Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.88 Mб
Скачать

2.7 Задачі з порядком розв’язання.

Задача №1

Залишок оборотних коштів на кінець року складає 5500 тис. грн. Структура оборотних коштів подана у таблиці.

Таблиця — Вихідні дані

Елементи оборотних коштів

Вартість на кінець року,

Нормовані

оборотні кошти, тис. грн.

Ненормовані

оборотні кошти, тис. грн.

%

тис. грн.

1. Виробничі запаси.

52

2. Незавершене виробництво і напівфабрикати власного виготовлення.

15

3. Витрати майбутніх періодів.

8

Оборотні фонди

75

4. Готова продукція на складах.

5

5. Продукція відвантажена, але ще не оплачена.

10

6. Кошти в розрахунках.

4

7. Грошові кошти в касі підприємства і на рахунках у банку.

6

Фонди обігу.

25

Оборотні кошти.

100

У таблиці визначити:

1) вартість кожного елемента оборотних коштів, а також величини оборотних фондів і фондів обігу на кінець року;

2) величини нормованих і ненормованих оборотних коштів на кінець року.

ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ

Необхідні розрахунки наведено у таблиці.

Таблиця — Результати розрахунків

Елементи оборотних коштів

Вартість на кінець року,

Нормовані

оборотні кошти, тис. грн.

Ненормовані

оборотні кошти, тис. грн.

%

тис. грн.

1. Виробничі запаси.

52

2860

2860

2. Незавершене виробництво і напівфабрикати власного виготовлення.

15

=0,15*5500=825

825

3. Витрати майбутніх періодів.

8

440

440

Оборотні фонди

75

4125

4. Готова продукція на складах.

5

275

275

5. Продукція відвантажена, але ще не оплачена.

10

550

550

6. Кошти в розрахунках.

4

=0,04*5500=220

220

7. Грошові кошти в касі підприємства і на рахунках у банку.

6

330

330

Фонди обігу.

25

1375

Оборотні кошти.

100

5500

4125

1375

Задача №2

Річний випуск товарів, їх ціни, а також матеріальні витрати підприємства на виробництво товарів представлені у таблиці.

Завдання:

1. Закінчити формування таблиці:

а) підбити підсумки за випуском і ціною товарів, матеріальними витратами;

б) розрахувати обсяг реалізованої продукції, матеріаловіддачу і матеріалоємність за окремими видами товарів.

2. За даними таблиці визначити: матеріаловіддачу і матеріалоємність всіх товарів у цілому; середню ціну товару.

3. Зробити висновки за розрахованими показниками матеріаловіддачі та матеріаломісткості всіх товарів у цілому.

Таблиця – Вихідні дані

Вид товару

Випуск товарів Vi, тис. шт.

Ціна товару Ц, грн.

Матеріальні витрати МЗ, тис. грн.

Обсяг реалізованої продукції РП=V*Ц,

тис. грн.

Матеріаловіддачагрн./грн.

Матеріало-місткістьгрн./грн.

А

33

100

800

Б

44

150

200

С

11

200

900

Д

22

250

2500

Разом

V=

МЗ=

РП=

ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ

  1. Результати розрахунків занесено у таблицю.

Таблиця – Результати розрахунків

Вид товару

Випуск товарів Vi, тис. шт.

Ціна товару Ц, грн.

Матеріальні витрати МЗ, тис. грн.

Обсяг реалізованої продукції РП=V*Ц,

тис. грн.

Матеріаловіддача,грн./грн.

Матеріало-місткість,

грн./грн.

А

33

100

800

3300

4,13

0,24

Б

44

150

200

6600

33,00

0,03

С

11

200

900

2200

2,44

0,41

Д

22

250

2500

5500

2,20

0,45

Разом

110

160

4400

17600

4,00

0,25

2. Визначення показників за товарами в цілому:

а) матеріаловіддача ():

; = 17600/4400=4 грн./грн.

б) матеріаломісткість ():

; = 4400/17600 = 0,25 грн./грн.

в) середня ціна товару ():

; =17600/110=160 тис.грн.

Висновки:

– матеріаловіддача показує, що кожна гривня матеріальних витрат забезпечує вироблення і реалізацію продукції на 4 грн.;

– матеріаломісткість показує, щоб виробити і реалізувати продукції на 1 грн. необхідно витратити матеріалів на 25 коп.

Задача №3

У 2007 році автомобільний завод випускав силові агрегати вагою 9 т (Чв.в.) і потужністю 284 к.с. (N). Однак вже у 2008 році в результаті впровадження нових технологій виробництва потужність агрегатів була збільшена на 116 к.с., а вага зросла на 8%.

Визначити коефіцієнт відносної металомісткості силових агрегатів (Кв.мет.), які випускалися у 2007 р. і 2008 р. Зробити відповідні висновки.

ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ

1. Визначення коефіцієнта відносної металомісткості силових агрегатів (Кв.мет.) у 2007 р.:

Кв.мет. =; Кв.мет. ==0,03 т/к.с.

2. Визначення коефіцієнта відносної металомісткості силових агрегатів (Кв.мет.) у 2008 р.: Кв.мет.==0,02,т/к.с.

Висновки: в результаті випуску більш потужних агрегатів за новою технологією виробництва їх відносна металомісткість зменшилась на 1%, що покращило ефективність використання металу.

Задача №4

Відповідно до технології виготовлення виробу з металевої заготівки відходи (В) складають не більше 40 кг, а чиста вага виробу (Чв.в.) дорівнює 405 кг. У зв'язку із закупівлею більш економічного обладнання і використання нової технології планується скоротити відходи на 8%, що дозволить зменшити витрати виробництва.

Визначити частку відходів (Чвідх) і коефіцієнт використання металу (Кв.м.) за існуючою технологією і новою. Зробити відповідні висновки.

ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ

1. Визначення частки відходів (Чвідх):

,

де Вв – валові витрати металевої заготівки, кг.

а) за існуючою технологією:

Вв=40+405 = 445 кг; Чвідх== 9%;

б) за новою технологією:

В'в=40*0,92+405 = 441,8 кг; Ч'відх==8,3%.

2. Визначення коефіцієнта використання металу (Кв.м.):

.

а) за існуючою технологією: Кв.м. = =0,91;

б) за новою технологією: К'в.м. = =0,92.

Висновки: до зміни технології на 1 кілограм валових витрат металевої заготівки припадало 0,91 кілограм чистої ваги виробу; після удосконалення технології виготовлення виробу на 1 кілограм валових витрат металевої заготівки припадає 0,92 кілограм чистої ваги виробу. В результаті частка відходів скоротилася на 0,7%.

Задача №5

Підприємство за рік виробляє 1050 одиниць продукції (М), причому вага одного виробу (Вв) складає 30 кг, а ціна 1 кг сировини (Ц) дорівнює 50 грн. Коефіцієнт використання сировини (Кв.с.) у звітному періоді склав 0,87, однак за рахунок модернізації виробництва у наступному (плановому) періоді цей коефіцієнт (К'в.с.) зросте до 0,91.

Визначити норму витрат сировини у звітному (Нв) і плановому (Н'в) періоді, а також річну економію в натуральному (Ен) і вартісному (Ев) вимірі завдяки модернізації виробництва. Зробити відповідні висновки.

ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ

1. Визначення норми витрат сировини (Нв):

.

а) у звітному періоді: Нв==34,5 кг;

б) у плановому періоді: Н'в==33,0 кг.

2. Визначення річних витрат сировини (Вс):

Всв*М.

а) у звітному періоді: Вс= 34,5*1050 = 36,2 т;

б) у плановому періоді: В'с= 54,9*1050 = 34,6 т.

3. Визначення річної економії сировини в натуральному вимірі н):

Ен= В'с – Вс; Ен= 36,2 – 34,6 = 1,6 т.

4. Визначення річної економії сировини у вартісному вимірі (Ев):

Ев= Ен * Ц; Ев= 1,6*50 = 79,6 тис. грн.

Висновки: В результаті модернізації виробництва норма витрат сировини у плановому періоді зменшилася на 1,5 кг, що дозволило дійти економії сировини на 1,6 т і отримати додатковий прибуток у розмірі 79,6 тис. грн.

Задача №6

На підприємстві виробляється 2080 штук деталей з металу на рік (М), чиста вага одного виробу (Чв.в.) – 160 кг, норма витрат металу (Нв) – 185 кг. Відповідно до договорів з постачальниками підприємство отримує метал 1 раз у квартал, одному дню дорівнює транспортний запас (ТЗ), а страховий (СЗ) складає 50% від поточного (ПЗ).

Визначити коефіцієнт використання металу і норматив виробничого запасу. Зробити висновки за розрахованим значенням коефіцієнта використання металу.

ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ

1. Визначення коефіцієнта використання металу (Кв.м.):

, Кв.м. = = 0,86

2. Величина виробничого запасу (Нв.з.) визначається в такий спосіб:

, ,

Qдоб = = 1,069 т; Нв.з.= 1,069*(90+1+45) = 145 т.

Висновки: в результаті обробки металевої заготівки 86% її маси складає чиста вага виробу, а на відходи припадає 14%.

Задача №7

За рік на підприємстві виробили 200 кг продукції (V) собівартістю (S) 350 грн./кг. Продукцію реалізували за ціною (Ц), яка на 15% більша за собівартість. Виробничий цикл випуску продукції (Тв.ц.) дорівнює 300-м дням, середньорічний залишок оборотних коштів (Зсер) складає 85 тис. грн. Прийняти коефіцієнт наростання витрат у незавершеному виробництві (Кн.в.) рівним 0,5.

Визначити показники ефективності використання оборотних коштів і норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві. Зробити висновки за значеннями розрахованих показників ефективності.

ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ

1. Визначення показників ефективності використання оборотних коштів:

1) коефіцієнт оборотності (Коб):

, Vр = V*Ц, Vр = 200*(350*1,15)=80,5 тис. грн.

Отже, Ко = = 0,95 оборота/рік.

2) тривалість одного обороту (Т):

, Т = = 380 днів.

3) коефіцієнт закріплення оборотних коштів (Кз):

*100, Кз =*100=106 коп. / грн.

2. Визначення нормативу оборотних коштів підприємства у незавершеному виробництві (Нн.в.):

, Нн.в.==29,2 тис. грн.

Висновки:

– 0,95 обороту здійснили оборотні кошти за рік;

– один оборот оборотні кошти здійснюють за 380 днів (чи через 380 днів до підприємства повертаються оборотні кошти у вигляді виручки від реалізації продукції;

– в обігу потрібно мати 106 копійок оборотних коштів для виробництва продукції на 1 гривню.

Задача №8

За третій квартал на підприємстві обсяг реалізованої продукції склав 100 шт. (V) за ціною (Ц) 800 грн./шт. У четвертому кварталі ціна продукції зросла удвічі, а обсяг реалізованої продукції виріс на

9 шт. При цьому тривалість одного обороту оборотних коштів (Т) скоротився на 4 дні. Відомо, що середньоквартальні залишки оборотних коштів (Зсер) у третьому кварталі склали 70 тис. грн.

Визначити коефіцієнти оборотності оборотних коштів у третьому і четвертому кварталах, середньоквартальні залишки оборотних коштів у четвертому кварталі, вивільнення оборотних коштів у четвертому кварталі через скорочення тривалості одного обороту оборотних коштів. Зробити відповідні висновки.

ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ

1. Визначення коефіцієнта оборотності оборотних коштів:

а) у третьому кварталі (Ко):

, Ко = = 1,14 об./кв.

б) у четвертому кварталі (К'о): К'о= ,

де Т' ‑ тривалість одного обороту у четвертому кварталі;

Т – тривалість одного обороту у третьому кварталі.

, Т== 79 днів, К'о= = 1,2об./кв.

2. Визначення середньоквартальних залишків оборотних коштів у четвертому кварталі (З'сер):

З'сер=, З'сер=(100+9)*800*2/1,2=174000/1,2= 145 тис. грн.

де V'р – обсяг реалізованої продукції у четвертому кварталі.

3. Визначення вивільнення оборотних коштів (ОК) у четвертому кварталі порівняно з третім кварталом:

, =7,25 тис. грн.

Висновки: на підприємстві відбулося прискорення оборотності оборотних коштів, в результаті якого 7250 грн. оборотних коштів було вивільнено з обігу. Їх можна використати для модернізації чи розширення виробництва.