Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.88 Mб
Скачать

1.3 Структурно-логічні схеми (таблиці).

Таблиця 1.2 — Норми амортизації за податковим методом

Групи основних засобів

Норми амортизації для основних засобів, які введені:

до 2004 р.

після 2004 р.

квартальні

річні

квартальні

річні

I

1,25 %

5%

2%

8%

II

6,25%

25%

10%

40%

III

3,75%

15%

6%

24%

IV

3,75%

15%

15%

60%

1.4 Контрольні питання.

 1. Сутність, значення і склад основних фондів (засобів).

 2. Класифікація і структура основних фондів.

 3. Види вартісних оцінок основних фондів.

 4. Фізичний знос основних фондів і показники, що характеризують його ступінь.

 5. Моральний знос основних фондів.

 6. Відтворення основних фондів. Показники, що характеризують процес відтворення.

 7. Показники використання основних фондів. Їх економічний зміст.

 8. Облік основних засобів. Формули визначення величин, що характеризують наявність основних фондів.

 9. Амортизаційні відрахування і їх використання на підприємстві.

 10. Визначення амортизаційних відрахувань за податковим обліком.

 11. Визначення амортизаційних відрахувань за бухгалтерським обліком.

 12. Виробнича потужність підприємства, методика її розрахунку.

1.5 Умовні позначання у формулах, наведених у тестах і задачах.

Умовні позначення

Зміст

Фсер

Середньорічна вартість основних фондів, грн.

Фп

Вартість основних фондів на початок періоду, грн.

Фк

Вартість основних фондів на кінець року, грн.

Фвв

Вартість введених основних фондів, грн.

Фвиб

Вартість основних фондів, що вибули, грн.

Кон

Коефіцієнт оновлення основних фондів.

Квиб

Коефіцієнт вибуття основних фондів.

Кзм

Коефіцієнт змінності роботи обладнання.

Взал

Залишкова вартість, грн.

Вп

Первісна вартість, грн.

продовження

Ва

Амортизаційна вартість, грн.

Вл

Ліквідаційна вартість, грн.

Вв

Відновна вартість, грн.

nм

Кількість місяців роботи введених основних фондів до кінця поточного року.

mм

Кількість місяців, протягом яких виведені з експлуатації основні фонди не працювали до кінця поточного року.

Кінт

Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання.

Кекс

Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання.

Кінтегр

Коефіцієнт інтегрального використання обладнання.

W

Фондоозброєність праці, грн./люд.

ПВП

Промислово - виробничий персонал, люд.

Nпвп

Середньорічна кількість ПВП, люд.

Фвід

Фондовіддача основних засобів, грн./грн. чи од.прод./грн.

Фміст

Фондомісткість основних засобів, грн./грн. чи грн./од.прод..

АВ

Амортизаційні відрахування, грн.

На

Норма амортизації, %.

n

Термін експлуатації, років.

Тсл

Сума числа років експлуатації основного засобу.

Тсл

Термін служби об'єкта основного засобу, років.

ti

Термін служби основного засобу, який залишився на початок звітного періоду.

Ккум.і

Кумулятивний коефіцієнт.

Фактичний обсяг виробництва об’єкта основних засобів за місяць, од. прод.

Vmax

Максимальний обсяг виробництва продукції, який підприємство очікує отримати з використанням об’єкта основних засобів, од.прод.

ВС

Виробнича ставка, грн./од.прод.

З

Знос, грн.

Кф.з.

Коефіцієнт фізичного зносу основних фондів.

Кпр

Коефіцієнт придатності основних фондів.

1.6 Тестові завдання (вірною є лише одна відповідь).

1. Комплекс засобів праці, які неодноразово беруть участь у процесі виробництва, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, виражену в натуральних одиницях, — це:

А) основні засоби;

Б) оборотні кошти;

В) активи підприємства;

Г) основні фонди.

2. Основні фонди — це:

А) комплекс предметів праці, які неодноразово беруть участь у процесі виробництва;

Б) комплекс предметів праці, що зберігають свою натуральну форму в процесі виробництва продукції і виражаються у натуральних одиницях;

В) сукупність засобів і предметів праці, які неодноразово беруть участь у процесі виробництва в незмінній формі;

Г) комплекс засобів праці, які неодноразово беруть участь у процесі виробництва, зберігаючи при цьому натуральну величину.

3. Основні фонди — це комплекс засобів і предметів праці, що неодноразово беруть участь у процесі виробництва:

А) вірно;

Б) це визначення оборотних коштів;

В) невірно;

Г) це визначення активів підприємства.

4. Основні фонди, виражені в грошовій формі, вартість яких переноситься на вироблену продукцію частинами за мірою зношування — це:

А) основні засоби;

Б) предмети праці;

В) засоби праці;

Г) устаткування.

5. Основні засоби — це основні фонди, які:

А) виражені в грошовій формі та переносять свою вартість на вироблену продукцію наприкінці звітного періоду;

Б) виражені в грошовій формі та переносять свою вартість на вироблену продукцію за мірою зношування;

В) виражені в натуральній формі та переносять свою вартість на засоби праці у вигляді амортизаційних відрахувань;

Г) виражені в натуральній і грошовій формі та переносять свою вартість на вироблену продукцію щодня у вигляді амортизації.

6. Основні засоби — це виробничі фонди, виражені в грошовій формі, вартість яких переноситься на вироблену продукцію частинами за мірою зношування:

А) вірно;

Б) вірно, однак основні засоби — це не тільки виробничі фонди, але й невиробничі;

В) невірно, оскільки основні засоби не переносять свою вартість на продукцію;

Г) невірно, оскільки основні засоби виражаються в натуральній формі.

7. Виділяють наступні класифікаційні ознаки основних фондів:

А) за функціональним призначенням, за належністю, за речово-натуральним складом;

Б) за віковими групами, за ступенем впливу на предмет праці, за функціональним призначенням, за нормуванням;

В) правильні відповіді А) і Б);

Г) за функціональним призначенням, за належністю, за речово-натуральним складом, за віковими групами, за ступенем впливу на предмет праці, за використанням.

8. За функціональним призначенням виділяють наступні основні фонди:

А) виробничі та невиробничі;

Б) активні та пасивні;

В) власні та орендовані;

Г) сировина та готова продукція.

9. За речово-натуральним складом виділяють наступні основні фонди:

А) будинки, обладнання, товари, кошти;

Б) обладнання, товари, будинки;

В) обладнання, будинки, сировина, товари, земля;

Г) обладнання, автобуси, комп'ютери, земля.

10. Засоби праці, які в процесі виробництва безпосередньо впливають на предмет праці, змінюють його, або стикаються з ним — це:

А) виробничі основні фонди;

Б) активні основні фонди;

В) основні фонди;

Г) оборотні фонди.

11. Виділяють наступні вартісні оцінки основних фондів:

А) первісна, залишкова, покупна вартості та вартість, що амортизується;

Б) первісна, покупна, ліквідаційна і залишкова вартості;

В) первісна, залишкова, продажна і покупна вартості;

Г) первісна, відновна і залишкова вартості.

12. Первісна вартість основних фондів — це витрати підприємства з придбання основних фондів, а також витрати із транспортування, страхування, монтажу:

А) вірно

Б) невірно, оскільки витрати зі страхування не включаються;

В) невірно, оскільки витрати із транспортування, страхування і монтажу не включаються;

Г) невірно, тому що витрати з монтажу не включаються.

13. Різниця між первісною вартістю основних фондів і величиною зношування являє собою:

А) залишкову вартість;

Б) відновну вартість;

В) ліквідаційну вартість;

Г) величину амортизаційних відрахувань.

14. Основні засоби відображаються в формі №1 „Баланс” фінансової звітності підприємства у розділі:

А) оборотні активи;

Б) необоротні активи;

В) власний капітал;

Г) не відображаються в цій формі фінансової звітності.

15. До основних фондів відносять:

А) передавальні пристрої, рації, офісні меблі, будинок складу;

Б) устаткування, будинки, комп'ютери, напівфабрикати;

В) незавершене будівництво, землю, верстати, машини;

Г) автобуси, програмне забезпечення, готову продукцію.

16. Втрата засобами праці своїх первісних якостей, унаслідок чого знижується їх вартість — це:

А) моральний знос;

Б) фізичний знос;

В) амортизація;

Г) невірне визначення, оскільки вартість засобів праці не змінюється.

17. Коефіцієнт фізичного зносу основних фондів (Кз.ф.) визначається за формулою:

А) ; Б);

В) ; Г).

18. Відношенням суми зносу основних фондів до їх первісної вартості визначається:

А) коефіцієнт морального зносу;

Б) норма амортизації;

В) коефіцієнт фізичного зносу;

Г) коефіцієнт придатності.

19. Коефіцієнт придатності основних фондів (Кпр) визначається за формулою:

А) Б)

В) Г).

20. Моральний знос — знецінювання або втрата вартості основних фондів до їх фізичного зношування до закінчення строку їх фізичної служби:

А) вірно;

Б) невірно, оскільки це визначення амортизації;

В) невірно, тому що основні фонди не мають морального зносу;

Г) невірно, оскільки вартість основних фондів залишається незмінною протягом усього строку їх служби.

21. Моральний знос проявляється в:

А) двох формах;

Б) трьох формах;

В) не має форм прояву;

Г) знеціненні старих машин внаслідок інфляції.

22. Знецінення старих машин внаслідок появи нових, більш технологічних і продуктивних — це:

А) одна з форм фізичного зносу основних фондів;

Б) одна з форм морального зносу;

В) відтворення основних фондів;

Г) технологічний прогрес.

23. Відтворення основних фондів — це безперервний процес їх оновлення шляхом придбання нових основних фондів, реконструкції, технічного переозброєння, модернізації і капітального ремонту діючих основних фондів:

А) вірно;

Б) невірно, оскільки капітальний ремонт варто виключити з наведеного визначення;

В) невірно, оскільки реконструкція і модернізація не відносяться до відтворення основних фондів;

Г) невірно, тому що відтворення основних фондів — це продаж

застарілих основних фондів.

24. Розрізняють наступні види відтворення основних фондів:

А) просте і складне;

Б) вузьке і розширене;

В) вузьке і складне;

Г) просте і розширене.

25. Процес відтворення основних фондів характеризується наступними показниками:

А) коефіцієнт оновлення, вивільнення, фондоозброєність праці та технічна озброєність праці;

Б) фондоозброєність праці, фондовіддача, коефіцієнти екстенсивного та інтенсивного використання;

В) фондоозброєність праці, коефіцієнти вибуття і оновлення, фондовіддача;

Г) коефіцієнти оновлення і вибуття, фондоозброєність праці, технічна озброєність праці.

26. Фондоозброєність праці (W) визначається з наступного співвідношення:

А) ; Б); В); Г).

27. Показник технічної озброєності праці має наступні одиниці виміру:

А) грн./люд.;

Б) грн./грн.;

В) не має одиниць виміру;

Г) відсотки.

28. Серед показників ефективності використання основних фондів виділяють наступні:

А) фондовіддача, коефіцієнт змінності, інтегральний коефіцієнт;

Б) фондомісткість, фондоозброєність праці, коефіцієнти оновлення і вибуття;

В) фондовіддача і фондомісткість;

Г) коефіцієнти оновлення і вибуття, фондовіддача і фондомісткість.

29. Фондовіддача показує, скільки продукції у вартісному або натуральному вимірі припадає на одну гривню вартості основних фондів:

А) невірно, це визначення фондомісткості;

Б) невірно, це визначення фондоозброєності праці;

В) вірно;

Г) невірно, тому що в розрахунку використовується продукція тільки у вартісному вимірі.

30. Відношення фактичної продуктивності машин і устаткування до можливої продуктивності визначає:

А) коефіцієнт екстенсивного використання устаткування;

Б) коефіцієнт інтенсивного використання устаткування;

В) коефіцієнт продуктивності;

Г) інтегральний коефіцієнт.

31. Відсоток періодичного погашення вартості основних фондів — це:

А) коефіцієнт вибуття основних фондів;

Б) коефіцієнт амортизаційних відшкодувань;

В) норма амортизації;

Г) коефіцієнт оновлення основних фондів.

32. Відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» основні фонди поділяються на:

А) три групи;

Б) чотири групи;

В) немає розділу на групи;

Г) самостійні групи, обумовлені діяльністю кожного підприємства.

33. Нарахування амортизації в бухгалтерському обліку здійснюється відповідно до:

А) Закону України «Про оподаткування прибутку підприємства»;

Б) П(С)БО 7;

В) Закону України «Про амортизаційні відрахування»;

Г) Інструкцій про визначення сум амортизаційних відрахувань.

34. Первісна вартість — це:

А) вартість, що амортизується;

Б) залишкова вартість;

В) переоцінена вартість;

Г) відновна вартість.

35. Виділяють наступні методи нарахування амортизації:

А) податковий, управлінський, бухгалтерський, оперативний, кумулятивний;

Б) оперативний, прямолінійний, виробничий, податковий;

В) кумулятивний, прямолінійний, виробничий, податковий;

Г) зменшення первісної вартості, виробничий, кумулятивний.

36. При визначенні суми амортизаційних відрахувань норма амортизації множиться на:

А) первісну вартість основних фондів;

Б) залишкову вартість основних фондів;

В) первісну або залишкову вартість основних фондів;

Г) ліквідаційну вартість.

37. Норма амортизації для третьої групи основних фондів в сучасних умовах дорівнює:

А) 5%;

Б) 20%;

В) 25%;

Г) 24%.

38. Сума амортизаційних відрахувань у бухгалтерському обліку визначається:

А) щокварталу;

Б) щомісяця;

В) за розсудом головного бухгалтера;

Г) на момент продажу основних засобів.

39. Сума амортизаційних відрахувань у податковому обліку визначається згідно з наступною періодичністю:

А) щомісяця;

Б) щокварталу;

В) періодичність не регламентується законодавством;

Г) або щомісячно, або щоквартально.

40. Максимально можливий річний обсяг випуску продукції при заданих номенклатурі та асортименті з урахуванням найкращого використання всіх ресурсів, наявних на підприємстві — це:

А) плановий обсяг випуску;

Б) виробнича потужність;

В) пропускна здатність;

Г) проектна потужність.

41. Розрізняють наступні види ремонтів основних фондів:

А) відновний, капітальний і поточний;

Б) капітальний, поточний і оперативний;

В) оперативний, поточний і тактичний;

Г) оперативний, капітальний, відновний.

42. Технічне вдосконалення основних фондів з метою усунення морального зношування і підвищення техніко-економічних показників до рівня новітнього устаткування — це:

А) модернізація;

Б) реконструкція;

В) технічне переозброєння;

Г) капітальний ремонт.

43. Кошти, які підприємство очікує отримати від реалізації необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання, — це:

А) ліквідаційна вартість;

Б) залишкова вартість;

В) переоцінена вартість;

Г) амортизаційна вартість.

44. Ліквідаційна вартість — це первісна вартість основних засобів без урахування сум зносу:

А) невірно, оскільки це визначення переоціненої вартості;

Б) невірно, тому що це визначення залишкової вартості;

В) вірно;

Г) невірно, бо це визначення норми амортизації.

45. Первісна вартість основних засобів без урахування ліквідаційної вартості — це:

А) переоцінена вартість;

Б) вартість продажу основних засобів;

В) амортизаційна вартість;

Г) такого показника не існує.

46. Амортизаційна вартість — це первісна або переоцінена вартість основних засобів без урахування ліквідаційної вартості:

А) невірно, тому що це залишкова вартість;

Б) невірно, бо цей показник не має сенсу;

В) невірно, оскільки амортизаційна вартість — це кошти від продажу основних засобі після закінчення строку їх корисного використання;

Г) вірно.

47. Розрізняють наступні методи нарахування амортизації:

А) кумулятивний, податковий, виробничий;

Б) зменшення залишкової вартості, реалізаційний, кумулятивний;

В) податковий, прямолінійний, коефіцієнтний;

Г) прискореного зменшення залишкової вартості, збільшення потужності.

48. Амортизація основних засобів у бухгалтерському обліку нараховується за такими методами:

А) коефіцієнтним, відтвореним, прямолінійним;

Б) виробничим, прямолінійним, зменшення залишкової вартості;

В) кумулятивним, податковим, збільшення потужності;

Г) реалізаційним, нормативним, кумулятивним.

49. Амортизація (АВ) за прямолінійним методом визначається так:

А)Б)В)Г).

50. Прямолінійний метод нарахування амортизації визначається діленням амортизаційної вартості на термін використання об’єкта основних засобів:

А) невірно, оскільки так визначається амортизація за виробничим методом;

Б) невірно, бо треба ділити на максимальний обсяг виробництва продукції;

В) невірно, тому що це визначення норми амортизації;

Г) вірно.

51. Діленням амортизаційної вартості на термін використання об’єкта основних засобів визначається амортизація за таким методом:

А) прямолінійним;

Б) виробничим;

В) податковим;

Г) нормативним.

52. Амортизація (АВ) за методом зменшення залишкової вартості визначається таким чином:

А); В);

Б)Г).

53. Норма амортизації (На) за методом зменшення залишкової вартості визначається за формулою:

А); В);

Б); Г).

54. Амортизація (АВ) за методом прискореного зменшення залишкової вартості обчислюється так:

А); В);

Б); Г).

55. Норма амортизації (На) за методом прискореного зменшення залишкової вартості визначається таким чином :

А); Б); В); Г).

56. Амортизація як добуток залишкової вартості об’єкта і подвійної норми амортизації, яка обчислюється, виходячи зі строку корисного використання об’єкта, визначається за методом:

А) нормативним;

Б) прискореного зменшення залишкової вартості;

В) так амортизація не визначається;

Г) кумулятивним.

57. Амортизація (АВ) за кумулятивним методом обчислюється так:

A); В);

Б); Г).

58. Кумулятивний коефіцієнт (Ккумі) за кумулятивним методом нарахування амортизації обчислюється за формулою :

А); В);

Б); Г),

59. Амортизація (АВ) за виробничим методом визначається так:

A); В);

Б); Г).

60. Виробнича ставка (ВС) за виробничим методом нарахування амортизації обчислюється таким чином:

A); Б); В)Г).

61. Амортизація як добуток фактичного місячного обсягу випуску продукції та амортизаційної вартості визначається за методом:

А) виробничим, однак використовується не фактичний, а плановий місячний обсяг продукції;

Б) кумулятивним;

В) виробничим, однак амортизаційну вартість слід розділити на максимальний обсяг продукції, який підприємство очікує отримати з використанням об’єкта основних засобів;

Г) кумулятивним, однак використовується не амортизаційна, а первісна вартість.

62. Поняття “засоби виробництва” і “виробничі фонди”:

А) синоніми;

Б) поняття “засоби виробництва” ширше, ніж поняття “виробничі фонди”;

В) поняття “виробничі фонди” ширше, ніж поняття “засоби виробництва”;

Г) поняття економічно не пов’язані.

63. Основні виробничі фонди:

А) використовуються у змінній та незмінній натуральній формі;

Б) повністю переносять свою вартість за один виробничий період;

В) активно не використовуються;

Г) переносять свою вартість на вартість продукції частинами протягом усього терміну служби.

64. До основних виробничих фондів на промисловому підприємстві відносять:

А) інженерні споруди;

Б) спортивні споруди;

В) навчальні заклади;

Г) медичні заклади.

65. Коефіцієнт приросту основних виробничих фондів — це співвідношення:

А) вартості введених фондів до їх вартості на кінець року;

Б) різниці між вартістю введених і виведених основних фондів до їх загальної суми на кінець року;

В) вартості виведених фондів до їх суми на початок року;

Г) різниці між вартістю введених і виведених основних фондів до їх загальної суми на початок року.

66. Коефіцієнт оновлення основних фондів визначається як відношення:

А) вартості введених фондів до вартості усіх фондів на кінець року;

Б) вартості введених фондів до їх загальної вартості на початок року;

В) вартості введених фондів до середньорічної вартості усіх фондів;

Г) вартості виведених фондів до їх загальної вартості на початок року.

67. Залишкова вартість основних фондів формується за рахунок:

А) ціни основних фондів;

Б) первісної чи відновної вартості;

В) витрат на демонтаж;

Г) витрат на транспортування.

68. Первісна вартість основних фондів складається з:

А) витрат на поточний ремонт;

Б) витрат на транспортування і монтаж;

В) амортизаційних відрахувань;

Г) витрат на демонтаж.

69. За якою вартістю оцінюються наявні основні фонди на підприємстві:

А) оптовою (гуртовою) ціною промисловості;

Б) залишковою вартістю ;

В) закупівельною вартістю;

Г) ліквідаційною вартістю .

70. Показники, які характеризують відтворення основних фондів — це:

А) матеріаломісткість;

Б) коефіцієнт придатності;

В) коефіцієнт оновлення і вибуття;

Г) матеріаловіддача.

71. Коефіцієнт вибуття основних фондів — це:

А) відношення вартості основних фондів, що вибули, до середньорічної вартості всіх фондів;

Б) відношення вартості основних фондів, що вибули, до вартості всіх фондів на кінець року;

В) відношення вартості основних фондів, що вибули, до вартості всіх основних виробничих фондів на початок року;

Г) відношення вартості основних фондів, що вибули в базовому періоді, до середньорічної вартості всіх фондів в плановому періоді;

72. Фондовіддача — це відношення:

А) середньорічної вартості основних фондів до обсягу випуску продукції у вартісному вираженні;

Б) обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів;

В) обсягу випуску продукції до середньорічної вартості оборотних фондів;

Г) обсягу випуску продукції до вартості основних виробничих фондів на початок року.

73. Фондомісткість — це відношення:

А) середньорічної вартості основних фондів до обсягу випуску продукції;

Б) обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних фондів;

В) річної суми прибутку до середньорічної вартості основних фондів;

Г) середньорічної вартості основних фондів до обсягу продукції на складі на початок року .

74. Фондоозброєність — це відношення:

А) середньорічної вартості основних фондів до обсягу випуску продукції;

Б) обсягу випуску продукції до середньооблікової чисельності робітників;

В) середньорічної вартості основних фондів до середньооблікової чисельності робітників;

Г) річної суми прибутку до середньооблікової чисельності робітників.

75. Ступінь фізичного зносу основних фондів оцінює такий показник:

А) коефіцієнт інтенсивного використання основних фондів;

Б) коефіцієнт екстенсивного використання основних фондів;

В) коефіцієнт оновлення ;

Г) коефіцієнт придатності.

76. Амортизація — це:

А) втрата частини вартості основних фондів під впливом НТП;

Б) процент річних відрахувань від балансової вартості;

В) матеріальний знос основних фондів, внаслідок чого вони перестають задовольняти поставлені до них вимоги;

Г) поступове погашення вартості основних фондів шляхом перенесення її на собівартість виготовленої продукції.

77. Вірне твердження з наступних це:

А) модернізація забезпечує технічне вдосконалення основних фондів з метою усунення морального зношування;

Б) модернізація забезпечує просте відтворення основних фондів;

В) модернізація усуває фізичний знос основних фондів;

Г) модернізація усуває моральний знос 1 роду.