватного або офісного сектору), корпоративна мережа для середнього або великого підприємства або організації.

Приблизні теми бакалаврської роботи прикладного напрямку: «Розробка телекомунікаційної мережі доступу провайдера Інтернет для умов мікрорайону (назва)», «Розробка корпоративної телекомунікаційної мережі для умов підприємства (назва)»

Приблизна тема бакалаврської роботи дослідницького напрямку: «Дослідження алгоритмів балансування трафіку в магістральних телекомунікаційних мережа».

Теми бакалаврських робіт затверджуються наказом по університету в встановлені на початку семестру терміни. Крім наукового керівника, студенту призначають консультантів по розділах. Науковий керівник визначає основні завдання та контролює їх виконання, консультанти видають завдання за окремими розділами та підрозділами, надають допомогу у їх виконанні та оцінюють результати.

При необхідності скорегувати тему студент повинен подати заяву на ім'я завідувача кафедри.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.