Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Istoruchni-olimpiadu-8-11-klasu.pdf-1300449636

.pdf
Скачиваний:
585
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
4.17 Mб
Скачать

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

151

 

 

9 клас

I рівень (1 завдання — 10 балів)

1.Розкрийте зміст запропонованих крилатих висловів, зважаючи на ви­ моги, окреслені в критеріях оцінювання.

«Держава в державі».

«Гвардія вмирає, але не здається».

«Езопівська мова».

«Золота молодь».

«Мир хатам, війна палацам!».

Критерії оцінювання: історія походження крилатого вислову — 1 бал; за яких обставин цей вислів вживається — 1 бал.

II рівень (2 завдання по 20 балів)

1*. Виконайте ряд завдань, пов’язаних з контурною картою «Запорозька Січ у XVI — І пол. XVIII ст.».

Позначте місця і підпишіть назви Запорозьких Січей (8 балів).

Підпишіть Дніпровські пороги (9 балів).

Укажіть територію Великого Лугу, Дикого Поля, Чорного шляху (3 бали).

2*. Розподіліть серед трьох номінацій «Міс Всесвіту Врода», «Міс Всесві­ ту Інтелект», «Міс Всесвіту Відвага» представниць української та всесвітньої історії.

1.  Н. Полонська-Василенко. 2. Софія Чарторийська. 3. Раїна Моги­ лянська. 4. Ганна Борзобагата-Красенська. 5. Марфа Посадниця. 6. Марина Мнішек. 7. Єлизавета I. 8. Шарлота Корде. 9. Розанда Хмельницька. 10. Катерина I. 11. Катерина II. 12. Марія Стюарт. 13. Єлизавета Петрівна. 14. Марія Терезія. 15. Гаррієт Табмен. 16. Ма­ рія Кочубей. 17. Варвара Рєпніна. 18. Аніта Гарібальді. 19. Рогнеда. 20. Леся Українка.

III рівень (2 завдання по 20 балів)

1*. Розгляньте грошову купюру в 5 грн і дайте відповідь на запитання.

Хто зображений на цій купюрі? Що ви знаєте про цю особу? (6 балів).

Яка будівля вміщена на звороті? Що вам відомо про її спорудження та історію? (6 балів).

Поясніть, який зв’язок існує між малюнками, розміщеними з обох сторін (4 бали).

Якби ви були причетні до карбування грошей, кого б ви зобразили на них? (4 бали).

152

Історичні олімпіади

 

 

2.Уявіть, що ви козак, або представник старшини останньої Запорозької Січі. Ви були свідком її зруйнування. Вам потрібно написати звіт про цю історичну подію. Підготуйте цей документ, указавши в ньому:

1)Історичні передумови зруйнування Січі (5 балів).

2)Як та коли була зруйнована Січ? Хто очолював цю акцію? (5 балів).

3)Як склалася подальша доля останнього кошового отамана? Яка була подальша доля козаків після ліквідації Запорозької Січі? Як в подаль­ шому здійснювалося залюднення Південної України? (5 балів).

4)Висловіть власну думку щодо цих подій (5 балів).

Ваш звіт виконується від імені безпосереднього свідка цих подій.

10 клас

I рівень (1 завдання — 10 балів)

1.Розкрийте зміст крилатих висловів, зважаючи на вимоги, окреслені в  критеріях оцінювання.

«Круглий стіл».

«Ніщо людське мені не чуже».

«Життя коротке, а мистецтво вічне».

«Я знаю лише те, що нічого не знаю».

«Знання — сила, бо вони роблять людину могутньою».

Критерії оцінювання: історія походження крилатого вислову — 1 бал; за яких обставин вживається цей вислів — 1 бал; усього — 10 балів.

II рівень (2 завдання: I — 20 балів, II — 10 балів)

1.Виконайте ряд завдань, пов’язаних з контурною картою «Давньоруська­ держава — Київська Русь у IX — на поч. XII ст.».

Позначте на контурній карті України її історіко-етнографічні землі: Закарпаття, Галичину, Буковину, Покуття, Бесарабію, Причорномор’я, Поділля, Волинь, Холмщину, Підляшшя, Берестейщину, Полісся, Чернігово-Сіверщину, Середню Наддніпрянщину, Слобожанщину, Запорожжя, Донеччину, Таврію, Крим, Кубань.

2*. Розв’яжіть хронологічне рівняння.

(Кількість голодоморів в Україні між Першою та Другою світовою вій­ ною + прихід Гітлера до влади) — (проголошення Саудівської Аравії + Універсал ЦР, що проголошував УНР + план Дауеса) — кількість договорів із союзниками Німеччини = Дата? Подія?

III рівень (2 завдання по 25 балів)

1*. Розгляньте грошову купюру у 20 грн і дайте відповідь на запитання.

• Хто зображений на цій купюрі? Що ви знаєте про цю особу? (5 балів).

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

153

 

 

Яка будівля вміщена на звороті? Що вам відомо про її спорудження та історію? (5 балів).

Поясніть, який зв’язок є між малюнками, розміщеними з обох сторін (5 балів).

Що вам відомо про час появи даної купюри? Дайте коротку характе­ ристику цьому періоду (5 балів).

Якби ви були причетні до карбування грошей, кого б ви зобразили на них? Обгрунтуйте (5 бали).

2.Уявіть, що ви були у складі делегації Української Центральної Ради в  Петрограді. Вам потрібно написати звіт про цю історичну подію. Підготуйте цей документ, указавши в ньому:

1)Історичні передумови цих переговорів (5 балів).

2)Яку позицію займали російська та українська сторони? Доведіть прин­ ципову позицію саме вашої групи учасників (5 балів).

3)Укажіть причини невдачі цих переговорів (5 балів).

4)Вплив цих переговорів на подальші події в Україні (5 балів).

5)Який документ став прямим наслідком цих переговорів. Назвіть його основні положення (5 балів).

Ваш звіт виконується від імені безпосереднього свідка цих подій.

11 клас

I рівень (1 завдання — 10 балів)

1.Розкрийте зміст цих крилатих висловів, зважаючи на вимоги, визна­ чені у критеріях оцінювання.

«Крилате слово».

«Голуб миру».

«Лебедина пісня».

«Щоб словам було тісно, а думкам просторо».

«Підручник життя».

Критерії оцінювання: історія походження крилатого вислову — 1 бал;

за яких обставин вживається цей вислів — 1 бал.

II рівень (2 завдання I — 20 балів, II — 10 балів)

1.Позначте на політико-адміністративній карті СРСР 15 республік Ра­ дянського Союзу (15 балів).

2.Укажіть країни, з якими Радянський Союз мав кордон на заході (5 ба­ лів). Усього — 20 балів.

154

Історичні олімпіади

 

 

3*. Розв’яжіть хронологічне рівняння.

Рік Переяславської ради + кількість днів блокади Ленінграда + номер з’їзду КПРС, на якому було засуджено культ особи Сталіна — рік першо­ го польоту людини в космос + тривалість днів війни нацистської Німеч­ чини з СРСР — термін, на який обирається президент Франції — термін, протягом якого Хрущов обіцяв побудувати комунізм в СРСР — тривалість Четвертої республіки у Франції = Дата? Подія?

III рівень (2 завдання по 25 балів)

1*. Розгляньте грошову купюру у 50 грн і дайте відповідь на запитання.

Хто зображений на даній купюрі? Що ви знаєте про цю особу? (5 балів).

Яка будівля вміщена на звороті? Що вам відомо про її спорудження та історію? (5 балів).

Поясніть, який зв’язок є між малюнками, розміщеними з обох сторін (5 балів).

Що вам відомо про час появи даної купюри? Дайте коротку характе­ ристику цьому періоду (5 балів).

Якби ви були причетні до карбування грошей, кого б ви зобразили на них? Обгрунтуйте (5 балів).

2.Уявіть собі, що ви були учасником переговорів Німеччини та СРСР влітку 1939 р. Вам потрібно написати звіт про цю історичну подію. Підготуйте цей документ, указавши в ньому:

1)Історичні передумови переговорів (5 балів).

2)Які позиції відстоювала кожна із сторін під час переговорів? (5 балів).

3)Який документ було укладено внаслідок цих переговорів? Назвіть його основні положення (5 балів).

4)Яке значення він мав для подальшої долі України? (5 балів).

5)Які наслідки мали рішення цих переговорів для СРСР та інших на­ родів Європи? (5 балів).

Ваш звіт виконується від імені безпосереднього свідка подій, в ньому

треба відбити специфіку історичної епохи.

Тести ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з історії

2001—2002 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

8 клас

Історія України

1.Один із видів прав вільних міських общин часів Середньовіччя нази­ вався ... .

2.Багатогалузеве феодальне господарство, що ґрунтувалося на панщин­ ній праці, називалося ... .

3.Вперше в документах слово «козак» зустрічається в ... .

4.Національно-визвольне повстання під керівництвом П. Павлюка, Я. Острянина, Д. Гуні відбувалось ... .

5.Автор книги «Опис України» — французький інженер ... .

6.Одна з течій протестантизму (ІІ пол. XVI ст.) в Україні носила назву

... .

7.«Доба героїчних походів» припадає на ... .

8.«Ординація Війська Запорозького реєстрового» затверджена в ... .

9.«Волочна поміра», яка сприяла становому оформленню шляхетства, була проведена в ... .

10.Хотинська війна відбувалася в ... .

Всесвітня історія

1.На чолі походів у країну Перу стояв конкістадор ... .

2.Перша програма революційного селянства, складена близькими при­ хильниками Т. Мюнцера, мала назву ... .

3.Прийняття «39 статей» — основ англіканської церкви, відбулося ... .

4.Нідерландська революція перемогла в ... .

5.Розгром «Непереможної армади» стався в ... .

6.Громадянські війни у Франції почалися в ... .

7.Зосередження всієї повноти влади у руках однієї особи (імператора, царя, короля) — це ... .

8.Жорстокі закони проти бродяг і жебраків, видані англійськими коро­ лями з династії Тюдорів, називалися ... .

155

156

Історичні олімпіади

 

 

9.Тридцятирічна війна закінчилася підписанням ... миру.

10.Договір короля Генріха IV з гугенотською партією отримав назву ... .

9 клас

Історія України

1.Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ на західноукраїнських землях відбулися в ... :

а) 90-х рр. XVIII ст.;

б) 70—80-х рр. XVIII ст.; в) 50—60-х рр. XVIII ст.

2.Рух «у Таврію за волею» припадає на ... .

3.«Русалка Дністрова» була видана «Руською трійцею» в ... .

4.Першим ректором Київського університету призначили ... .

5.Скасування кріпацтва на західноукраїнських землях відбулося в ... .

6.Автор музичного твору «Україна», варіації на тему народної пісні «Зі­ бралися всі бурлаки», композитор і педагог ... .

7.Повстання другої половини XVIII ст., яке стало кульмінацією всього гайдамацького руху, носило назву ... .

8.Особливе місце у вітчизняній філософії ІІ пол. XVIII ст. посідає ... .

9.Повстання у Чернігівському полку відбулося у ... .

10.Основним автором програмних документів Кирило-Мефодіївського товариства вважають ... .

Всесвітня історія

1.Суспільство, основу життя і діяльності якого складає промислове ви­ робництво товарів, називається ... .

2.«Декларацію прав людини і громадянина» Установчі збори Франції прийняли ... .

3.Угода між будь-якою державою і Папою Римським, яка визначає взає­ мовідносини між цією державою та католицькою церквою, має назву

... .

4.Віденський конгрес відбувався в ... .

5.Основоположником Просвітництва вважають ... .

6.Франція була проголошена республікою ... .

7.Базельський мир між Іспанією і Францією був підписаний у ... .

8.Автор теорії «громадівського соціалізму» ... .

9.Виданий урядом Російської імперії «Указ про вільних землеробів» вийшов у ... .

10.Парламентська реформа в Англії проводилася в ... .

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

157

 

 

10 клас

Історія України

1.Регулярне військо ЗУНР називалося ... .

2.Попередня назва українських автономістів-федералістів — ... .

3.Документ 1917 р. одного з українських урядів, що проголосив скасуван­ ня смертного вироку і проведення судової реформи, називався ... .

4.Поділ українських земель 1921 р. між Польщею і Росією за аналогією з 1667 р. назвали ... .

5.Вперше тризуб став державним гербом України в ... .

6.Те , що більшовики — на півночі, Антанта та Денікін — на півдні, по­ ляки — на заході, УНР охарактеризувала як ... .

7.Комісію з проведення українізації очолив секретар ЦК КП(б)У ... .

8.Бій під Крутами відбувся ... .

9.Формування центрального апарату Радянської влади в Україні розпо­ чалося в ... .

10.Перший президент УАН — ... .

Всесвітня історія

1.Найбільша морська битва Першої світової війни — ... .

2.Головнокомандувачем військами Антанти на завершальному етапі вій­ ни був ... .

3.Найбільша десантна операція Першої світової війни — ... .

4.Першою міжнародною організацією для координації стосунків між державами була ... .

5.США надали виборчі права жінкам у ... .

6.Політичний попередник комуністичної партії Німеччини — ... .

7.В інтервенції проти Росії брали участь ... держав.

8.Перший лейбористський уряд Великобританії сформувався ... .

9.Підписання франко-радянського договору про взаємодопомогу від­ булося в ... .

10.Коаліційний уряд Німеччини в січні 1919 р. очолив ... .

11 клас

Історія України

1.23 серпня 1939 року між радянською і німецькою сторонами був під­ писаний документ ... :

а)

пакт Молотова–Ріббентропа;

б)

договір про дружбу і державний кордон;

в)

план «Ост».

158

Історичні олімпіади

 

 

2.Рух Опору в Україні був представлений (записати числівник словами)

... політичними течіями:

а) 2,

б)3,

в) 4,

г) 5,

д) 6.

3.Визволення України завершилося в ході ... операції: а) Львівсько-Сандомирської; б) Яссько-Кишинівської; в) Карпатсько-Ужгородської.

4.Україна увійшла до складу економічної і соціальної Рад ООН в  ... :

а)

1945 р.;

б) 1946 р.;

в) 1947 р.;

г)

1948 р.;

д) 1949 р.;

е) 1950 р.

5. Майже ... мільйонів чоловік в Україні стали жертвами голодомору

в  1946—1947 рр.

 

 

а) 1 млн;

б) 2 млн;

в) 3 млн;

г) 4 млн.

6.З ініціативи академіка Лисенка розпочалися гоніння на науку ... .

7.Десталінізація в Україні проходила ... , ніж у центрі:

а)

швидше;

б)

повільніше;

в)

демократичніше.

8.

У тезах до 300-річчя возз’єднання України з Росією 1654—1954 рр. ... :

а)

було концептуально визначено відмінності історичного розвитку

 

України;

б)

було сформульовано офіційну концепцію історичного розвитку України;­

в)

була насамперед врегульована мовна проблема українців.

9.

Провідну роль у розвитку науки в Україні відіграла Академія наук,

 

президентом якої з 1946 по 1962 роки був ... :

а)

О. Палладін;

б)

Т. Лисенко;

в)

В. Глушков.

10.

Першим широким узагальненням ідей українського опозиційного руху

 

стала праця ...  :

а)

І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»;

б)

В. Чорновола «Горе з розуму»;

в)

Л. Костенко «Аура нації».

 

Всесвітня історія

1.

Польська армія припинила свій опір ...  :

а)

5 серпня 1939 р.;

б)

2 жовтня 1939 р.;

в)

29 грудня 1939 р.

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

159

 

 

 

2.

Радянсько-фінська війна продовжувалася ... :

 

а)

з 30 листопада 1939 р. по 12 березня 1940 р.;

 

б)

з 30 жовтня 1939 р. по 12 квітня 1940 р.;

 

в)

з 30 вересня 1939 р. по 12 травня 1940 р.

 

3.Наступ англійських військ під Ель-Аламейном розпочався в ... : а) серпні 1942 р.; б) вересні 1942 р.; в) жовтні 1942 р.

4.Доктрина Трумена була спрямована на ... .

а)

боротьбу проти зростання впливу комунізму в Туреччині та Греції;

б)

боротьбу проти зростання впливу комунізму в Європі;

в)

боротьбу проти зростання впливу комунізму в Азії.

5.

Перший в історії США імпічмент був пов’язаний з ... :

а)

війною у В’єтнамі;

б)

Карибською кризою;

в)

Уотергейтською справою.

6.З 1968 по 1984 рік в Канаді працював уряд ... : а) Ж. Кретьєна; б) Б. Малруні; в) П. Трюдо.

7.Політику демократичного соціалізму в Англії здійснював ... :

а)

консервативний уряд В. Черчілля;

б)

лейбористський уряд Е. Еттлі;

в)

лейбористський уряд Г. Вільсона.

8.Встановлення дипломатичних відносин між Францією і Україною відбулось в ... :

а) серпні 1991 р.; б) січні 1992 р.; в) лютому 1993 р.

9.

Відродження єдиної Німеччини 3 жовтня 1990 р. здійснилося ... :

а)

в результаті зруйнування Берлінського муру;

б)

мирним, демократичним шляхом;

в)

в результаті введення англо-американських військ на територію НДР.

10.

В 1948 р. Італія ... :

а)

проігнорувала план Маршалла;

б)

виступила проти плану Маршалла;

в)

приєдналася до плану Маршалла.

 

Критерії оцінювання тестів: кожна правильна відповідь — 0,5 бала,

усього — 10 балів.

160

Історичні олімпіади

 

 

2002—2003 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

8 клас

Історія України*

1.Річ Посполита — це ... .

2.Українське козацтво виникло в ... ст.

3.Засновником Запорозької Січі вважають ... .

4.Найбільш освіченою частиною населення України в XV — першій по­ ловині XVІІ ст. вважали ... .

5.Відповідно до Магдебурзького права місто очолював ... .

6.Національно-релігійні громадські об’єднання міщан при православних церквах XV—XVІ ст. називались ... .

7.Уніатська церква виникла в ... р.

8.Що було раніше: «доба героїчних походів» чи Люблінська унія?

9.Перша відома українська книга Священного Писання — це ... .

10.План знищення польської фортеці Кодак на Дніпрі розробив і здійснив

... .

Всесвітня історія*

1.Напрямок суспільної думки, яка прославляє силу, красу, гідність, пра­ ва і свободу особистості, — це ... .

2.Колумб відкрив Новий світ у ... .

3.Туземці вбили Ф. Магеллана на ... островах.

4.Початок Реформації в Німеччині ... .

5.Боротьба католицької церкви проти Реформації називається ... .

6.Голова (керівник) протестантської общини — ... .

7.Нідерландська революція почалася в ... р.

8.Варфоломіївська ніч у Франції була ... .

9.Країна «класичного капіталізму» — це ... .

10.Англійські кальвіністи, які вимагали очищення англіканської церкви від залишків католицизму, називали себе ... .

9 клас

Історія України*

1.Азовське козаче війско отримало землі в Катеринославській губернії й проіснувало з 1832 р. по ... .

2.Раціоналізаторські експерименти великих землевласників у більшос­ ті закінчувались невдачею через ... :

а) опір селян;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]