Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка для диплома УПР.doc
Скачиваний:
113
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
3.46 Mб
Скачать

2.5. Порядок захисту дипломної роботи

Порядок захисту дипломної роботи встановлюється «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах».

Захист дипломної роботи починається з доповіді магістранта.

Під час доповіді варто звертатися до всього підготовленого демонстраційного матеріалу, коротко пояснюючи його зміст.

Члени ДЕК, що є присутніми на захисті, можуть задавати випускнику запитання з метою визначення рівня його спеціальної підготовки й ерудиції.

Після цього зачитується відгук наукового керівника для характеристики й оцінки роботи. Далі слово надається рецензенту (ам) чи зачитується його/їх рецензія. На всі зауваження рецензента (ів) випускник повинен дати аргументовану відповідь. По закінченні магістрант відповідає на запитання членів ДЕК та присутніх на захисті осіб.

Державна екзаменаційна комісія визначає підсумкову, диференційовану за п'ятибальною шкалою, оцінку дипломної роботи. Рішення ДЕК є остаточним і оскарженню не підлягає.

Критеріями оцінки дипломної роботи виступають:

сутнісні аспекти роботи:

актуальність обраної теми;

чіткість формулювання мети і задач дослідження;

відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і задачам;

спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;

якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми;

якість критичного огляду літературних джерел, наявність наукової аргументації;

системність аналізу практики на фактичних матеріалах, наявність і переконливість узагальнень і висновків по аналізу;

адекватність методологічного і діагностичного апарата поставленим цілям;

наявність альтернативних підходів до розв’язання визначених проблем;

актуальність і обґрунтованість заходів, що пропонуються для підвищення економічної ефективності;

розвиненість мови викладення роботи та її якість оформлення;

зауваження і пропозиції, що містяться у зовнішній рецензії та відгуку наукового керівника;

якість захисту роботи:

уміння стисло, послідовно і чітко викласти у доповіді сутність і результати дослідження;

наявність і якість демонстраційного матеріалу для захисту дипломної роботи;

здатність аргументовано, логічно послідовно відстоювати свою точку зору, захищати пропозиції і рекомендації;

якість відповідей на питання членів Державної екзаменаційної комісії;

володіння культурою презентації.

Умови оцінювання дипломної роботи

Відмінно. Робота бездоганна у всіх аспектах, містить елементи новизни, має практичне значення, доповідь є логічною і лаконічною, магістрант вільно володіє матеріалом, відгук і рецензія позитивні, відповіді на запитання членів ДЕК аргументовані переконливі і логічні.

Добре. Тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: робота носить описовий характер, неповнота посилань, не виправлені зауваження керівника, консультантів, елементи новизни не чітко представлені, недостатньо використані інформаційні матеріали, мають місце окремі зауваження у відгуку і рецензії. Доповідь логічна, магістрант володіє матеріалом, відповіді на запитання членів ДЕК в основному правильні.

Задовільно. Тема дипломної роботи в основному розкрита, але мають місце недоліки змістовного характеру: нечітко сформульовано мету роботи, теоретичний розділ має виражений компілятивний характер, наукова полеміка відсутня, в аналітичній частині – надлишок елементів опису, добір інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтований, заходи і пропозиції, що містяться у третьому розділі, обґрунтовані непереконливо, рецензія і відгук містять окремі зауваження, магістрант недостатньо володіє матеріалом, дано відповіді не на всі запитання членів ДЕК. Є істотні зауваження щодо оформлення дипломної роботи.

Незадовільно. Нечітко сформульовано мету дипломної роботи. Розділи погано пов'язані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел. Аналіз виконано поверхово, переважає описовість на шкоду системності та глибині. Запропоновані заходи випадкові, з аналізу не випливають, економічне обґрунтування неповне. Оформлення роботи далеке від зразкового. Ілюстрації до захисту відсутні. Магістрант не володіє матеріалом. Відповіді на запитання членів ДЕК неточні чи неповні.

Після обговорення підсумків захисту членами ДЕК виноситься рішення. У випадку незгоди членів ДЕК думка голови є вирішальною. Рішення комісії оголошується її головою у той же день.

Магістранти, які під час захисту одержали незадовільні оцінки, відчисляються з університету з одержанням академічної довідки. До повторного захисту дипломну роботу може бути подано протягом трьох років після закінчення навчання в університеті.

Після захисту дипломна робота передається на зберігання до архіву університету.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.