Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка по бакалаврским ТКС регистр.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
251.39 Кб
Скачать

4 Вимоги до складових частин роботи

У рефераті дається короткий опис змісту бакалаврської роботи із зазначенням мети, характеристик об’єкту досліджень, використаних методів вирішення, отриманих основних результатів, рекомендацій щодо їх впровадження і сфер використання. Реферат повинен включати відомості про об’єм пояснювальної записки, кількість рисунків, таблиць, джерел та додатків, перелік ключових слів та словосполучень у кількості 10-15 з тексту роботи. Об’єм реферату не перевищує однієї сторінки.

У змісті послідовно перераховуються заголовки розділів, підрозділів починаючи зі списку скорочень і умовних позначень і закінчуючи додатками із зазначенням номерів сторінок.

У вступі наводиться загальна характеристика проблеми, пов’язаної з тематикою роботи, обґрунтовується її актуальність, проводиться огляд стану вирішення проблеми на поточний момент часу, формулюються мета та основні завдання роботи, визначаються призначення і цінність отриманих результатів. Об’єм вступу складає 1,5-2 сторінки.

Основна частина роботи істотно залежить від її тематики. Зазвичай основна частина включає аналіз проблеми, постановку мети і задач, огляд літературних джерел за темою, визначення напрямку вирішення поставлених завдань, аналіз аналогічних розробок і ступеню вирішення даної проблеми, власні теоретичні дослідження, опис та обґрунтування вибору методів або алгоритмів розв'язання поставленої задачі, обґрунтування вибору архітектурних принципів побудови та елементної бази пристрою, системи чи мережі, що досліджується або розроблюється, опис проведених експериментів і розрахунків, аналіз отриманих результатів і висновки за ними.

Основна частина роботи структурується. Рекомендується виділити 4-5 розділів за погодженням з науковим керівником. Кожен розділ закінчується висновками за розділом.

У першому розділі основної частини наводяться результати аналізу проблеми з обраної тематики. Наводиться опис об'єкта, для якого досліджується та розробляється телекомунікаційна мережа, система або пристрій із зазначенням, бажано у вигляді таблиць, основних характеристик і показників об'єкта, що впливають на особливості майбутньої розробки. Зокрема, якщо розробляється телекомунікаційна мережа, наводяться географічні та (або) планові особливості об'єкта, перелік і характеристики передбачуваних послуг, склад, категорії і кількість користувачів, розподіл інформаційних потоків всередині і зовні мережі.

Категорія користувачів уявляє собою набор послуг та прав, якими може користуватися група або окремі клієнти мережі. Наприклад, для корпоративної мережі умовно можна виділити такі категорії:

  • адміністрація. Користувачі цієї категорії можуть користуватися всіма послугами, що надає мережа.

  • співробітники середнього рівня – обмеження по користуванню міжміським зв’язком, обмеження за смугою пропускання при доступі до Інтернет.

  • звичайні співробітники – можливість користуватися тільки послугами внутрішньої телефонії та передачі даних в локальній мережі без доступу до зовнішніх мереж.

Для оператора зв’язку категорії користувачів можна зв’язати з тарифним планом.

Варто привести взаємозв’язок між категоріями користувачів, правами та послугами, що надаються, а також умовами надання цих послуг у вигляді схеми.

Розподіл інформаційних потоків описує, як компоненти майбутньої мережі будуть взаємодіяти при наданні послуги. Наприклад, корпоративна мережа складається з локальної комп’ютерної мережі з доступом до Інтернет та внутрішньої телефонної мережі з доступом до ТфЗК. В такій мережі треба показати, які інформаційні потоки будуть передаватися між окремими робочими групами, які потоки будуть агрегуватися та передаватися до зовнішніх мереж. Цю інформацію також можна представити схематично. Результатом цього розподілу є перелік основних компонентів, з яких буде складатися мережа.

На основі проведеного аналізу формуються задачі, які необхідно вирішити у роботі.

У разі, якщо робота носить дослідницький характер, у першому розділі розкриваються актуальність задачі дослідження, історія питання та зв'язок з роботами інших дослідників. Проводиться огляд та обґрунтування методів і засобів вирішення поставленого завдання, даються теоретичні обґрунтування, необхідні для розробки. Ставляться задачі дослідження.

Теоретичний аналіз слід проводити не тільки на підставі отриманих у процесі навчання знань, але і з залученням літературних джерел, включаючи і електронні публікації, виявляючи при цьому самостійність в аналізі і виборі матеріалу. В кінці цього розділу зазначається те нове, що пропонується отримати в якості результатів роботи.

У другому розділі бакалаврської роботи прикладного напрямку на основі аналізу об'єкта і існуючих аналогів розглядаються варіанти вирішення поставленого завдання і шляхом техніко-економічного обґрунтування вибираються типові рішення, на яких ґрунтується рішення задачі, описуються передбачувані для використання телекомунікаційні технології. Наприклад, при розробці телефонної мережі проводиться обґрунтований вибір типу комутаційної системи і описується типове рішення побудови телефонної мережі на її базі. Якщо мережа передбачає надання доступу до мережі Інтернет, наводиться опис і типовий приклад для передбачуваної технології доступу. При розробці мультисервісної мережі також наводяться типові рішення, пропоновані, наприклад, виробниками мережевого устаткування, наводиться вибір і опис передбачуваних мережевих технологій.

У разі, якщо робота носить дослідницький характер, друга глава присвячена детальному аналізу проблеми. Приводяться статистичні дані, обґрунтування і методика проведення експериментальних досліджень. Наводяться результати досліджень у вигляді таблиць та графіків.

У третьому розділі бакалаврської роботи прикладного напрямку виконуються необхідні розрахунки технічних показників. Зокрема, при необхідності, проводиться розрахунок інформаційного трафіку, що генерується користувачами мережі, формується матриця інформаційних тяжінь. На основі аналізу територіальних особливостей об’єкту, типових рішень та використовуваних технологій розробляється топологічна схема мережі. Проводиться розподіл трафіку на елементи (вузли та гілки), обґрунтовуються розрахунковим шляхом технічні характеристики основних елементів. Оцінюється необхідна пропускна здатність ліній та вузлів. У випадку використання радіо ліній обґрунтовується вибір радіодіапазону, розраховуються якісні характеристики ліній. Доцільним є проведення комп'ютерного моделювання.

У разі дослідницького напрямку бакалаврської роботи в третьому розділі наводяться теоретичні розробки, націлені на вирішення проблеми. Проводяться розрахунки, моделювання запропонованих рішень. Якщо дослідження проведено на ПК, необхідно привести короткий опис використовуваного програмного забезпечення.

Бажано результати з даного розділу оформляти у вигляді таблиць, графіків, осцилограм і т.п.

У четвертому розділі бакалаврської роботи прикладного напрямку проводиться розробка нової системи, мережі або пристрою. Для них наводяться ескізні структурна і, (по можливості) функціональна схеми. Наприклад, якщо розробляється телефонна мережа для міського району, наводяться структурні схеми абонентської та магістральної мережі і схема центрального комутаційного вузла. Якщо розробляється корпоративна мережа, наводяться структурні схеми локальної мережі та її зовнішніх підключень, схема організації серверного вузла.

Описуються основні компоненти – вузли, лінії зв’язку, термінальне обладнання з переліком характеристик, які вони повинні мати. Наприклад, для корпоративної мережі перераховуються тип та кількість комутаторів з описом їх функціональних особливостей (кількість портів з наведенням типу, перелік підтримуваних інтелектуальних функцій), тип маршрутизатора, офісної АТС (кількість портів з наведенням типу, підтримка VoIP), типи необхідних серверів, обладнання доступу, компонентів пасивного мережного обладнання і т.д.

У разі, якщо робота носить дослідницький характер, в даному розділі автор вносить пропозиції щодо практичного застосування, технічної реалізації запропонованих рішень. Робляться висновки і рекомендації за результатами досліджень, вносяться пропозиції щодо подальшої роботи над даною тематикою. Ступінь глибини проведених проектних або наукових рішень визначається науковим керівником, і для бакалаврської роботи носить більшою мірою рекомендаційний характер.

П'ятий розділ присвячується розгляду питань охорони праці та техніки безпеки на об'єкті, для якого розробляється телекомунікаційна мережа або на якому виробляються експериментальні дослідження.

У висновках по роботі дається оцінка проведеного дослідження або розробки з точки зору відповідності отриманих результатів поставленій задачі і стисло формулюються висновки за результатами. Даються рекомендації по можливому практичному використанню роботи, основні напрямки подальшого розвитку розглянутих питань та завдань. Об’єм висновків складає 1-2 сторінки.

До списку посилань включаються всі використані джерела інформації: публікації, державні стандарти, звіти. Список складається за порядком появи посилань у тексті пояснювальної записки або в алфавітному порядку. В список включаються тільки ті джерела, на які є посилання в тексті.

До додатків виносяться допоміжні або занадто великі для основної частини пояснювальної записки матеріали: проміжні формули та розрахунки, таблиці допоміжних даних, інструкції, методики, описи алгоритмів, листінги програм, описи пристроїв, використаних при проведенні експериментів, рисунки та таблиці розміром від однієї повної сторінки, і т.д.