Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Istoruchni-olimpiadu-8-11-klasu.pdf-1300449636

.pdf
Скачиваний:
584
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
4.17 Mб
Скачать

Відповіді на завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

241

 

 

хоча мене родичі і запевняють, що особливо хвилюватись не треба, бо на Півночі проживає набагато більше населення (22 млн). А на Півдні із 9 млн — 4 млн чорношкірі раби, які не допомагатимуть плантаторам. Та ходять розмови, що конфедерати шукають підтримки в Англії та Франції, бо саме вони скуповують бавовну Півдня й бажають розгрому суперни­ ка —промислових штатів Півночі.

Покладаюсь на Бога і віддаю себе в руки провидінню. Звичайно, я  ро­ зумію, що рабство — це ганебне явище й боротися з ним треба, мене ля­ кають воєнні дії, бо я знаю, що таке війна (бачив ії ще малим хлопчиком у Росії під час Наполеонівської кампанії), і знаю, що війна несе із собою смерть, сльози, голод.

Помоліться за мене і за праве діло людей Півночі, вельмишановний пане Тарасе. Я ще напишу Вам, якщо буду живим.

1998—1999 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

9 клас

ІІ рівень

2.Складіть таблицю «Основні течії в літературі та образотворчому мис­ тецтві ХVIII — першої пол. ХІХ ст.».

Класицизм

Романтизм

Реалізм

1

2

3

Які сюжети обирали художники та літератори?

Сюжет творів складався з

Сюжет романтичного

Сюжет реалістичного

опису подій, які носили

твору містив зображення

твору являв собою зобра­

на собі відбиток героїч­

незвичних обставин, які

ження навколишньої дій­

ного пафосу, ідеалізації

випадали із повсякден­

сності митцем (нерідко

дійсності та в яких пере­

ного життя, та дій диво­

з  критичних позицій)

важав громадянський,

вижного героя за незвич­

 

а  не особистісний акцент

них обставин

 

Якими були правила зображення?

Класицизм вимагав від

Романтичні твори відпо­

Головним правилом реа­

митця чітких правил зо­

відали таким принци­

лізму було реальне, нату­

браження, головними

пам: опис надзвичайних

ралістичне зображення

з яких були єдність у тво­

обставин і героя, який

життя, необхідність кри­

рі дії, часу й простору,

протиставляє себе

тичного аналізу дійсності

високий стиль художньої

оточуючому­ світу; сенти­

 

мови

ментальний чи героїч­

 

 

ний пафос творів

 

242

 

Історичні олімпіади

 

 

 

 

 

 

1

2

3

Основні ідеї, закладені у течії

1. Раціоналізм; пріоритет

1. Відхід від повсякден­

1. Критичне осмислення

розуму й громадянського

ності.

дійсності через об’єктив­

обов’язку над почуттями.

2. Пошук ідеального об­

не та правдиве її зобра­

2. Мета: удосконалення

разу вільної особистості.

ження.

дійсності через її зобра­

3. Прагнення до доско­

2. Викриття суспільних

ження.

налості та пізнання буття

вад з метою їх удоскона­

3. Віра в панування пре­

 

лення

красного й розумного.

 

 

4. Звернення до досвіду

 

 

мистецтва античності

 

 

 

Типовий герой

 

Гармонізовані, досконалі

Надзвичайна особистість

Представник простого

образи героїв, описані

за надзвичайних обста­

народу, типові узагальне­

з героїчним­ пафосом із

вин, яка нерідко випадає

ні образи, які аналізують

значним­ соціальним

із традиційного устрою

найбільш характерні

навантаженням­

суспільства

ознаки зображуваного

 

 

суспільства

1999—2000 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ІІ рівень

2.Портретна галерея. Використовуючи підказки, наведені нижче, ви­ значте та назвіть прізвища видатних історичних діячів.

8 клас

1) Генріх Наваррський.

2) Лойола Ігнатій.

3) Іван IV Грозний.

4) Колумб Христофор.

5) Ягайло (Ягелло) Владислав.

6) Вишневецький Дмитро.

7) Арман Жан дю Плессі Рішельє.

8) Френсіс Дрейк.

9) Острозький Костянтин.

10) Вільгельм I Оранський.

Відповіді на завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

243

 

 

9 клас

1) Каразін Василь.

2) Пестель Павло.

3) Наполеон I Бонапарт.

4) Фон Графф Віктор.

5) Бісмарк Отто фон Шехаузен.

6) Бланкі Луї Огюст.

7) Стадіон Франціско.

8) Костомаров Микола.

9) Марат Жан Голь.

10) Кобилиця Лук’ян.

10 клас

1) Вернадський Володимир.

2) Яворницький Дмитро.

3) Муссоліні Беніто.

4) Ататюрк Мустафа Кемаль.

5) Керенський Олександр.

6) Міхновський Микола.

7) Бухарін Микола.

8) Франко Баамонде Франсіско.

9) Шухевич Роман.

10) Принцип Гаврило.

11 клас

1) Стус Василь.

2) Шарль де Голль.

3) Шелест Петро.

4) Черчілль Вінстон Леонард Спенсер.

5) Береговий Георгій.

6) Кирпонос Михайло.

7) Мао Цзе-дун.

8) Насер Абдель.

9) Чорновіл В’ячеслав.

10) Валенса Лех.

244

Історичні олімпіади

 

 

2002—2003 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

8 клас

І рівень

1.Виконайте завдання по контурній карті.

а) Відтворіть перебіг подій за зазначеними на карті датами.

1593 р. —битвапідП’яткоюповсталихкозаківначолізК. Косинським­

та польського війська на чолі з В. К. Острозьким.

1596 р. — битва поляків на чолі з коронним гетьманом Станіславом

Жолкевським та повсталих козаків на чолі з С. Наливайком біля Со­ лониці.

1625 р. — битва біля Курукового озера козаків на чолі з гетьманом

М. Жмайлом та поляків під керівництвом коронного гетьмана Станіс­ лава Конєцпольського.

1630 р. —битвакозаківначолізгетьманомТ. Федоровичем(Трясилом)

зпольським військом під Переясловом.

1635 р. — зруйнування Кодацької фортеці козаками на чолі з І. Су­

лимою.

1637 р. —битвакозаківначолізП. Павлюком(Бутом)підКумейками

зполяками.

1638 р. — бій повстанців, очолюваних Я. Острянином, Д. Гунею,

К. Скиданом, під містечком Говтва.

1638 р. — Жовнинська битва.

б) Пригадайте дати, які відповідають наведеним нижче подіям і нанесіть їх на контурні карти відповідно до країн, в яких вони відбувалися:

Селянське повстання Жакерія у Франції — 1358 р.

Повстання англійських селян під керівництвом Уота Тайлера —

1381 р.

Повстання під проводом Роберта Кета в Англії — 1549 р.

Битва на Косовому полі — 1389 р.

Початок буржуазної революції в Нідерландах — 1566 р.

Визволення Москви від польських інтервентів народними ополчен­

цями під проводом Мініна і Пожарського — 1612 р.

Утворення англіканської церкви — 1534 р.

2.Виконайте ряд завдань, максимально використовуючи для цього кон­ турну карту «Держави Європи у XV—XVII ст.».

Позначтекраїну,зякоїХ. КолумбвирушивнапошукиІндії,апотрапив

до Америки. (Іспанія)

Відповіді на завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

245

 

 

Позначте країну — батьківщину мореплавця Васко да Гама. (Порту­

галія)

Позначте країну, з якої почалася Реформація в Європі. (Німеччина)

Укажіть першу європейську республіку. (Нідерланди)

Позначте країну, в якій відбувалися релігійні війни. (Франція)

Позначте країну, в якій вперше в Європі виникло мануфактурне ви­

рообництво. (Англія)

Вкажітькраїну,якавважаласьдуховнимцентромЄвропи.Італія(Пап­

ська область)

УкажітькордониСвященноїРимськоїімперії.(Завданнявиконується

на контурній карті)

Визначте,якікраїниоточувалиСвященнуРимськуімперію.(РічПос­

полита, Швейцарський союз, королівство Франція, Об’єднані про­ вінції Нідерланди, Швеція, Данія, Османська імперія)

Визначте країну, яка дала назву першому періоду Тридцятирічної війни. (Чехія)

ІІ рівень

1.Укажіть імена цих особистостей, стисло, одним реченням визначте їхній внесок в історію.

1)Анна Ярославна (нар. близько 1024 р. — померла не раніше 1075 р.) — середня дочка Ярослава Мудрого, дружина короля Франції Генріха, мати короля Філіппа I.

2)Нестор (нар. приблизно у 1055 р. — помер приблизно у 1113 р.) — ви­ датний давньоруський письменник, автор й укладач найдавнішого літописного твору «Повісті минулих літ», чернець Києво-Печерсько­ го монастиря.

3)Роман Мстиславович (нар. близько 1152 р. — помер 19.06.1205 р.) — га­ лицько-волинський князь, син волинського князя Мстислава Ізя­ славича, який об’єднав у 1199 р. Галицьке князівство з ВолодимироВолинським, брав активну участь у політичних подіях Угорщини, Польщі, Візантії та інших сусідніх держав.

4)ГлинськийМихайлоЛьвович(р.нар.невідомий —помер15.09.1534 р.) — український князь (за деякими відомостями, рід Глинських ведеться від одного з синів золотоординського хана Мамая), який мріяв про ство­ рення окремої держави з українських, білоруських і  руських земель, які входили до складу Литви. Разом з братами Іваном і Василем підняв по­ встання (1508 р.) проти польсько-литовського­ панування, яке зазнало поразки; Глинський та брати втекли до Москви, де найнялися на служ­ бу до великого князя Василя  III.

246

Історичні олімпіади

 

 

5) Роксолана (нар. у 1505 р. — померла 25.04.1561 р.) — дружина турець­ кого султана Сулеймана II, відзначалася розумом, красою, музичним талантом, її доля описана в ряді творів українських авторів (у романі П. Загребельного «Роксолана», в однойменній опері Д. Січінського).

6) Кшиштоф Косинський (р. нар. невідомий — убитий у 1593 р.) — геть­ ман запорозьких козаків, шляхтич за походженням; ватажок повстан­ ня українських козаків 1591—1593 рр., захоплений під час переговорів з черкаським старостою А. Вишневецьким, був підступно вбитий.

7) СеверинНаливайко(нар.близько1560 р. —страчений11.04.1597 р.) —ва­ тажок народного антифеодального повстання в Україні та Білорусії 1594—1596 рр., яке зазнало поразки. До образу народного героя неодноразово звертались у своїй творчості Т. Шевченко та К. Ри­ леєв.

8) Адам Кисіль (нар. у 1580 р. — помер 3.05.1653 р.) — політичний і дер­ жавний діяч Речі Посполитої, який володів великими земельними наділами в Україні, під час Національно-визвольної війни українсько­ го народу під керівництвом Б. Хмельницького був постійним пред­ ставником уряду Польщі під час переговорів з повсталими і шукав компромісу в  стосунках Польщі й України.

9) Апостол Данило Павлович (нар. 4.12.1654 р. — помер 17.01.1734 р.) — останній виборний гетьман Лівобережної України, військовий і по­ літичний діяч, учасник походів проти Туреччини, Криму, а також Північної війни, палкий прихильник самостійницької політики Ма­ зепи, брав участь у написанні Коломацьких чолобитних (1723 р.), почав здійснювати реформи, спрямовані на впорядкування внутріш­

нього життя Гетьманщини (у судочинстві, фінансах, земельних справах, торгівлі тощо).

10)Раїна Вишневецька (1589—1619 рр.) — мати Яреми Вишневецького, двоюрідна сестра київського митрополита Петра Могили, дочка мол­ давського господаря Єремії Могили. Була дружиною київського кас­ теляна і князя Михайла Вишневецького. Підтримувала православ’я, культуру. Заснувала монастирі — Мгарський в Лубнах та Густинський поблизу Прилук. Син її, Я. Вишневецький, що перейшов до стану католиків, відомий як жорстокий гнобитель українців.

2.Розв’яжіть таку історичну задачу. Які країни сучасної Європи були в різні часи повністю або частково залежні від мусульман? Розмірко­ вуючи, вкажіть країни і хронологічні рамки їхньої залежності від мусульман.

Відповіді на завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

247

 

 

Мусульмани панували (володарювали) в:

Іспанії, Португалії (VIII—XV ст.).

Південній Франції (VIII ст.).

Сицилії й Південній Італії (ІX—XІ ст.).

Сербії (XІV—XІХ ст.).

Греції (XІV—XІХ ст.).

Болгарії (XІV—XІХ ст.).

Боснії та Герцоговині (ХV ст.).

Румунії (ХV—ХІХ ст.).

Угорщині (ХVІ—Х VІІІ ст.).

Македонії (ХV—ХІХ ст).

Чорногорії (ХV—ХІХ ст).

Албанії (ХVІ—ХІХ ст.).

Молдові (ХVІ —ХІХ ст.).

Хорватії (ХVІ—ХІХ ст.).

ІІІ рівень

1*. Уявіть, що ви — літописець, який став свідком однієї з цих подій: б) Куликовської битви.

КУЛИКОВСЬКА БИТВА Спогади воєводи російського війська, учасника Куликовської битви

Дмитра Михайловича Боброк-Волинського.

Розповідали мені, що не раз повставала Русь проти монголо-татар­ ського ярма. Коли приїжджали татарські баскаки, починали дзвонити у вічові дзвони, народ не впускав їх у місто, а якщо не вдавалося його утримати, то потім виганяли або вбивали нападників і відбирали забрані татарами цінності. Досить важко вдавалося золотоординцям придушува­ ти опір, тому що іноді відразу в багатьох містах виникали повстання.

Багато хто бачив, що могутність Москви міцніла все більше, а Золота Орда почала слабшати. Але в другій половині XIV ст. на якийсь час всю Орду об’єднав татарський воєначальник Мамай, що був одружений на дочці хана Берден-бека. Мамай не міг іменуватися ханом, тому що не був нащадком Чингізхана. Онук Івана Калити, наш московський князь Дмит­ ро Іванович довідався, що Мамай хоче помститися за поразку в 1378 році на ріці Вож і підкорити Москву. І став наш князь збирати війська. Збір та огляд військ він призначив у Коломні. Через небезпеку більшість князів на деякий час забули про свої сварки. І  заклубилися пилом дороги ­навколо Москви під розміреною ходою воїнів. Прийшли ростовські, бєлозерські, володимирські, ярославські, суздальські полки. У багатьох боях я бував,

248

Історичні олімпіади

 

 

однак, здається, ніколи ще земля Руська не бачила такого воїнства. ­Руська рать була добре оснащена. У поході брали участь Володимир Андрійович (князь серпуховський, двоюрідний брат Дмитра Івановича, талановитий полководець), литовські загони Андрія і Дмитра (синів великого князя литовського Ольгерда), що перебували на службі у великого князя Мос­ ковського.

Не було тільки Олега Рязанського, що переметнувся до Мамая, який зібрав велике військо й уклав союз з литовським князем Ягайло.

З різних джерел мені стало відомо, що росіяни вели постійну розвідку (Семен Мелик зі сторожовим загоном), і були добре поінформовані про розташування й наміри ворога. Відтак, Мамай був захоплений зненацька­ і довідався про наближення руського війська за добу до початку битви, отже, для роздумів у нього просто не було часу.

Князь Дмитро мав прийняти одне важливе рішення: перейти Дон на­ зустріч Мамаю або залишитися на його лівому березі. Усе зваживши, князь приймає рішення перейти на правий берег Дону і розташуватися на Ку­ ликовому полі, в усті річки Непрядви.

Напередодні битви Дмитро Іванович побував у Троїцькому монастирі й одержав благословення ігумена Сергія Радонезького на битву з Ордою. На прохання князя Сергій послав з ним на битву двох своїх ченців — Пе­ ресвєта й Ослябю — колишніх воїнів.

Князь Дмитро вперше застосував п’ятиполкову побудову війська, роз­ ташованого у три лінії. У першій лінії він поставив передовий і сторожовий полки. У другій, головній, розташувалися великий полк і полки правої й лівої руки. Резерв складався з дружинників Ольгередовичів, князів брян­ ських. Головний козир руського війська — остання лінія: запасний полк, що стояв за нашим лівим флангом (керівництво довірили мені), і загальний резерв.

Московський князь одяг кольчугу звичайного дружинника, а  свою від­ дав бояринові Михайлу Олександровичу Бренку і велів йому стати під вели­ кокнязівський прапор із зображенням «Спаса нерукотворного».

Мамай побудував своє військо у дві лінії. У першій стояла закута в  лати важка генуезька піхота, у другій — кіннота.

І от настало 8 вересня 1380 року. Битва почалася о шостій годині ран­ ку. Крізь туман визирнуло сонце, що освітило ряди руських полків. Назустріч їм з південної сторони поля повільно насувала темна хмара ординського війська. Головний козир його — у величезній силі першого, приголомшливого удару, що завдавала кіннота. Але на Куликовому полі ніде було розгорнутися кінноті.

Відповіді на завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

249

 

 

Спочатку відбувся двобій богатирів. З руського боку виїхав чернець Пересвєт, а з татарської — богатир Челубей. Обидва розігнали коней, вдарили один одного міцно списами і звалилися з коней на землю мертвими.

Тривала третя година битви, кров текла, наче вода. Багато руських воїнів полягло на полі Куликовому, але вдвічі більше загинуло татар, однак результат бою був неясний.

Головний удар ординців був пом’якшений стійкістю сторожового і  пе­ редового полків, які, проте, були зім’яті силою ворожого натиску. Під великим князем упав один кінь, потім другий. Напруга наростала. Люди гинули також від великої тісноти, задихалися і їх кіньми тупцювали.

Центр і праве крило вистояли. І тоді Мамай обрушився на ліве крило руських, що стали відходити. Сюди були послані брянські дружинники, однак і Мамай надав підкріплення своєму війську. Степовики відчували, що успіх близько. Якби їм удалося розгромити ліве крило, то вони б ви­ тіснили праве крило і центр руських до ріки.

Окремі ударні групи ординців прорвалися через позиції Великого полку. Вони двічі підсікали великокнязівський прапор, убили Михайла Бренка, що стояв під ним. Сам Дмитро Іванович, що одержав численні удари, був не в змозі більше битися. Він з великими труднощами дійшов до найближчої діброви.

Сонце потроху стало хилитися на захід.

Ординці майже виконали задумане, як раптом повіяв південний ві­ терець, і мовив тоді богатир наш славний, князь Володимир Андрійович, що хотів скоріше кинутися в битву, такі слова: «Молодці хоробрі, досить бавитися! Покажемо ворогам, як на чужі землі зазіхати! Дерзайте ж, бога­ тирі!». Мені часом хотілося того ж, але я відчував, що час ще не настав. Потрібно було чекати, коли ординці та їхні коні зовсім виснажаться в бою. Вирішальна мить була уловлена нами точно.

І от вилетіли тоді з гаю, що був неподалік, запасні руські загони і  почали татар рубати нещадно. Несподіваний удар наших свіжих сил приголомшив­ ординців. Кров струменіла по землі. І вигукнули іновірці: «Знову нас русичі перехитрили!» — і побігли. Паніка охопила усе військо. І скрикнув тоді Мамай у несамовитості: «Великий Бог християнський!» — і побіг за своїм військом. Руські ратники переслідували ординців більше 10 кілометрів.

Незабаром Мамай був убитий своїм суперником темником Тохта­ мишем.

250

Історичні олімпіади

 

 

…Вечоріло. Пил, що клубочився над полем, повільно осідав, покри­ ваючи, мов саваном, мертвих і поранених. З усіх боків неслися стогони й лемент. Знайшли великого князя під березою ледь живого. Збруя його була уся геть посічена.

Радість русичів була надзвичайна. І вирішили на честь перемоги у цій славній битві назвати двох героїв її удалого князя Дмитра — Донським, а відважного брата його — князя Володимира Андрійовича — Хоробрим.

Вражений видовищем побоїща, князь попросив порахувати всіх по­ леглих і тих, що залишилися в живих на Куликовому полі. І підрахували 40 тисяч живих, а 20 тисяч убитих. І уболівав князь Дмитро про воїнів руських і наказав святкувати на їхню честь Дмитрівську суботу, що буває між 18-м і 26-м числами жовтня.

Куликовська битва — перша велика перемога, здобута Руссю в бороть­ бі проти татарських ханів. Ця битва показала нам, що в єднанні — сила. І  хоча ця перемога не знищила монголо-татарського ярма, але сильно похитнула його.

Був покладений кінець просуванню ординців у Західну Європу. Якщо хочете довідатися про цю битву більше, читайте твір «Задонщи­

на» невідомого автора.

9 клас

І рівень

1.Виконайте ряд завдань, максимально використовуючи для цього кон­ турну карту «Країни Європи у 1815—1847 рр.».

Позначте територію України й підпишіть на контурній карті, до яких держав вона входила в І пол. ХІХ ст. (У І пол. ХІХ ст. Україна входила до складу двох імперій: Російської та Австрійської.)

Запишіть назви губерній (1—9), утворених на території України, яка входила до складу Росії. (1. Харківська. 2. Чернігівська. 3. Полтавська. 4. Київська. 5. Подільська. 6. Волинська. 7. Катеринославська. 8. Хер­ сонська. 9. Таврійська)

Підпишіть місто, де відбувся Віденській конгрес і був створений Свя­ щенний союз (Відень, 1814 р.)

Підпишіть на карті назви країн та їх столиць, які домінували під час Віденського конгресу. (Росія — Санкт-Петербург, Австрія — Відень, Англія — Лондон)

Крім уже вказаних, позначте на карті країни, які підписали Заключний генеральний акт Віденського конгресу, що переділив політичну карту Європи. (Іспанія, Португалія, Пруссія, Швеція, Франція)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]