Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аудит лекция.doc
Скачиваний:
38
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
442.37 Кб
Скачать

Питання для контролю знань

 1. Обґрунтувати потребу розвитку аудиту в світі (теорія агентів, теорія мотивації, теорія потенційного інвестора).

 2. Розкрити зміст поняття «аудит».

 3. Дати характеристику основних історичних аспектів аудиту.

 4. Пояснити функціональні завдання аудиту, навести приклади.

 5. Чи може бути аудит добровільним?

 6. В яких випадках аудит є обов’язковим?

 7. Що є предметом аудиторської діяльності?

 8. Чим відрізняється предмет аудиту від предмета ревізії?

 9. Розкрити поняття «об’єкт аудиту».

 10. Сформулюйте основне завдання аудиту.

Тема 2. Планування, стадії і процедури План

1. Суть планування та його необхідність в аудиті.

2. Порядок укладання договору на проведення аудиту.

3. Зміст аудиторського процесу, його стадії, етапи і процедури аудиту.

Питання для самостійного вивчення

1. Договор на проведення аудиту та відповідність аудиторських фірм (аудиторів).

2. Порядок розробки планів і програм аудиту.

3. Інформаційне забезпечення процесу аудита.

Ключові слова: пан, програма, стадії аудиту, процедури аудиту, етапи програми, суттєвість помилки, знання бізнесу клієнта.

Література׃

 1. Бутинець Ф. Ф. та ін., Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Аудит і облік» /під ред. проф., Ф.Ф.Бутинця – Житомир: ПП «Рута», стор.162-189;

 2. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007, стор. 219-242; 247-253;

 3. Давидов Г.М. Аудит: Навч. посіб. – 3 – тє вид., стер. – К.: Т – во «Знання», КОО, 2002, стор.30-35;

 4. Кулаковська Л.П, Піча Ю.В.Основи аудиту: Навч. пос. для студ. вищих навч. закл. освіти. – Львів: Новий світ – 2002, стор. 166-215;

 5. Усач Б.Ф., Душко З.О., Колос М.М. Організація і методика аудиту: Підручник. – К.: Знання, 2006, стор.41-56.

 1. Суть планування та його необхідність в аудиті

Аудиторська діяльність – це організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок та надання інших аудиторських послуг.

Аудитор ( аудиторська фірма) повинен ретельно планувати свою роботу, контролювати свою діяльність, вести облік виконаної роботи. Тому планування в аудиті слід розглядати як планування аудиторської діяльності та планування конкретної аудиторської перевірки.

Аудиторська фірма розробляє і складає стратегічні плани аудиторської діяль6ності, які розраховані на декілька років, і поточні бізнес – плани на поточний рік.

Аудитор повинен планувати свою роботу з трьох причин:

 1. це дасть йому можливість одержати достатню кількість інформації про стан справ клієнта.

 2. це допоможе утримати в рамках розумного витрати на аудит.

 3. це дозволить уникнути непорозумінь з клієнтом.

Планування повинно базуватись на обізнаності щодо діяльності клієнта, на ретельному вивченні його особливостей та умов економічного середовища.

Планування – це процес здійснення рішень аудиторської стратегії. Воно здійснюється на початковій стадії аудиторської перевірки, і цього основною метою є надання аудиторами підприємствам різних форм власності ефективних аудиторських послуг у встановлений договором термін.

Метою планування аудиту є концентрація уваги аудитора на найважливіших напрямках аудиту, виявленні проблем, які слід перевірити найбільш детально.

План – це послідовний перелік дій у процесі виконання певної роботи.

Загальний план повинен служити основою для підготовки програми аудиту. В ньому слід передбачити термін проведення аудиту, скласти графік проведення аудиту, зазначити дату надання письмової інформації про результати аудиту і аудиторського висновку.

Планування – це процес здійснення рішень аудиторської стратегії. Воно здійснюється на початковій стадії аудиторської перевірки, і його основною метою є надання аудиторами (аудиторськими фірмами) підприємствам і організаціям різних форм власності ефективних аудиторських послуг у встановлений договором термін. Це означає належне виконання аудиторами функціональних обов’язків на високому рівні фахових стандартів. Планування забезпечує формування відповідної думки аудитора про фінансову звітність суб’єкта перевірки з мінімальними затратами, виключивши зайвий час, який міг бути витрачений на питання аудиту з низьким рівнем ризику.

Основні вимоги до процесу планування:

 • вивчення бізнесу клієнта;

 • набуття знань про облікову систему клієнта, політику та процедури внутрішнього контролю;

 • оцінка ризику суттєвості;

 • визначення очікуваного рівня довіри до внутрішнього контролю суб’єкта перевірки;

 • визначення і прогнозування змісту, часу проведення й обсягу аудиторських процедур;

 • координація і керівництво роботою молодших аудиторів, експертів та інших спеціалістів, залучених до аудиторської перевірки;

 • інші аспекти.