Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Istoruchni-olimpiadu-8-11-klasu.pdf-1300449636

.pdf
Скачиваний:
585
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
4.17 Mб
Скачать

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

131

 

 

9-б)   Обмежена аграрна реформа.

10-б)  Розвиток харчової промисловості, дрібних та домашніх промислів. 11-б)  Високий рівень еміграції робочої сили.

1-в)   Закриття української кафедри в Чернівецькому університеті. 2-в)   Діяльність наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка.

3-в)   Заборона ввозу українських книжок і музичних творів. 4-в)   Закриття гімназій з українською мовою навчання.

5-в)   Визнання вищим адміністративним судом української мови як такої,   що є «чужою» для місцевого населення.

6-в)   Крессовий закон про створення утраквістичних шкіл. 7-в)   Діяльність просвітянського товариства «Рідна школа». 8-в)   Створення богословської академії.

2001—2002 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

8 клас

І рівень (2 завдання: 1 — 15 балів, 2 — по 5 балів)

1.Заповніть пропуски в синхроністичній таблиці «Україна і світ з V по XVII ст.».

Події всесвітньої історії

Дата

Події в Україні

Утворення англосакських коро­

V ст.

 

лівств в Англії

 

 

Утворення Великоморавського

ІХ ст.

 

князівства (Чехія)

 

 

 

1492 р.

 

 

1240 р.

 

 

1524 р.

Розорення Поділля та Галичини

 

 

ордами кримського хана

 

1566 р.

 

 

1572 р.

 

Скасування Юр’єва дня у Москов­

1581 р.

 

ській державі

 

 

Перемога шведських військ над

 

 

військом Священної Римської ім­

 

 

перії в битві біля Люцена. Загибель

 

 

шведського короля Густава ІІ

 

 

Адольфа

 

 

Кінець Тридцятирічної війни

 

Початок Національно-визволь­

в  Європі

 

ної війни проти панування

 

 

Польщі

Крітерії оцінювання: кожна правильно наведена дата чи подія — 1 бал.

132 Історичні олімпіади

2. Викресліть лише одне зайве положення та поясніть свій вибір.

А.

Борисоглібський собор. Чернігів.

 

Успенський собор Єлецького монастиря. Чернігів.

 

Золоті ворота. Київ.

 

Покровська церква-фортеця в Сутківцях.

 

Церква Василя. Овруч

Б.

Єзуїти.

 

Кальвіністи.

 

Лютерани.

 

Протестанти.

 

Пуритани

В.

Парламент.

 

Генеральні штати.

 

Муніципалітет.

 

Кортеси.

 

Сейм

Г.

П’єр Абеляр.

 

Марк Аврелій.

 

Фома Аквінський.

 

Альберт Великий

Д.

Корогва.

 

Клеймо.

 

Бунчук.

 

Булава.

 

Пірнач

ІІ рівень (2 завдання по 20 балів)

1.Складіть невеличке оповідання на тему «Жінки в історії України X— XVIII ст.».

Критерії оцінювання: знання історичного матеріалу — 5 балів; логіка

викладу — 3 бали; особиста думка — 5 балів; наявність певної ідеї — 2 бали; цілісність описаного історичного контексту — 2 бали; грамотність оформ­ лення — 1 бал.

2.У вигляді схеми покажіть основні етапи розвитку української держав­ ності від племінних союзів до Гетьманщини. Назвіть видатних осіб кожного етапу (не менше трьох осіб).

ІІІ рівень (1 завдання — 30 балів)

1.Проаналізуйте документ за наступною схемою та визначеними крите­ ріями.

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

133

 

 

1)Автор документа — 1 бал.

2)Дата події, про яку йдеться у документі, — 1 бал.

3)Історичні умови його створення — 4 бали.

4)Коментар історичних подій та програмних положень, які згадуються в документі, — 4 бали.

2. Дайте відповіді на наступні запитання.

1)Хто був сучасником автора цього документа (назвіть прізвища спів­ вітчизників та трьох діячів світової історії) — 6 балів.

2)Дайте коротку (в одне речення) характеристику кожного із названих вами сучасників — 6 балів.

3)Змоделюйте можливий діалог автора та одного з названих вами сучас­ ників щодо згаданих у документі подій — 8 балів.

Документ

«..З боку високодумних і вельможних їхніх милостей панів коронних Вишневецьких, Конєцпольських, Потоцьких, Калиновських та інших на Україні, вільній предвічній Вітчизні нашій, владу свою самочинно поши­ рюють, повівають на нас, Військо Запорозьке, холодними й неприязними вітрами, хочуть нашу славу до мізинця звести і нас, братію свою, вірних­ Вашій величності, слуг короні польської в підданство і рабське ярмо без­ божно запрягати. І не так нам образливо на панів вище названих, як їх старост, не цнотливих синів і п’яниць, котрі Бога не бояться, ні Вашої найяснішої величності премогутніх монарших мандатів не поважають. Як тільки я, гетьман, за указом Вашої величності, на Хотинську воєнну служ­ бу з козаками з України вийшов, тоді вони, старости, тут же козачок бідних почали на різні роботи без жодного милосердя часто виганяти, бити, не­ слухняних батогами мордувати.

Прошу Вашу королівську величність свавільних старост і праволомців присмирити і вгамувати. А козаків бідних від безбожних насильств над ними, глуму і тягаря захистити і звільнити. Інакше, якщо вони, козаки, не одержать у тому Вашої королівської величності прихильності, то, щоб щось нове від них (як уже подейкують) не уродилося і гнівного вогню (чого не дай, Боже) не запалило...».

9 клас

І рівень (2 завдання: 1 — 15 балів, 2 — по 5 балів)

1.Заповніть пропуски в синхроністичній таблиці «Україна і світ з XVII по ХІХ ст.».

134

 

 

Історичні олімпіади

 

 

 

 

 

 

Події всесвітньої історії

Дата

Події в Україні

 

 

1624 р.

Похід запорозьких козаків на Кон­

 

 

 

стантинополь

Народився англійський

 

Андрусівське перемир’я

письменник­

Д. Свіфт

 

 

 

 

1775 р.

 

 

 

1783 р.

 

 

 

1789 р.

Повстання в с.Турбаї

 

 

1792 р.

 

 

 

1793 р.

 

Початок Кримської війни

 

 

 

 

1861 р.

 

Крітерії оцінювання: кожна правильно наведена дата чи подія — 1 бал.

2.Викресліть лише одне зайве положення та поясніть свій вибір.

А.Аскольд.

Олег.

Ігор.

Святослав. Ярослав Мудрий

Б.Битва на Жовтих Водах. Битва під Корсунем. Битва під Пилявцями. Берестецька битва. Батозька битва

В.Василь Бєлозерський. Пантелеймон Куліш. Володимир Антонович. Тарас Шевченко. Микола Гулак

Г.Енциклопедія.

«Про суспільний договір». «Закон Божий».

«Про дух законів». «Філософські повісті»

Д.Франція.

Німеччина.

Італія.

Угорщина.

Англія

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

135

 

 

ІІ рівень (2 завдання по 20 балів)

1.Дайте сучасне визначення історико-географічним назвам українських земель (ХІІІ—ХVІІІ—ХІХ ст.): Гетьманщина, Малоросія, Новоросія, королівство Галичини та Лодомерії, Прикарпаття, Закарпаття, Брац­ лавщина, Буковина, Великий Луг, Північне Причорномор’я.

2.Заповніть таблицю, заносячи до неї номери правильних відповідей.

Питання

Українські землі у складі

Російської імперії

Австрійської імперії

 

Суспільно-політичний рух

 

 

в  українських землях у ХІХ ст.

 

 

1)Початок українського національного відродження.

2)Рух «хлопоманів».

3)Утворення першої національної політичної організації — Головної

руської ради.

4) Духовенство — будитель української національної свідомості.

5) Праця на ниві національного відродження організації «Любов до істини».

6) Організація недільних шкіл для дорослого населення.

7) Оформлення течії суспільно-політичного руху, яка отримала назву «москвофільство»

8) Видання Валуєвського циркуляру.

9) Діяльність «Руської трійці».

10)Видання щоденної української газети «Діло».

11)Польське повстання 1863—1864 рр.

12)Заява офіційних осіб: «Ніякої окремої української мови не було, немає, не може бути».

13)Виникнення напівлегальних непартійних об’єднань — Громад.

14)Відкриття культурно-освітнього товариства «Просвіта».

15)Українсько-польське протистояння.

16)Видання у 1874–1875 рр. друкованої газети, яка боролася з консерва­ тивними виданнями та владою.

17)Сформувався й набув поширення рух радикалів на чолі з лідером М. Пав­ ликом.

18)Заборона друкування українькою мовою книжок і навіть текстів до музики.

19)Видання збірки «Русалка Дністрова».

20)Парламентська діяльність українських депутатів.

ІІІ рівень (1 завдання — 30 балів)

1.Проаналізуйте документ за наступною схемою та визначеними крите­ ріями.

136

Історичні олімпіади

 

 

1) Автор документа — 1 бал.

2) Дата події, про яку йдеться в документі, — 1 бал.

3) Історичні умови його створення — 4 бали.

4) Коментар історичних подій та програмних положень, які згадуються

 

в документі, — 4 бали.

2.

Дайте відповіді на наступні запитання.

  1)

Хто був сучасником автора цього документа (назвіть прізвища спів­

 

вітчизників та трьох діячів світової історії) — 6 балів.

  2)

Дайте коротку (в одне речення) характеристику кожного з названих

 

вами сучасників — 6 балів.

  3)

Змоделюйте можливий діалог автора та одного з названих вами сучас­

 

ників стосовно згаданих у документі подій — 8 балів.

 

Документ

 

«Ми стоїмо тепер, братіє, між двома проваллями, готовими нас по­

жерти, коли не виберемо шляху для себе надійного, щоб їх обминути. Воюючі між собою монархи, що зблизили театр війни до границь наших, до того розлючені один на одного, що підвладні їм народи терплять уже і ще перетерплять безодню лиха незмірного, а між ними є точка, або ціль всього нещастя. Обидва вони, через свавільство своє і привласнення необ­ меженої влади, подобляться найстрашнішим деспотам, яких вся Азія і  Африка навряд чи коли породжувала.

Отже, зостається нам, братіє, з видимих зол, які нас спіткали, вибрати менше, щоб нащадки наші, кинуті в рабство нашою нікчемністю, нарі­ каннями своїми та прокляттями нас не обтяжили. Я нічого не шукаю, окрім щастя тому народові, який ушанував мене гетьманською гідністю і  з нею довірив мені долю свою. Проклятий був би я і зовсім безсовісний, якби видав вам зле за добре і зрадив його за свої інтереси!

І ми тепер уважати повинні шведів за своїх приятелів, союзників, до­ бродіїв і немов би од Бога посланих, щоб увільнити нас од рабства та зне­ ваги і поновити на найвищому ступені свободи та самостійності».

10 клас

І рівень (2 завдання: 1 — 15 балів, 2 — по 5 балів)

1.Заповніть пропуски в синхроністичній таблиці «Україна і світ з кінця ХІХ до І пол. ХХ ст.».

Події всесвітньої історії

Дата

Події в Україні

1

2

3

 

1870—

Будівництво залізниці Харків—Кре­

 

1871 рр.

менчуг

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

1882 р.

Заснування в Єлісаветграді україн­

 

 

 

 

 

ського професійного театру

 

Утворення лейбо­

 

Утворення першої в Східній Україні

 

ристської партії в Англії

 

партії РУП

 

Початок російсько-япон­

 

Утворення Української демократичної

ської війни

 

та Української радикальної партії

 

 

 

 

1905 р.

 

 

 

 

 

1914 р.

 

 

Проголошення Німеч­

 

Видання в Петербурзі першої україн­

чиною та Австро-Угор­

 

ської енциклопедії «Украинский народ

щиною незалежності

 

в его прошлом и настоящем»

 

Польщі

 

 

 

 

 

 

1917 р.

 

 

 

 

 

1918 р.

 

 

 

 

 

1933 р.

 

 

 

Крітерії оцінювання: кожна правильно наведена дата чи подія — 1 бал.

2. Викресліть лише одне зайве положення та поясніть свій вибір.

 

 

 

 

 

А.

 

Утворення організацій «Сокіл», «Січ».

 

 

 

Заснування УАН.

 

 

 

 

 

Заснування Національної бібліотеки.

 

 

 

Заснування Національного архіву України.

 

 

 

Відкриття університету в Кам’янець-Подільську

 

Б.

 

В. Винниченко.

 

 

 

 

 

П. Христюк.

 

 

 

 

 

С. Єфремов.

 

 

 

 

 

Б. Мартос.

 

 

 

 

 

Д. Дорошенко

 

 

 

В.

 

Й. Сталін.

 

 

 

 

 

Ф. Рузвельт.

 

 

 

 

 

А. Гітлер.

 

 

 

 

 

Ф. Франко.

 

 

 

 

 

Б. Муссоліні

 

 

 

Г.

 

Гаазька конференція.

 

 

 

 

 

Лозаннська конференція.

 

 

 

 

Генуезька конференція.

 

 

 

 

Циммервальдська конференція.

 

 

 

 

Локарнська конференція

 

 

Д.

 

Битва на Марні.

 

 

 

 

 

Битва на Ялу.

 

 

 

 

 

Верденські бої.

 

 

 

 

 

Брусиловський прорив.

 

 

 

 

Контрнаступ на р. Соммі

 

 

138 Історичні олімпіади

ІІ рівень (2 завдання по 20 балів)

1. Заповніть таблицю «Найважливіші наукові досягнення першої поло­ вини ХХ ст., відзначені Нобелівською премією». (Вкажіть не менш чотирьох досягнень.)

Рік

Винахідник

Країна

Галузь діяльності

За що надороджено

чи відкривач

Нобелівською премією

 

 

 

1 бал

1 бал

1 бал

1 бал

1 бал

2. Складіть невеличке оповідання на тему «Жінки в світовій історії кінця XІХ — І пол. XХ ст.».

Критерії оцінювання: знання історичного матеріалу — 5 балів; логіка викладу — 3 бали; особиста думка — 5 балів; наявність певної ідеї —2 бали; цілісність описаного історичного контексту — 2 бали; грамотність оформ­ лення — 1 бал.

ІІІ рівень (1 завдання — 30 балів)

1.Проаналізуйте документ за наступною схемою та визначеними крите­ ріями.

1)Автор документа — 1 бал.

2)Дата події, про яку йдеться у документі, — 1 бал.

3)Історичні умови його створення — 4 бали.

4)Коментар історичних подій та програмних положень, які згадуються в документі, — 4 бали.

2. Дайте відповіді на наступні запитання.

1)Хто був сучасником автора цього документа (назвіть прізвища спів­ вітчизників та трьох діячів світової історії) — 6 балів.

2)Дайте коротку (в одне речення) характеристику кожного з названих вами сучасників — 6 балів.

3)Змоделюйте можливий діалог автора та одного з названих вами сучас­ ників щодо згаданих у документі подій — 8 балів.

Документ

«Я вважав, що владу я зможу взяти у свої руки і що те, що вдасться мені зробити, в усякому разі дасть відпочинок, відновить в краї порядок, а на­ селенню дасть силу для нової боротьби. Особливо тяжким уявлялись мені тоді відносини з німцями. Я почував, що ці відносини вимагатимуть від мене великого такту, колосального напруження і самопожертви. Я відчував всі ці труднощі і небезпеки, але мене приваблювала грандіозність завдан­ ня: мене захопило пробуджене революцією в масі солдат і молодих старшин

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

139

 

 

українське національне почуття. Я повірив, що оце молоде національне почуття допоможе Україні швидше позбутися анархії і стати на ноги. Моя програма була проста: створити здібний до державної праці сильний уряд, відбудувати армію й адміністративний апарат і за їх поміччю відбудувати порядок, опертий на праві.

Політичну реформу я уявив собі так: рівномірна участь всіх класів суспільства в політичному житті краю. Соціальні реформи я хотів прово­ дити в напрямку збільшення числа самостійних господарств коштом зменшення обширу найбільших маєтків. Я бачив, що соціалістичні ідеї чужі народній масі, що їх держиться тільки невелика купка одірваної від народу інтелігенції. Я ясно собі усвідомлював, що соціалістичні експери­ менти привели б неминуче до більшовизму, до знищення духовної і мате­ ріальної культури, повернули б наш чудовий край на висохлу пустиню».

11 клас

І рівень (2 завдання: 1 — 15 балів, 2 — по 5 балів)

1.Заповніть пропуски в синхроністичній таблиці «Україна і світ в  ХХ ст.».

Події всесвітньої історії

Рік

Події в Україні

 

1908

 

 

1918

 

 

1922

 

 

1928

 

 

1930

 

 

1939

 

 

1943

 

 

1955

Пуск Каховської гідроелектростанції на Дніпрі

 

 

 

Крітерії оцінювання: кожна правильно наведена дата чи подія — 1 бал.

2.Викреслити лише одне зайве положення та пояснити свій вибір.

А.УНДО.

КПЗУ.

ОУН.

ХНП.

ВКП(б)

Б.В. Симоненко.

І. Драч.

І. Дзюба.

Є. Сверстюк.

І. Світличний

140

Історичні олімпіади

 

 

В.І. Рєпін.

В. Суріков.

В. Петров.

В. Васнєцов.

К. Малевич

Г.План «Барбаросса». План «Ост».

Операція «Везерюбунг». Операція «Вісла». Операція «МАРИТА»

Д.Епоха сталінізму. «Відлига».

Роки застою. Перебудова. «Оксамитова» революція

ІІ рівень (2 завдання по 20 балів)

1.Л. Кравчук сказав: «Для Франції історія — це історія, а ми в історію весь час повертаємося». На вашу думку, який зміст уклав у ці слова відомий український політик?

Критерії оцінювання: знання історичного матеріалу — 5 балів; логіка викладу — 3 бали; власна думка — 5 балів; наявність певної ідеї — 2 бали; цілісність описаного історичного контексту — 2 бали; грамотність оформ­ лення — 1 бал.

2.Заповніть таблицю «Літопис Другої світової війни», заносячи до неї номери правильних відповідей.

1941 р.

1942 р.

1943 р.

1944 р.

1945 р.

 

 

 

 

 

1) Танковий бій в районі Луцьк—Броди—Рівне—Дубно.

2) Корсунь-Шевченківська операція.

3) Створення ДКО.

4) Напад Німеччини на СРСР.

5) Київська оборонна операція.

6) Берлінська операція.

7) Захоплення військами вермахту Одеси.

8) Розгром німецько-фашистських військ під Сталінградом.

9) Утворення УПА.

10)Зустріч радянських і американських військ на р. Ельбі.

11)Львівсько-Сандомирська наступальна операція.

12)Звільнення м. Києва від німецько-фашистських загарбників.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]