Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.88 Mб
Скачать

1.2 Основні аспекти теми з поясненнями.

  • Вартість основних фондів (первісна, відновна, залишкова, амортизаційна, ліквідаційна).

Первісна і залишкова вартості основних фондів відображаються в таких формах фінансової звітності, як форма №1 „Баланс” (додаток А) у першому розділі активу балансу, форма №11-0З „Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)” (додаток Б) і форма №5 „Примітки до річної фінансової звітності” (додаток В).

Амортизаційна і ліквідаційна вартості основних фондів використовуються для розрахунку амортизаційних відрахувань відповідно до П(С)БО 7 „Основні засоби”, стислий зміст якого наведено у додатку Д.

Відновна вартість дозволяє уточнити вартість основних засобів. Це переоцінена вартість в умовах високої інфляції.

  • Фізичний і моральний знос основних фондів.

Ступінь фізичного зносу, тобто утрати засобами праці своїх первісних якостей, оцінює коефіцієнт фізичного зносу (відношення суми зносу основних фондів до їх первісної (переоціненої) вартості) і коефіцієнт придатності (зворотній до коефіцієнту фізичного зносу).

Моральний знос виникає внаслідок здешевлення відтворення машин такої ж конструкції чи появи сучасних і більш продуктивних машин тієї ж вартості.

  • Показники відтворення основних фондів: коефіцієнт оновлення, коефіцієнт вибуття, фондоозброєність праці, середньорічна вартість основних фондів, технічна озброєність праці.

Відтворення основних фондів, тобто процес їх оновлення через придбання нових, модернізації, капітального ремонту діючих основних фондів, може бути простим (збереження рівня виробничої потужності) і розширеним (збільшення виробничої потужності). Сутність показників розглядається в задачах (пп. 1.7) і відповідях на задачі (пп. 1.11).

  • Показники ефективності використання основних фондів: фондовіддача, фондомісткість, коефіцієнт екстенсивного використання, коефіцієнт інтенсивного використання, інтегральний коефіцієнт, коефіцієнт змінності.

Сутність показників розглядається в задачах (пп. 1.7) і відповідях на задачі (пп. 1.11).

  • Амортизація основних засобів.

Розрізняють нарахування амортизації у бухгалтерському обліку (існують такі методи нарахування, як прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний і виробничий) і у податковому обліку.

Відмінності нарахування амортизації у бухгалтерському і податковому обліку наведено у табл. 1.1.

Таблиця 1.1 — Основні відмінності нарахування амортизації у бухгалтерському і податковому обліку

Ознаки відмінності нарахування амортизації

Сутність нарахування амортизації у:

бухгалтерському обліку

податковому обліку

1. За

призначенням.

Для обліку зносу основних фондів.

Для обчислення податку на прибуток підприємства.

2. За періодом обчислення.

Щомісячно.

Щоквартально.

3. За поділом на групи.

Розрізняють 9 основних груп основних засобів, відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби” (додаток Д).

Розрізняють 4 групи основних засобів, відповідно до закону України ”Про оподаткування прибутку підприємств” (додаток Е)..

4. За порядком обчислення.

В залежності від методу розрахунку амортизації.

Множення встановленої для кожної групи норми амортизації на залишкову вартість об’єктів основних засобів (чи груп основних засобів).

5. За об’єктами нарахування амортизації.

За кожним об’єктом основних засобів.

За кожним об’єктом основних засобів для I-ї групи основних фондів; в цілому за групою основних засобів для II-IV груп основних засобів.

Норми амортизації за податковим методом наведено у пп. 1.3.

  • Виробнича потужність підприємства.

Розрізняють виробничу потужність підприємства в цілому і окремого цеху; розраховують баланс виробничої потужності та коефіцієнт використання середньорічної потужності.

  • Ремонт і модернізація основних фондів.

Внаслідок зношування основних фондів в процесі експлуатації їх потрібно підтримувати у робочому стані. Для цього проводять ремонти, які можуть бути трьох видів: поточний, капітальний, відновний.

Модернізація основних фондів здійснюється з метою усунення морального зносу і підвищення техніко-економічних показників до рівня нового устаткування.