Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аудит лекция.doc
Скачиваний:
38
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
442.37 Кб
Скачать

7. Оцінка помилок

Встановивши помилки та факти обману (шахрайства), аудитор робить висновки щодо їх суттєвості. Аудитор може не звертати уваги на наявність «несуттєвих» помилок, виявлених при тестуванні або в період здійснення інших процедур.

Суттєвість – одне з найважливіших понять аудиту, яке передбачає, що аудитор не повинен перевіряти всю діяльність підприємства або всю його звітність з точністю до одиниць, в яких вона складена. Суттєвість – це виражена в абсолютних одиницях можливість інформації вплинути на рішення її користувача. Не може існувати ніякої точної формули для вираження цього поняття. Говорячи про суттєвість, аудитор передбачає, що в кожному конкретному випадку для кожного підприємства необхідно оцінювати ту величину активів, пасивів або фінансових результатів, яка може змінити думку щодо звітності і вплинути на рішення її користувача.

Не може існувати ніякої точної формули для вираження цього поняття. Говорячи про суттєвість, аудитор передбачає, що в кожному конкретному випадку для кожного підприємства необхідно оцінити ту величину активів, пасивів або фінансових результатів, яка може змінити думку щодо звітності і вплинути на рішення її користувача.

Питання для контролю знань

 1. Дати визначення понять «юридичні докази» та «аудиторські докази».

 2. У чому полягає сутність аудиторських доказів?

 3. Сформулювати загальну мету одержання аудиторських доказів: підтвердження порушень чи спростування порушень?

 4. Які є джерела аудиторських доказів?

 5. Які є основні процедури отримання аудиторських доказів?

 6. Як класифікують докази в аудиті?

 7. Охарактеризувати докази за критерієм їх достовірності.

 8. Дати характеристику факторів, що впливають на достовірність доказів.

 9. Пояснити функціональне призначення експертної оцінки як засобу одержання доказів в аудиті.

 10. Пояснити функціональне призначення контрольного заміру як засобу одержання доказів в аудиті.

 11. Пояснити функціональне призначення інвентаризації як засобу одержання доказів в аудиті.

 12. Пояснити функціональне призначення техніко – економічних розрахунків як засобу одержання доказів в аудиті.

 13. Дати визначення поняття «помилка».

 14. Які причини виникнення помилок?

 15. Як можна визначити суттєвість помилки?

 16. Дати визначення поняття «шахрайство».

 17. Хто несе відповідальність за не виявлення шахрайства чи помилок?

 18. Хто несе відповідальність виявлені факти шахрайства чи помилок?

 19. Пояснити сутність понять: маніпулюван6ня обліковими записами; знищення результату відображення господарських операцій; фальсифікація бухгалтерських документів та записів; неадекватні записи в обліку; незвичні операції.

Тема 5. Робочі документи аудитора

План

 1. Поняття аудиторських документів.

 2. Робочі документи аудитора, їх класифікація.

 3. Мета документування аудиту. Види та склад робочих документів.

 4. Поняття аудиторського звіту й аудиторського висновку. Зміст, структура і види.

Питання для самостійного вивчення

1. Призначення робочих документів.

2. Вимоги до аудиторського висновку.

Ключові слова: аудиторський звіт; аудиторський висновок; класифікація аудиторських висновків; позитивний висновок; фундаментальна незгода; негативний висновок; перекручення звітних даних.

Література:

 1. Давидов Г.М. Аудит: Навч. посіб. – 3 – тє вид., стер. – К.: Т – во «Знання», КОО, 2002, стор.206-220

 2. Кулаковська Л.П, Піча Ю.В.Основи аудиту: Навч. пос. для студ. вищих навч. закл. освіти. – Львів: Новий світ – 2002, стор. 313-321; 329-351

 3. Усач Б.Ф., Душко З.О., Колос М.М. Організація і методика аудиту: Підручник. – К.: Знання, 2006, стор.67-83

 4. Бутинець Ф. Ф. та ін., Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Аудит і облік» /під ред. проф., Ф.Ф.Бутинця – Житомир: ПП «Рута», 2001, ), стор.245-275

 5. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007, стор.73-91.