Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Istoruchni-olimpiadu-8-11-klasu.pdf-1300449636

.pdf
Скачиваний:
584
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
4.17 Mб
Скачать

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

191

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

Покуття (4)

 

 

Полісся (5)

 

 

Слобожанщина (6)

 

 

Сіверщина (7)

 

Кількість балів — 17.

4*. Порівняйте аграрні реформи ХІХ ст. у Пруссії, Австрійській та Росій­ ській імперіях. Заповніть таблицю та зробіть висновки.

Критерії для порівняння Пруссія Австрійська імперія Російська імперія

Час проведення

Причини

Основні документи ре­ форми

Зміст

Наслідки

Кількість балів — 26.

5*. Розшифруйте абревіатури політичних партій кінця ХІХ ст.

РУРП — ... .

УНДП —... .

УСДП —... .

СДПА —... .

СДПГ —... .

ПСДП —... .

Кількість балів — 6.

6*. Визначте причини і наслідки зазначених подій.

Причина

Подія

Наслідки

 

Ухвалення «Пактів і конституцій законів і вольностей

 

 

Війська Запорозького»

 

 

Прийняття «Декларації незалежності США»

 

 

Третій поділ Польщі

 

 

Діяльність «Руської трійці»

 

 

Російсько-турецька війна (1787—1791 рр.)

 

 

Революція 1848—1849 рр. у Франції

 

 

Громадівський рух

 

 

«Чигиринська змова»

 

Кількість балів — 16.

192 Історичні олімпіади

7*. Заповніть таблицю.

Країна

Династія

Рік заснування

Засновник династії

 

 

1589

Генріх IV

 

 

 

 

Китай

Мін

 

 

 

 

 

 

 

Стюарти

 

Яків І

 

 

 

 

Росія

Романови

 

 

 

 

 

 

Індія

 

1526

 

 

 

 

 

 

 

1461

Едуард IV

 

 

 

 

Кількість балів — 6.

8*. Заповніть таблицю. Вставте прізвище вчених (номер, за яким зазна­ чені в переліку) у відповідну колонку таблиці.

Гуманітарні науки

Природничі науки

 

 

Університети, в яких працювали

 

 

Київський

Харківський

Львівський

Новоросійський

Чернівецький

Московський

Петербурзький

Софійський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  М. Грушевський. 2. В. Антонович. 3. І. Мечніков. 4. І. Срезневський. 5. О. Ляпунов. 6. Д. Яворницький. 7. О. Потебня. 8. М. Гамалія. 9. М. Драгоманов. 10. Т. Осиповський. 11. Д. Багалій. 12. М. Максим­ ович. 13. О. Єфименко. 14. М. Костомаров. 15. С. Смаль-Стоцький. 16. В. Каразін. 17. В. Вернадський. 18. М. Бекетов. 19. М. Довнар-За­ польський. 20. В. Іконников.

Кількість балів — 20.

10 клас

Теоретичний тур

Загальна кількість — 100 балів.

1.Визначте спільні й відмінні риси Української національної революції XVII ст. та Української революції першої половини ХХ ст.

Кількість балів — 25.

2.Ви — адвокат М. Скрипника. Заперечте звинувачення його у націоналухильництві. Який аргумент буде визначальним у Вашій промові? Кількість балів — 15.

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

193

 

 

3.У Вашому обласному центрі є вулиці, площі, назви яких мають заста­ ріле ідеологічне навантаження. Запропонуйте та обґрунтуйте їхнє перейменування на честь видатної особи вітчизняної історії.

Кількість балів — 10.

4.На відміну від більшості країн сходу Японія не перетворилася на коло­ нію. Як ви вважаєте, чому?

Кількість балів — 25.

5.Чи можете ви погодитися з твердженням, що за короткий час існуван­ ня ЗУНР подала приклад національної солідарності та розуміння державницьких інтересів. Аргументуйте свою думку.

Кількість балів — 25.

Практичний тур

Загальна кількість — 100 балів.

1*. Приведіть у відповідність у вигляді комбінації цифр та букв імена іс­

 

ториків з назвами їхніх творів.

1)

М. Грушевський

А. «Богдан Хмельницький».

2)

Д. Яворницький

Б. «Михайло Кричевський».

3)

І. Крип’якевич

В. «Іван Сірко».

4)

Д. Багалій

Г. «Очерки истории украинского народа».

5)

В. Липинський

Д. «История украинского народа».

6)

О. Єфименко

Е. «Історія Туреччини та її письменства».

7)

А. Кримський

Ж. «Історія Слобідської України».

 

Кількість балів — 7.

 

2*. На контурній карті.

1)Позначте території, які Османська імперія втратила згідно із Севрським договором.

2)Позначте держави, що утворилися після розпаду Османської імперії.

3)Які нормативно-правові акти закріпили цей розподіл?

4)Створіть графічну версію зазначеного процесу та складіть легенду карти.

Кількість балів — 15.

3*. Розв’яжіть історичну задачу.

До дати Комп’єнського перемир’я ... додайте рік Конотопської битви та відніміть дату «пацифікаційної акції» у Польщі ... . До одержаного ре­ зультату додайте дату вступу Ф. Д. Рузвельта на посаду президента США

... та відніміть дату окупації японцями Маньчжурії ... . Потім відніміть кількість держав, які підписали на Вашінгтонській конференції угоду про дотримання принципу «відчинених дверей у Китаї» ..., додайте дату

194

Історичні олімпіади

 

 

завершення­

Кримської війни ..., відніміть дату укладення Глухівських

статей ... та додайте століття, у якому з’явилися перші кириличні старо­

друки ...

і ви отримаєте дату події з історії освіти на Україні.

... +

... —

... + ... — ... — ... + .... — .... + ... = ... .

Дата.

 

Подія: ...

 .

Кількість балів — 5.

4*. Заповніть таблицю. Порівняйте поняття «національно-територіальна автономія» та «національно-культурна автономія» за обраними кри­ теріями.

Критерії для

Національно-територіальна

Національно-культурна

порівняння

автономія

автономія

 

 

 

Кількість балів — 20.

5*. Розшифруйте абревіатури.

УПАЦ — ... .

УВАН — ... .

ВУАН — ... .

НННП — ... .

ХОНС — ... .

Кількість балів — 5.

6*. Заповніть таблицю.

Ім’я, прізвище

Роки

Посада

Йосип Сталін

 

Генеральний секретар ЦКРКП(б) —

 

 

ВКП (б)

 

1924—1930

Голова РНК СРСР

 

1925—1928

Генеральний секретар ЦК КП(б)У

Максим Литвинов

1930—1939

 

В’ячеслав Молотов

1930—1941

 

 

1923—1925

Перший секретар ЦК КП(б)У

Лев Троцький

1918—1925

 

Григорій Петровський

1919—1938

 

 

1919—1923

Голова РНК УСРР

 

10.1928—1934

Генеральний секретар ЦК КП(б)У

Георгій П’ятаков

11.1918—1919

 

Всеволод Балицький

12.1924—1930

 

Кількість балів — 12.

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

195

 

 

7*. Визначте найважливішу, на ваш погляд, подію всесвітньої та вітчиз­ няної історії періоду в зазначені роки. Свій вибір поясніть.

Події всесвітньої історії

Роки

Події історії України

 

1919

 

 

1920

 

 

1921

 

 

1925

 

 

1928

 

 

1929

 

 

1932

 

 

1939

 

Кількість балів — 24.

8*. З наведеного переліку оберіть імена (підкресліть) лауреатів Нобелів­ ської премії, в дужках вкажіть країну, галузь та рік присудження премії. Розкажіть історію її заснування.

1.  Макс Планк. 2.  Костянтин Зворикін. 3. Енріко Фермі. 4. Іван Бунін. 5. Теодор Драйзер. 6. Нільс Бор. 7. Сергій Вавілов. 8. Петер Дебай. 9. Ілля Еренбург. 10. Ромен Роллан. 11. Альберт Ейнштейн. 12. Олексій Толстой.

Кількість балів — 12.

11 клас

Теоретичний тур

Загальна кількість — 100 балів.

1.Сучасний український історик С. Кульчицький у газеті «Дзеркало тижня» (2003 р., № 5) опублікував статтю «Третій Переяслав». Поду­ майте, які події він має на увазі, говорячи про «третій Переяслав»? Як підказку використайте початок статті, наведений нижче.

«Ми живемо у вік глобалізації. Вплив газети на уми більше не визна­

чається її накладом. Моя стаття «Три Переяслави» (ДТ, 2002, № 33) за­ вдяки Інтернету потрапила на всі континенти. З нею ознайомилися за­ кордонні українці, з якими мені довелося зустрітися за останні півроку. Їх хвилюють наші проблеми, у тому числі і ця — відзначення 350-річчя Пере­ яславської ради на державному рівні у січні 2004 року. Як і наші співвіт­ чизники з національно-патріотичного табору, вони переконані: треба триматися подалі від Росії, тому що й тепер ця країна загрожує нашій самостійності.

196

Історичні олімпіади

 

 

Я теж переконаний, що велика загроза існує. Проте вважаю, що емоції зайві, а небезпеці треба дивитися у вічі. Тому сформулював проблему Третього Переяслава і приділив їй частину тієї статті. Стаття, яку тримає в руках читач, присвячена цій проблемі повністю.

Суть проблеми Третього Переяслава

Повторю в одному абзаці зміст попередньої статті про Перший і Дру­ гий Переяслави.

Переяславська рада — це історична подія, яку неможливо проігнору­ вати, бо вона змінила долю українського народу. Новий Переяслав — це поняття, запроваджене Іваном Лисяком-Рудницьким після святкування 300-річчя «возз’єднання» України з Росією. Позбувшись можливості три­ мати Україну в стані покори засобами масового терору, компартійно-ра­ дянський режим зробив спробу знайти пропагандистське обґрунтування життєво важливій для нього тезі про відсутність після «возз’єднання» окремої від Росії української нації, держави і країни...».

Кількість балів — 20.

2.Вас ввели до комісії експертів з питання надання статусу ветеранів війни бійцям УПА. Підготуйте виступ на комісії з метою висловлення погляду на проблему.

Кількість балів — 20.

3.Постать президента США Рональда Рейгана отримала негативну оцін­ ку в радянській літературі. Водночас, згідно з опитуванням громадян США, він вважається одним з найпопулярніших президентів повоєн­ ної історії країни. Поясніть, чим обумовлені відмінності в оцінюванні особи Р. Рейгана.

Кількість балів — 20.

4.Доведіть або заперечте твердження: «Класова боротьба — рушійна сила історії».

Кількість балів — 20.

5.Ви — мистецтвознавець, який критично ставиться до мистецтва мо­ дернізму. Підготуйте коротку рецензію до журналу з приводу виставки робіт сюрреалістів.

Кількість балів — 20.

Практичний тур

Загальна кількість — 100 балів.

1*. Приведіть у відповідність у вигляді комбінації цифр та букв імена іс­ ториків з назвами їхніх творів.

1) М. Грушевський А. «Історія України».

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

197

 

 

 

 

2)

Д. Яворницький

Б. «История украинского народа».

 

3)

А. Кримський

В. «Історія Слобідської України».

 

4)

І. Крип’якевич

Г. «Історія України в стислому нарисі».

 

5)

О. Єфименко

Д. «Очерки истории украинского народа».

 

6)

Д. Багалій

Е. «Україна на переломі».

 

7)

В. Липинський

Ж. «Історія Туреччини та її письменства».

 

8)

М. Яворський

З. «Історія запорозьких козаків».

 

 

Кількість балів — 8.

 

 

2*. Розв’яжіть історичну задачу.

До дати (рік) народження М. Грушевського ... додайте дату народжен­ ня Б. Хмельницького ... та дату передачі Криму із складу РРФСР до УРСР

... . Отриманий результат поділіть на дату (число) оголошення Маніфесту про звільнення селян у Російській імперії ... . Потім додайте дату (рік) ви­ ведення на орбіту Землі першого штучного супутника ... . Відніміть дату (рік) проведення останнього перепису населення України ... . Одержаний результат помножте на дату (число листопада 1917 р.), коли було прийня­ то ІІІ Універсал Центральної Ради ... . Потім додайте дату (рік) запрова­ дження гривні ... . Відніміть рік останніх виборів до Верховної Ради Укра­ їни ... й дату (століття), в якому гетьманував Данило Апостол ... . І ви отримаєте дату події української історії. Назвіть її.

((... + ... + ...) : ... + ... — ...) . ... + ... — ... — ... = ... . Дата.

Подія: ... . Кількість балів — 6.

3*. Зіставте наведені нижче карти. Стан якого процесу на 1990 та 2000 роки вони відбивають? Визначте роль і статус України в зазначеному про­ цесі. Складіть легенду карти.

Кількість балів — 15.

4*. Запропонуйте критерії для порівняння та заповніть таблицю.

Критерії

Аграрне

Індустріальне

Інформаційне

для порівняння

суспільство

суспільство

суспільство

 

 

 

 

Кількість балів — 20.

5*. В яких країнах були засновані подані нижче осередки українознавчих об’єднань?

Український вільний університет.

Українське історичне товариство.

Українська вільна академія наук.

198

Історичні олімпіади

 

 

Український науковий інститут.

Бібліотека імені С. Петлюри. Кількість балів — 5.

6*. Визначте причини й наслідки зазначених подій.

Причина

Подія

Наслідки

 

Проголошення IV Універсалу Центральної Ради

 

 

 

 

 

Переворот 1965 р. в Індонезії

 

 

 

 

 

Економічна криза 1974—1975 рр. в США

 

 

 

 

 

Інтифада 9 грудня 1987 р.

 

 

 

 

 

Операція «чисті руки» 1992—1994 рр.

 

 

 

 

Кількість балів — 10.

7*. Назвіть організації Руху Опору та їхні військові підрозділи, які діяли в роки Другої світової війни у зазначених країнах.

Франція — ... .

Бельгія — .. .

Голландія — ... .

Данія — ... .

Албанія — ... .

Югославія — ... .

Греція — ... .

Кількість балів — 7.

8*. Установіть авторство документів, уривки з яких наведені нижче.

1)«Отже, я не прошу помилування. Мушу тільки сказати, що окремі фрази, рядки, слова були кинені мною згаряча, в нападі гніву, а гнів — злецький до радця. Од нього я прагну «звільнюватися, як од скверни», але не завжди міг звільнитися: занадто часто зі мною поводитися не то що не по-радянському, а просто не по-людськи. Ось тільки один ви­ падок. В травні 1966 р. зусиллями С. Д. Зубкова, заступника директо­ ра Інституту літератури АН УРСР, мене було звільнено з архіву. Я ли­ шився напризволяще...».

2)«Громадяни судді! Керуючись рішенням суду з приводу моєї заяви про участь в судовому процесі без захисника, я надіявся відповідно до слів головуючого виступати в судовій дискусії нарівні з моїм адвокатом. Оскільки цього не сталося, я зупинюся на деяких положеннях обвину­ вального висновку і обвинувальної промови державного звинувача.

...Тому я заявляю, що боротьба проти сталінізму тільки поча­ лася...».

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

199

 

 

3)«У серпневі й вересневі дні 1965 року ніщо, здавалося, не порушувало звичайного ритму життя на Україні. Газети писали про чергові пере­ моги на трудових фронтах, передова московської «Правди» закликала зміцнювати дружбу народів і застерігала, що партія не дозволить пере­ шкоджати прогресивним процесам взаємно зближення народів і об­ міну кадрами... .

...Тим часом чомусь не повернулися з літньої відпустки критик Іван Світличний, науковець-психолог Михайло Горинь, вчитель Михайло Озерний, студент Ярослав Геврич...».

Що об’єднує авторів документів? Дайте визначення руху в суспільно­

му житті радянської України, до якого вони мають відношення. Кількість балів — 14.

9*. Заповніть таблицю (вкажіть ім’я автора та впишіть цифри, якими по­ значені їх твори до відповідного стовпчика).

Ім’я автора

Прізвище автора

Назва твору

 

Пруст

 

 

 

 

 

Руденко

 

 

 

 

 

Гемінгвей

 

 

 

 

 

Пастернак

 

 

 

 

 

Тагор

 

 

 

 

 

Барбюс

 

 

 

 

 

Камю

 

 

 

 

 

Гончар

 

 

 

 

 

Франс

 

 

 

 

 

Загребельний

 

 

 

 

 

Костенко

 

 

 

 

 

Фейхтвангер

 

 

 

 

 

Солженіцин

 

 

 

 

 

Арагон

 

 

 

 

 

Стус

 

 

 

 

1.  «Зруйноване гніздо». 2. «Бунтівна людина». 3. «Вогонь». 4. «Диво». 5. «Іудейська війна». 6. «Вітер в обличчя». 7. «Архіпелаг ГУЛАГ». 8. «До­ рога болю». 9. «Циклон». 10. «Рабство й велич французів». 11. «По­ встання ангелів». 12. «У пошуках втраченого часу». 13. «Маруся Чурай». 14. «Свято, яке завжди з тобою». 15. «Доктор Живаго».

Кількість балів — 15.

Відповіді на завдання ІІ (районного, міського) етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 1999—2004 рр.1

1999—2000 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

9 клас

І рівень

1.Заповніть пропуски у хронологічній таблиці «Світ наприкінці ХVІ — в першій половині ХІХ ст.».

Дата

Країна, територія,

Подія

місто

 

 

1586 р.

Львів

Заснування Успенського братства

Серпень

Чигирин

Розгром турецько-татарського війська

1677 р.

 

 

1710 р.

Бендери (Молдова)

Конституція П. Орлика

1738—

Прикарпаття

Рух опришків під керівництвом

1745 рр.

 

О. Довбуша

1793 р.

Правобережна Україна

Включення до складу Російської імперії

1805 р.

Аустерліц (Австрія)

Битва, поразка російсько-австрійських

 

 

армій від Франції

1829 р.

Слобідсько-Україн­

Повстання військових поселенців

 

ська губернія (Росія)

 

1834 р.

Київ (Росія)

Відкрито університет св. Володимира

1837 р.

Львів (Австрія)

Завершена діяльність «Руської трійці»

1840—

Китай

Перша «опіумна» війна, перемога Англії

1842 рр.

 

 

1847 р.

Правобережна Україна

Інвентарна реформа

 

(Росія)

 

1844 р.

Сілезія (Пруссія)

Повстання сілезьких ткачів

1848 р.

Буковина (Австрія)

Повстання Л. Кобилиці

Березень

Закарпаття

Скасування кріпацтва

1853 р.

 

 

1887 р.

США

Закон Дауеса, зменшення площі індіан­

 

 

ських резервацій

1 Орієнтовні відповіді підготовлені юними істориками Донецької області протягом 1999–2004 рр.

200

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]