Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Istoruchni-olimpiadu-8-11-klasu.pdf-1300449636

.pdf
Скачиваний:
584
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
4.17 Mб
Скачать

Відповіді на завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

271

 

 

Саме вони виконали алегоричне панно у вестибюлі театру. У фойє друго­ го ярусу було розміщено роботи (сцени з різних спектаклів) пензля С. Дембицького, Ю. Зубера, А. Августиновича та С. Натовського.

Плафони залу для глядачів «Дев’ять муз» та «Тріумф Слави» виконав С. Рейхан. Інші малярські роботи в залі, зокрема, розпис сценічної завіси, виконав відомий польський художник кінця ХІХ ст., автор численних картин у дусі класицизму Генрік Семирадський.

Нині Львівський оперний театр є однією з окрас центральної частини старовинного міста. Немов урочистий гімн мистецтву височіє він над головною вулицею Львова — проспектом Свободи.

Малюнки, зображені на обох сторонах купюри, зумовлені, на мою думку, тим, що життя Івана Франка пов’язане з містом Львовом, де він створив багато своїх шедеврів та вів широку громадсько-політичну діяль­ ність. До того ж, І. Франко був визначним драматургом, а його життя було безпосередньо пов’язане з театром. Вистави, створені за сюжетами творів І. Франка,­ були поставлені у багатьох театрах України.

Грошову реформу в Україні було проведено у середині 90-х років ХХ ст. Саме тоді в обіг увійшли гривні, на яких було зображено видатних істо­ ричних осіб, у тому числі І. Франка. Це був період становлення незалежної суверенної України, коли основні політико-економічні та соціальні проб­ леми відокремлення від СРСР було уладнано. Саме тоді і було проведено заміни купюр (вересень 1996 р.)

Для зображення на купюрі я б запропонував кандидатуру визначного гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, за часів діяльності якого укра­ їнське козацтво остаточно сформувалося й перейшло до активної­ зов­ нішньополітичної діяльності. Саме Сагайдачний був організатором і керів­ ником опору козацтва проти агресії Криму і Польщі, посилив роль козацтва у житті християнського світу, спрямованого проти Туреччини. До того ж, Сагайдачний був активним захисником православ’я.

Можна запропонувати також кандидатуру Пилипа Орлика, який ство­ рив в Україні Конституцію, яка ґрунтовалася на демократичних засадах. Це було винятковим явищем тогочасного суспільства, де панував абсолю­ тизм. На мою думку, саме з Пилипом Орликом пов’язаний один із найви­ значних етапів державотворення на українських землях.

11 клас

II рівень

3.Розв’яжіть хронологічне рівняння.

Рік Переяславської ради (1654) + кількість днів блокади Ленінграда

(900) + номер з’їзду КПРС, на якому було засуджено культ особи Сталіна

272

Історичні олімпіади

 

 

(20) — рік першого польоту людини в космос (1961) + тривалість днів війни нацистської Німеччини з СРСР (1418) — термін, на який обирається пре­ зидент Франції (7) — термін, протягом якого Хрущов обіцяв побудувати комунізм в СРСР (20) — тривалість IV Республіки у Франції (12) = Дата? Подія?

1654 + 900 + 20 — 1961 + 1418 — 7 —20 — 12 = 1992 1992 рік:

Маастрихтський договір. Підписання угоди про створення Європей­

ського Союзу (ЄС).

Проголошення тризуба державним символом України.

Проголошення незалежності союзних республік Югославії.

УстановленнядипломатичнихвідносиннезалежноїУкраїнизАнглією

і Францією.

III рівень

1.Розгляньте грошову купюру у 50 грн і дайте відповідь на запитання. Грошовою одиницею України з 1996 р. є гривня. Без сумніву, вона може

бути наочним посібником історика з теми «Становлення Української держа­ ви та її розвиток в історичному контексті», бо на кожній з паперових купюр зображені визначні історичні, політичні та культурні діячі Украіни: на купю­ рі вартістю 1 гривня — князь Володимир Великий; 2 гривні — князь Ярослав Мудрий, 5 гривень — гетьман Богдан Хмельницький; 10 гривень — гетьман Іван Мазепа; 20 гривень — видатний український культурний та політичний діяч,письменник,засновникпершоїпартіївУкраїніРУРПІ.Франко;50 гри­ вень — історик та перший президент України М. Грушевський; 100 гри­ вень — найвидатніший поет України великий Кобзар Тарас Шевченко, 200 гривень — поетеса та поборниця незалежності України, видатна донька українського народу Леся Українка. Орієнтуючись на зображені постаті, ми можемо простежити усі етапи становлення українськой державності від Київської Русі через козацьку республіку — Запорозьку Січ, революційний національний рух ХІХ ст. — до відновлення української держави у 1917 р., революційних змагань 1917—1920 рр. і до сучасної України.

Невипадково на купюрах вартістю 50 гривень зображений М.Грушев­ ський. Зараз він відомий нам як визначний український історик, вчений, що працював у Львівському та Київському універсітетах. З-під його пера вийшла багатотомна «Історія України-Руси», яка увібрала, систематизу­ вала найбільш докладний матеріал про історію нашої країни. Ця книга, випущена на початку ХХ ст., перебувала у конфронтації з історичними джерелами російської імперської історіографії, за якою Україна була не самостійною країною з власною мовою, культурою, а лише Малоросією­.

Відповіді на завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

273

 

 

Через те, що у книзі М. Грушевського переважна увага приділялася не класовій боротьбі, а становленню української національної ідеї, автора було звинувачено у буржуазному націоналізмі.

На політичній арені М. Грушевський також проявив себе. Він був од­ ним із керівників РУП, а потім ТУП (Товариство українських поступовців). Саме за цю діяльність М. Грушевському довелося на деякий час виїхати з України, але з початком революційних змагань він повернувся 13 березня 1917 р. у Київ та очолив організовану 4 березня Українську Центральну Раду. Саме М. Грушевський був одним з ініціаторів та натхненників україн­ ськоїполітики1917 р.,виданняУніверсалівЦентральноїРади,конструктив­ ного діалогу з Росією та іншими країнами. Після першої радянсько-укра­ їнської війни 1917—1918 рр. та окупації України німецькими військами, коли виникла потреба встановити сильну реальну політичну владу, саме М. Грушевський був обраний 29 квітня 1918 р. першим президентом Украї­ ни. Але гетьманський переворот не дав йому змоги працювати на цій по­ саді. Ліберальний політик М. Грушевський не міг знайти спільної мови ані з консерватором-гетьманом П. Скоропадським, ані з радикалами типу В. Винниченка та С. Петлюри. Він відійшов від політичної діяльності та емігрував за кордон. Але бажання повернутися на Україну було непобор­ не. Після встановлення Радянської влади він у 1924 р. повернувся на батьківщину, де займався науковою діяльністю. За сфабрикованими зви­ нуваченнями був заарештований у 1931 р., але на вимогу громадськості був звільнений і переведений до Москви. Помер у 1934 р., похований на Байковому кладовищі у м. Києві.

Усі сучасники М. Грушевського, навіть його політичні опоненти, ви­ знавали його як корифея української історичної науки та політики.

На зворотній стороні купюри — будівля української Верховної Ради. Як і на інших купюрах, такий зв’язок невипадковий. Політик М. Грушев­ ський, безумовно, зробив більше за всіх для встановлення в Україні пар­ ламентського устрою.

Історія цього будинку пов’язана з певними подіями. У 1936—1937 рр., згідно з новою Конституцією УРСР, була створена Верховна Рада України. Проект будинку розробив В. Заболотний. У 1940 р. за цей проект В. За­ болотний був нагороджений Державною (Сталінською) премією СРСР. У проекті було використано багато прийомів класицизму, які були попу­ лярні в Україні ще з початку ХХ ст. (наприклад, Педагогічний музей, Бу­ динок вчителя).

Центром будівлі є сесійний зал на 1000 місць, перекритий металевоскляним куполом. Інтер’єри будинку оформлені в стилі українського

274

Історичні олімпіади

 

 

народного декору. У 1949 р. В. Заболотний реконструював будинок, до­ будувавши напівкруглий 3-поверховий корпус із внутрішнім двором.

Будинок Верховної Ради є свідком багатьох подій, пов’язаних з істо­ рією українського народу, особливо останнього десятиріччя.

Нові грошові одиниці — гривні — з’явилися в Україні у непростий час. До 1996 р. Україна перебувала в становищі тяжкої економічної кризи, що було зумовлено розпадом СРСР, і характеризувалося девальвацією грошо­ вих одиниць, інфляцією, погіршенням із виплатою заробітної платні. Для стабілізації економічної ситуації у країні уряд прийняв рішення про за­ провадження нової валюти.

Я б запропонував зобразити на грошових купюрах ще деяких культур­ них діячів, які зробили багато для своєї Батьківщини, зокрема, таких, як І. Котляревський, О. Гончар, О. Довженко, М. Лисенко. Саме вшануван­ ня діячів культури нашої держави сприятиме зміцненню зв’язків між різ­ ними регіонами України, бо політичні герої можуть бути різними, а куль­ турні є спільними для всієї української нації.

Відповіді на тести ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з історії

2002—2003 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

8 клас

Історія України

1.Держава, яка була створена в результаті об’єднання Литви і Польші (1569 р.).

2.Кінець XV ст.

3.Дмитра Вишневецького (Байду).

4.Духівництво.

5.Виборний магістрат на чолі з війтом, який призначався.

6.Братствами (Львівське Успенське —1586 р., Київське — 1615 р. та ін.).

7.1596 р. (Берестейська церковна унія).

8.Люблінська унія (1569 р.).

9.Пересопницьке Євангеліє (1556—1561 рр.).

10.Іван Сулима (1635 р.).

Всесвітня історія

1.Гуманізм.

2.1492 р.

3.Філіппінських островах.

4.1517 р.

5.Контрреформацією.

6.Пресвітер.

7.1566 р.

8.24 серпня 1572 р.

9.Англія.

10.Пуританами (чистими).

9 клас

Історія України

1.1866 рік.

2.в) Нестачу вільної кваліфікованої робочої сили.

275

276

Історичні олімпіади

 

 

3.Симиренків.

4.Урбанізація.

5.«Київська козаччина».

6.«Історія Русів».

7.В. Капністом.

8.«Статут слов’янського братства Кирила та Мефодія».

9.Сервітут.

10.А. Меленський.

Всесвітня історія

1.Декрет про континентальну блокаду.

2.Великого герцогства Варшавського з населенням 3.2 млн. чол.; Фін­ ляндію і Бессарабію.

3.Про відміну свободи друку.

4.«Липнева монархія».

5.Про міністра-президента Пруссії Отто фон Бісмарка.

6.Фритредери.

7.Акта про Британську Північну Америку.

8.П. Чаадаєв.

9.Комерційний кодекс.

10.Дж. Гарібальді.

10 клас

Історія України

1.7 (20) листопада 1917 р.

2.4—6 липня 1917 р.

3.Гетьман П. Скоропадський.

4.В. Чехівський.

5.У 1920 р. у м. Празі.

6.Д. Донцов.

7.Наступальна операція.

8.г).

9.Репресії.

10.в).

Всесвітня історія

1.Антанта.

2.21 лютого — 21 грудня 1916 р.

3.Договору у м. Рапалло.

4.1933 р.

Відповіді на завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

277

 

 

5.НЕП.

6.1922—1923 рр.

7.Січні 1933 р.

8.Прімо де Ріверо.

9.1926 р.

10.С. Кірова.

11 клас

Історія України

1.Рундштадт («Південь»).

2.Одеська, Чернівецька області.

3.Т. Строкача (з 30 червня 1942 р.).

4.Півнівка.

5.Травні—жовтні 1943 р.

6.Корсунь-Шевченківську операцію (лютий 1944 р.).

7.Тегеранській конференції.

8.Й. Сліпий.

9.Кібернетики.

10.«Грім і тиша».

Всесвітня історія

1.У 1945—1952 рр.

2.Уотергейт (1972 р.).

3.Серпні 1961 р.

4.Е. Хіт (1970—1974).

5.Приєднання Ольстера до незалежної Ірландії.

6.П’ятої республіки.

7.У Греції.

8.З грудня 1994 р. і до серпня 1996 р.

9.Чехословаччина.

10.1991 р.

2003—2004 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

8 клас

Історія України

1.Ні .

2.1557 р.

3.Белзьке.

278

Історичні олімпіади

 

 

4.а).

5.а).

6.1578 р.

7.1595 р.

8.б).

9.М. Кричевський.

10.Конотопська.

Всесвітня історія

1.Кінець XV ст.

2.в).

3.1586 р.

4.Середина XVII ст.

5.в).

6.б).

7.в).

8.Річ Посполита.

9.Сполучені провінції Нідерландів.

10.1562 р.

9 клас

Історія України

1.Опришківський.

2.Австрійської.

3.б) Підпільненської.

4.в) А. Ковнір.

5.б).

6.Метрополія.

7.б).

8.1828—1829 рр.

9.б).

10.в).

Всесвітня історія

1.Початок XX ст.

2.Так.

3.Партія.

4.а).

5.в).

6.Ні.

Відповіді на завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

279

 

 

7.б).

8.б).

9.Листопаді 1848 р.

10.Республіканська, ліберальна.

10 клас

Історія України

1.Панславізм.

2.а).

3.б).

4.б).

5.а).

6.б).

7. г)  Пропускати більшовицькі війська на Південний фронт.

8.г)  Держави зобов’язувалися відновити економічні відносини, провести обмін надлишками сільськогосподарських та промислових товарів.

9.в).

10.а).

Всесвітня історія

1.Ідеологія.

2.Югославія.

3.г).

4.г).

5.в).

6.Франція.

7.Італії.

8.Голландія.

9.Густав Штреземанн.

10.Ллойд Джордж.

11 клас

Історія України

1.б).

2.250 днів.

3.М. П. Кирпонос.

4.О. Довженко.

5.М. Донськой.

6.а).

280

Історичні олімпіади

 

 

7.г).

8.д) міграція населення.

9.б).

10.Націонал-комуністична.

Всесвітня історія

1.б).

2.б).

3.в).

4.в).

5.Прогресивно-консервативна партія.

6.Л. Д. Кучма.

7.1979 р.

8.в).

9.б).

10.б).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]