Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аудит лекция.doc
Скачиваний:
38
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
442.37 Кб
Скачать

5. Поняття і види аудиторських послуг, їх відмінність від власного аудиту

У Законі України «Про аудиторську діяльність» передбачено аудиторські послуги у вигляді консультацій, які можуть надаватися на підставі договору, письмового або усного звернення замовника до аудитора (аудиторської фірми). У такому договорі про надання аудиторських послуг передбачаються предмет і термін перевірки, обслуговування аудиторських послуг, розміри й умови оплати, відповідальність сторін.

Аудитори чи аудиторські фірми надають консультаційні послуги щодо організації і відновлення бухгалтерського обліку, складання декларацій про доходи, складання фінансової звітності, проведення аналізу господарської діяльності, оцінювання активів і пасивів, консультацій з питань податкового законодавства, з маркетингу і права тощо.

У процесі консультування аудитори повинні дотримуватися принципів професіоналізму, компетентності, об’єктивності в роботі, конфіденційності, правил етики тощо.

Від консультанта вимагається ретельна підготовка. Він цікавиться проблемами клієнта, фінансовим станом суб’єкта підприємницької діяльності, яку допомогу можна надати замовнику. Консультант збирає інформацію (первинну документацію, бухгалтерські регістри, звіти клієнта, опубліковані матеріали тощо), складає план і графік виконання.

Завдання подається клієнту для обговорення, схвалення і прийняття рішення, після чого укладається контракт у вигляді листа – договору (сторони, обсяг завдання; робоча продукція і звіти; гонорар і витрати; процедури складання звіту і оплати; обов’язки сторін; відповідальність; підписи, дати). Консультант підготовляє і систематизує дані.

До і під час виконання завдання клієнт може одержати декілька проміжних звітів про хід консультування. Заключний звіт має вказувати на реальні переваги, отримані внаслідок змін, давати клієнту рекомендації про те, що треба робити або чого уникати в майбутньому.

Добрий звіт має бути для клієнта керівництвом для подальшого розвитку суб’єкта господарювання.

Питання для контролю знань

 1. Які вимоги висуваються до фінансової звітності?

 2. Дайте характеристику фінансової звітності.

 3. Хто є користувачами фінансової звітності?

 4. Що таке баланс? Яка різниця між активами і пасивами балансу?

 5. Що відображає консолідована фінансова звітність?

 6. З яких елементів складається річна і квартальна звітність?

 7. Які основні принципи підготовки фінансової звітності?

 8. Які Ви знаєте якісні характеристики фінансової звітності? У чому вони полягають?

 9. Чим мають бути підтверджені статті балансу?

 10. Які заходи вживає керівництво підприємства разі виявлення відхилень між даними звітних форм фінансової звітності?

 11. Коли підприємство вважається платоспроможним?

 12. На підставі яких показників оцінюється фінансова стійкість підприємства?

 13. На підставі яких документів розраховується коефіцієнт платоспроможності (ліквідності) і рентабельності активів і пасивів?

Питання для самостійного вивчення

Тема 1. Аудит як форма контролю, його предмет, об’єкти і метод

1. Спілка аудиторів в Україні (СПУ) та Аудиторська палата (АПУ), їх функції.

2. Законодавче регулювання аудиту.

Тема 2. Планування, стадії і процедури

1. Договор на проведення аудиту та відповідність аудиторських фірм (аудиторів).

2. Порядок розробки планів і програм аудиту.

3. Інформаційне забезпечення процесу аудита.

Тема 3. Методика проведення аудиту

1. Види аудиторських тестів та їх роль у процесі аудиторської перевірки.

2. Дослідження аудитором можливих порушень.

3. Експертно – аналітична оцінка аудиторського ризику.

Тема 4. Аудиторські докази

1. Аудиторська істина, її пізнання в аудиті.

2. Оцінка якості роботи аудитора.

Тема 5. Робочі документи аудитора

1. Призначення робочих документів.

2. Вимоги до аудиторського висновку.

Тема 7. Оцінка фінансової звітності

1. Перевірка правильності складання балансу.

2. Консультаційні послуги.

3. Аудиторська оцінка вартості об’єктів приватизації та оренди.