Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.88 Mб
Скачать

Список рекомендованих джерел

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби": Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 – Режим доступу:www.rada.gov.ua.

2. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.94 № 335/94-ВР // Відомості Верховної Ради. ─ 1995. ─ № 4. ─ Cт. 28. ─ (зі змінами).

3. Мякота В. Себестоимость продукции: от выпуска до реализации. ─ 2-е изд., перераб. и доп. ─ Х.: Фактор, 2003. ─ 268 с.

4. Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учеб. пособие. ─ М.: Финансы и статистика, 1999. ─ 304 c.

5. Экономика предприятия: Учебник для вузов / В.М. Семенов, И.А. Баев, З.Н. Варламова и др.; Под ред. В.М. Семенова. ─ 4-е изд. ─ СПб.: Питер, 2006. ─ 384 с.

6. Волков О.И. Экономика предприятия: Курс лекций / О.И. Волков, В.К. Скляренко. ─ М.: ИНФРА-М, 2006. ─ 280с.

7. Слепнева Т.А. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Т.А. Слепнева, Е.В. Яркин. ─ М.: ИНФРА-М, 2006. ─ 458 с.

8. Экономика предприятия (фирмы): Учеб. пособие для вузов / А.С.Пелих, Т.А. Высоцкая, В.М. Джуха и др.; Под ред. А.С. Пелиха. ─ М.: Эксмо: Наука-Пресс, 2006. ─ 464 с.

9. Экономика промышленного предприятия: Учеб. пособие для вузов / О.А. Денисенко, Ф.И. Евдокимов, А.Т. Кучер и др.; Под ред.: Ф.И. Евдокимова, Т.Б. Надтоки. ─ 2-е изд., перераб. и доп. ─ Донецк: Друк-Инфо, 2005. ─ 434с.

10. Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учеб. пособие для вузов: Практикум / В.Д.Грибов, В.П.Грузинов . ─ 3-е изд., перераб. и доп. ─ М.: Финансы и статистика, 2003. ─ 336с.

11. Экономика предприятия: тесты, задачи, ситуации: Учеб. пособие для вузов / В.А. Швандар, В.П. Прасолова, Л.Я. Аврашков и др.; Под ред.В.А. Швандара. ─ 3-е изд., перераб. и доп. ─ М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. ─ 254с.

12. Економіка підприємства: Зб. практ. задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / С.Ф. Покропивний, Г.О. Швиданенко, О.С. Федонін та ін.; За ред. С.Ф. Покропивного. ─ К.: КНЕУ, 2000. ─ 328с.

13. Харів П.С. Економіка підприємства: Зб. задач і тестів: Навч. посіб. / П.С.Харів. ─ 2-ге вид., стер. ─ К.: Знання, 2006. ─ 301с.

14. Экономика предприятия (фирмы): Практикум / Л.П. Афанасьева, Г. И. Болкина, О. Ф. Быстров и др. ─ М.: ИНФРА-М, 2003. - 330 с.

Додаток А

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2,

(Наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87)

Коди

Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство_____________________________ за ЄДРПОУ

Територія________________________________ за КОАТУУ

Форма власності__________________________ за КФВ

Орган державного управління_______________ за СПОДУ

Галузь___________________________________ за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності__________________ за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума