Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аудит лекция.doc
Скачиваний:
38
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
442.37 Кб
Скачать

Тема 3. Методика проведення аудиту План

  1. Аудиторські процедури та їх класифікація.

  2. Методика здійснення аудиту. Аудиторський огляд документів, прийоми контролю документів.

  3. Вибірковий спосіб дослідження документів та фактів в аудиті.

4. Узагальнення результатів аудиту.

5. Аудиторський ризик. Поняття ризику. Види ризиків.

6. Правила оцінювання ризику.

Питання для самостійного вивчення

1. Види аудиторських тестів та їх роль у процесі аудиторської перевірки.

2. Дослідження аудитором можливих порушень.

3. Експертно – аналітична оцінка аудиторського ризику.

Ключові слова: аудиторський ризик; властивий ризик; ризик не виявлення оцінка ризику; помилки; шахрайство; ризик обліку; відхилення в звітності; суттєвість помилок; фальсифікація, аудиторський звіт; аудиторський висновок; класифікація аудиторських висновків; позитивний висновок; фундаментальна незгода; негативний висновок; перекручення звітних даних.

Література:

  1. Бутинець Ф. Ф. та ін., Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Аудит і облік» /під ред. проф., Ф.Ф.Бутинця – Житомир: ПП «Рута», 2001, стор.255-273;

  2. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. І доп. – К.: Знання, 2007, стор.199-216;

  3. Давидов Г.М. Аудит: Навч. посіб. – 3 – тє вид., стер. – К.: Т – во «Знання», КОО, 2002, стор. 41-46; 51-64;

  4. Кулаковська Л.П, Піча Ю.В.Основи аудиту: Навч. пос. для студ. вищих навч. закл. освіти. – Львів: Новий світ – 2002, стор.111-135;

  5. Усач Б.Ф., Душко З.О., Колос М.М. Організація і методика аудиту: Підручник. – К.: Знання, 2006, стор. 50-63; 83-91.

1. Аудиторські процедури та їх класифікація

У процесі складання програми важливе значення має розуміння суті та призначення процедур аудиту. Серед вітчизняних економістів спостерігаються різні підходи до визначення суті аудиторських процедур та їх ролі в процесі аудиту.

Аудиторські процедури – це система методичних дій аудитора, спрямованих на отримання достатніх і надійних доказів щодо об’єктів аудиту. На зміст аудиторських процедур впливають такі фактори:

- види діяльності суб’єкта перевірки;

- форма і система обліку;

- система внутрішнього контролю;

- застосування електронної обробки даних у системі бухгалтерського обліку.

Щодо суб’єкта перевірки, процедури аудиту поділяються на погоджені та незалежні. Погоджені аудиторські процедури узгоджуються з клієнтом до початку аудиту і мають на меті задовольнити його запити щодо організації перевірки та отримання інформації про фактичний стан справ на підприємстві.

Таблиця 3.1. Класифікація аудиторських процедур

з/п

Ознаки класифікації

№№

з

Види аудиторських процедур

1

2

3

4

1

За відношенням до суб’єкта аудиту

1.1

1.2

Погоджені

Незалежні

2

Об’єкти аудиту

2.1

2.2

Часткові

Загальні

3

Види (форми) перевірок

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Оцінка внутрішнього

контролю

Тестування контрольних моментів

Перевірки господарських операцій за змістом

Аналітичні процедури

Перевірки окремих елементів сальдо

4

Стадії (етапи) аудиту

4.1

4.2

4.3

Початкової стадії та її етапів

Стадії дослідження та її етапів

Завершальної стадії та її етапів

5

Види аудиторського контролю

5.1

5.2

Внутрішнього аудиту

Зовнішнього аудиту

6

Період здійснення аудиту

6.1

6.2

До складання річної звітності

Після складання річної звітності

7

За відношенням до використання методичних прийомів

7.1

7.2

Однорідні

Комплексні

8

За змістом процесу аудиту

8.1

8.2

Основні

Допоміжні

9

Використання електронної обробки даних

9.1

9.2

Комп’ютерного контролю

Ручного контролю

10

Цикли господарських операцій

10.1

10.2

10.3

10.4

Фінансово інвестиційного

Одержано доходів

Придбання і витрачання

Виробництва

11

Господарські процеси

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

Утворення підприємства

Постачання

Виробництва

Реалізації

Закриття підприємства

Незалежні процедури бувають двох видів:

1) тести господарських операцій;

2) аналітичні процедури.

Класифікація аудиторських процедур має не тільки теоретичне, а й практичне значення як на етапах планування і складання робочої програми, так і в загальному аудиторському процесі.