Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аудит лекция.doc
Скачиваний:
56
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
442.37 Кб
Скачать

5.Аудит матеріальних цінностей

Основними завданнями аудиту операцій із запасами є наступні:

- перевірка фактичної наявності запасів (за згодою замовника);

- перевірка організації складського господарства, стану збереження запасів;

- перевірка організації обліку заготівлі, придбання та витрачання запасів;

- перевірка повноти оприбуткування запасів при належності документів, які підтверджують їх придбання;

- перевірка правильності визначення первісної вартості запасів при їх придбанні;

- перевірка організації контролю за зберіганням, використанням і погашенням довіреностей;

- перевірка правильності оформлення надходження та відпуску запасів;

- перевірка законності списання запасів при втратах;

- перевірка незавершеного виробництва, правильності оформлення собівартості продукції (робіт, послуг) за об’єктами калькулювання витрат;

- перевірка своєчасності пред’явлення претензій за якістю та кількістю запасів;

- визначення правильності ведення синтетичного та аналітичного обліку витрат на виробництво і реалізацію продукції, які включаються до собівартості;

- перевірка дотримання підприємством податкового законодавства по операціях, пов’язаних із формуванням собівартості продукції;

- оцінка повноти та правильності відображення господарських операцій із запасами в бухгалтерському обліку та звітності

- перевірка дотримання лімітів з відпуску запасів;

Порушення П(С)БО 9 «Запаси», які виявляються при дослідженні документів, операцій і запасів:

1) перевірка правильності визнання запасів активами підприємства;

2) перевірка правильності визначення первісної вартості запасів;

3) перевірка правильності відображення в обліку операцій по списанню запасів;

4) перевірка відповідності даних обліку положенням облікової політики в частині обліку МШП;

5) перевірка достовірності даних щодо залишків у фінансовій звітності;

6) перевірка достовірності інформації про запаси, що відображаються в Примітках до річної фінансової звітності.

6.Аудит формування і використання власного капіталу та забезпечення зобов’язань

Метою аудиту операцій з власним капіталом та забезпеченням зобов’язань є встановлення достовірності первинних даних відносно формування та використання власного капіталу і забезпечення зобов’язань, повноти й своєчасності відображення інформації в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку власного капіталу і забезпечення зобов’язань відносно до установчих документів та облікової політики, достовірності відображення стану власного капіталу і забезпечення звітності підприємства.

Основними завданнями аудиту операцій з власним капіталом та забезпеченням зобов’язань є:

- перевірка достовірності відображення показників щодо власного капіталу і забезпечення зобов’язань в обліку та звітності, встановлення законності й правильності їх формування та цільового використання;

- перевірка наявності затверджених кошторисів та дотримання законності використання коштів цільового фінансування і надходжень;

- встановлення обґрунтованості операцій з формування прибутків і збитків, їх використання і розподілу;

- встановлення повноти формування статутного капіталу, відповідності фактичних внесків учасників умовам установчих документів, дотримання строків внесення часток до статутного капіталу;

- перевірка стабільності величини статутного капіталу, його відповідності розміру, визначеному установчими документами;

- розробка заходів щодо реалізації результатів контролю з метою попередження відхилень від норм чинного законодавства.

Відхилення в обліку операцій з власним капіталом та забезпечення зобов’язань, які можуть мати місце на підприємстві:

1) неправильне і несвоєчасне внесення змін до установчих документів;

2) неправильне ведення обліку;

3) неправильне оформлення документів або їх відсутність;

4) ухилення від участі в переговорах, щодо укладання, зміни чи доповнення колективного договору;

5) порушення чи невиконання зобов’язань щодо колективного договору.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.