Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка для диплома УПР.doc
Скачиваний:
106
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
3.46 Mб
Скачать

3.7. Основна частина

Основна частина дипломної роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом обраного напряму та обгрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць.

Структурно дипломна робота магістра складається із 4 розділів. Розділи повинні випливати один з одного і починатися з короткого опису питань, що розкриваються в даному розділі в їхньому взаємозв'язку з попередніми і наступними розділами.

У розділах основної частини подають:

огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень;

виклад загальної методики й основних методів досліджень;

експериментальну частину і методику досліджень;

відомості про проведені теоретичні та (або) експериментальні дослідження;

аналіз і узагальнення результатів досліджень.

У окремому розділі викладаються особливості забезпечення нормальних та безпечних умов праці на підприємстві, пропонуються відповідні заходи з охорони праці. Докладну інформацію щодо вимог до написання даного розділу висвітлено у додатку Ж.

Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором.

3.8. Висновки

Викладають найважливіші наукові та практичні результати, одержані у дипломній роботі, які повинні містити формулювання розв'язаного наукового завдання, його значення для науки і практики. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів. У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі у висновках розкривають методи вирішення поставленого у дипломній роботі наукового завдання, їх практичний аналіз, порівняння з відомими розв'язаннями.

У висновках необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, обгрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.

3.9. Список використаних джерел

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел. Він розміщується після висновків, починаючи з нової сторінки.

Список використаних джерел формується одним із таких способів:

у порядку появи посилань у тексті;

в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;

у хронологічному порядку.

Найбільш зручним для користування і рекомендованим при написанні дипломної роботи є спосіб формування списку використаних джерел у порядку появи посилань у тексті. Порядкові номери бібліографічних описів у списку використаних джерел є посиланнями в тексті (номерні посилання).

У відповідних місцях тексту дипломної роботи повинні бути дані посилання на всі використані джерела, що наведені у списку.

За необхідності джерела, на які посилаються лише у додатках, наводять у окремому переліку посилань, що розміщується наприкінці цього ж додатку.

3.10. Додатки

Для повноти сприйняття дипломної роботи до додатків за необхідності доцільно включати допоміжний матеріал:

- проміжні математичні доведення, формули та розрахунки;

- таблиці допоміжних цифрових даних;

- протоколи й акти випробувань, впровадження, розрахунки економічного ефекту;

- інструкції та методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, розроблених у дипломній роботі;

- допоміжні ілюстрації;

- список наукових праць (зразок оформлення наведено у додатку И), матеріали, що свідчать про апробацію результатів дипломної роботи.

У додатках поміщають матеріал, що є громіздким, але необхідним доповненням роботи, коли включення його до основної частини роботи може змінити упорядковане і логічне представлення про неї.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.