Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Istoruchni-olimpiadu-8-11-klasu.pdf-1300449636

.pdf
Скачиваний:
584
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
4.17 Mб
Скачать

Література

1. Антонович В. Коротка історія козаччини.— К.: Україна, 1991.— 156 с.

2. Антонович В. Б., Бец В. А. Исторические деятели Юго-Западной России в  био­ графиях и портретах (Ю. Хмельницкий, И. Выговский) // Український істо­

ричний журнал.— 1991.— № 3.— С. 120—137.

.

3. Антонович В. Б., Бец В. А. Исторические деятели Юго-Западной России в  био­ графиях и портретах (Павел Тетеря, Демьян Многогрешный) // Український історичний журнал.— 1991.— № 5.— С. 143—153.

4. Апанович О. М. Гетьмани України і кошові атамани Запорозької Січі.— К.: Либідь, 1993.—285 с.

5. Апанович О. М. Розповіді про запорозьких козаків.— К.: Дніпро, 1991.— 335 с.

6. Апанович О. М. Воєнне мистецтво Богдана Хмельницького та його сподвиж­ ників // Український історичний журнал.— 1995.— № 4.— С. 33—44.

7. Арцишевський Р. А. Світ і людина: Підручник для 8–9 кл. / Р. А. Арцишев­ ський.— К.: АртЕк, 1996.

8. Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова.— М.: Худ. лит.,— 1988.— 526 с.

9. Баханов К. О.Методичний посібник з історії України. 7 клас. Традиції та ін­ новації в навчанні історії в школі.— К.: Генеза, 2001.— 296 с.

10.Баханов К. О. Всеукраїнські олімпіади: сторінки історії, завдання, підсумки.: Методичний посібник для вчителя.— Запоріжжя: Просвіта, 2004.— 180 с.

11.Бойко О. Д. Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних за­ кладів.— К.: Видавничий центр “Академія”, 1999.— 568 с.

12.Верстюк В. Ф. М. С. Грушевський у перший період діяльності Центральної Ради // Український історичний журнал.— 1996.— № 5.— С. 37—49.

13.Винокур І., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України.— К.: Глобус, 1996.—224 с.

14.Висоцький С. Княгиня Ольга і Анна Ярославна: Славні жінки Київської Русі.— К.: Наукова думка, 1991.—104 с.

15.Вінточяк О. Україна в описах західноєвропейських подорожників другої по­ ловини ХVIII ст. / Інститут української археографії АН України.— Львів: Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1995.— 139 с.

16.Голобуцький В. Запорізьке козацтво. 2-е вид. доп. і переробл.— К.: Вища школа, 1994.—538 с.

331

332

Історичні олімпіади

 

 

17.Голобуцький О., Кулик В. Український політичний рух на Наддніпрянщині кінця ХІХ— початку ХХ століття: Дослідження.— К.: Смолоскип, 1996.— 123 с.

18.Горобець В. М. Московська політика Богдана Хмельницького: дипломатична риторика та політична практика // Український історичний журнал.— 1995.— № 4.— С. 45—55.

19.Грицак Я. Й. Нарис історії України: формування модерної укр. нації XIX–XX ст.: [Нор. посібник для учнів гуманіт. гімназій, ліцеїв, студентів іст. фак. вузів, вчителів].— К.: Генеза, 1996.— 360 с.

20.Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа.— К.: Либідь, 1990.— 400 с.

21.Грушевський М. Ілюстрована історія України.— К.: Радуга, 1990.— 524 с.

22.Давня історія України: Навчальний посібник: У 2-х кн. / Толочко П. П., Ко­ зак Д. Н., Крижицький С. Д. та інші.— К,: Либідь, 1994.— Кн. 1.— 240 с.;Кн. 2.— 224 с.

23.Довідник з історії України (А — Я): Посіб. для серед. загальноосв. навч. за­ кладів / За ред. І. Підкови, Р. Шуста.— К,: Генеза, 2001.— 1036 с.

24.Загірня М. Гетьман Петро Сагайдачний: Історичні оповідання.— К.: Дніпро, 1991.— 94 с.

25.Зарубежные страны. Вып. 1. 1998—2003 гг. / Авт.-сост. Я. Н. Бердичевский.— Запорожье.

26.Іван Мазепа і Москва: Історичні розвідки і статті.— К.: Рада, 1994.— 174 с.

27.Історичні постаті України: історичні нариси / Упор. О. В. Болдирєв.— Одеса: Маяк, 1993.— 384 с.

28.Історія України в особах IX—XVIII ст. / Замлинський В., Войцеховська І., Галаган В. та ін.— К.: Україна, 1993.— 396 с.

29.Історія України в особах XIX—XX ст. / Войцеховська І., Абліцов В., Божко О. та ін.— К.: Україна, 1995.—396 с.

30.Історія України в особах: Литовсько—польська доба / Дзюба О., Довбищен­ ко М., Русина О.— К.: Україна, 1997.— 271 с.

31.Історія України: нове бачення: У 2 т. / О. І. Гуржій, Я. Д. Гаєвич, М. Ф. Котляр та ін.; Під ред. В. А. Смолія.— К.: Україна, 1995.— 350 с.; Т. 2. / В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань, В. М. Даниленко та ін.— 1996.— 494 с.

32.Історія української та зарубіжної культури: Навчальний посібник. / Білик Б. І., Горбань Ю. А., Калакура Я. С.— К: Вища школа: Т-во «Знання», КОО, 2000.— 326 с.

33.Капнинский А. Первые киевские князья.— Харьков: Око, 1994.— 88 с.

34.Касьянов Г. В. Українська інтеліґенція на рубежі ХІХ—ХХ століття: соціальнополітичний портрет.— К.: Либідь, 1993.— 172 с.

35.Качкан В. Українське народознавство в іменах.— Ч. 1.— К.: Либідь, 1994.— 332 с.

36.Козуля О. Жінки в історії України.— К: Український центр духовної культури, 1993.— 255 с.

Література

333

 

 

37.Копиленко М. Л., Копиленко О. Л. М. С. Грушевський і деякі проблеми роз­ будови Української держави // Український історичний журнал.— 1996.— №  5.— С. 28—36.

38.Костомаров Н. И. Исторические произведения. Автобиография.— К.: Изд-во при КГУ, 1999.— 734 с.

39.Котляр М. Ф., Смолий В. А. История в жизнеописаниях.— К.: Наукова думка, 1990.— 256 с.

40.Котляр М. Ф. Історія України в особах: Давньоруська держава.— К.: Україна, 1996.— 238 с.

41.Крип’якевич І. П. Історія України.— Львів: Світ, 1990.— 520 с.

42.Крип’якевич І. П. Богдан Хмельницький.— Львів: Світ, 1990.— 405 с.

43.Культура і побут населення України: Навч. посібник / В. І. Наулко, Л. Ф. Ар­ тюх, В. Ф. Горленко та ін.— К.: Либідь, 1993.— 288 с.

44.Личность в истории Украины: Сборник: В 2-х ч. Ч. 1. Дидактические материа­ лы по истории Украины (7–9 классы) / Авт.-сост. Н. И. Ольхина, Л. Н. Непран, И. Н. Рыбак и др.— Донецк: УКРНТЭК, 2002. —148 с.

45.Личность в истории Украины: Сборник: В 2-х частях. Ч. 2. Методические материалы­ по истории Украины (7–9 классы) / Авт.-сост. Н. И. Ольхина, И. Н. Рыбак, Н. Г. Диденко и др.— Донецк: Каштан, 2002. —150 с.

46.Малик В. Князь Кий.— К.: Дніпро, 1989.— 576 с.

47.Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності.— Львів: Світ, 1995.— 247 с.

48.Мельник Л. Г. Боротьба за українську державність (17 ст.).— К.: Освіта, 1995.— 192 с.

49.Молчанов М. Державницька думка Михайла Драгоманова.— К., 1994.— 39 с.

50.Мороз П. В. Дидактичні матеріали з історії стародавнього світу: 6 клас.— К.: А.С.К., 1998.

51.Мусский И. А. Сто великих диктаторов.— М.: Вече, 2000.— 654 с.

52.Організація та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів. Методичні рекомендації / Кремінський Б. Г.— К., 2001.

53.Основные понятия по истории: Словарь-справочник для учащихся обще­ образовательных учебных заведений / Составители: Н. И. Ольхина, И. Н. Ры­ бак, В. А. Косиков, Н. Г. Диденко.— Донецк: ООО «Лебедь», 2000.— 204 с.

54.Особа і суспільство: Підручник для 10 кл. / Р. А. Арцишевський, С. О. Бонда­ рук, В.  І. Бортников та ін.— К.: Ірпінь, ВТФ Перун, 1997.

55.Павленко Ю. В. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток люд­ ства: Навч. посібник.— К.: Либідь, 1999.— 360 с.

56.Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. Т. 1. До середини XVII ст.— К.: Либідь, 1993.— 640 с.

57.Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. Т. 2. Від середини XVII ст. до 1923 року.— К.: Либідь, 1993.— 608 с.

58.Пономарьов А. П. Етнічнісь та етнічна історія України: Курс лекцій.— К.: Либідь, 1996.— 272 с.

334

Історичні олімпіади

 

 

59.Рыбак И. Н., Ольхина Н. И. Сборник материалов для тематического оцени­ вания учебных достижений учащихся по истории Украины: мониторинг ка­ чества образования. 7 класс.— Донецк: БАО, 2000.— 256 с.

60.Рубльов О. С. Михайло Грушевський. Перший рік у Радянській Україні. (Спроба реконструкції) // Український історичний журнал.— 1996.— №  5.— С. 50—70.

61.Сам про себе: Автобіографії видатних українців ХІХ ст. / Ред. Ю. Луцький.— Нью-Йорк: Вид. Укр. Вільної АНУ США, 1989.— 327 с.

62.Світ сучасної людини / В. М. Поздняков, Л. В. Долинська, З. М. Кононова, В. І. Онопрієнко­ та ін.— К.: Магістр S, 1996.

63.Слабошпицький М. Ф. Українські меценати. Нариси з історії української культури.— К.: Ярославів Вал, 2001.— 325 с.

64.Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький. Соціально-політичний портрет.— К.: Либідь, 1993.— 504 с.

65.Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров, 2-е изд.— М.: Советская енциклопедия, 1983.

66.Степанков В. С. Богдан Хмельницький і проблема державності України // Український історичний журнал.— 1991.— № 9.— С. 115—126.

67.Субтельний О. Україна: історія.— К.: Либідь, 1991.— 512 с.

68.Сушинський Б. І. Козацькі вожді України: історія України в образах її вождів та полководців в XV—XIX ст.— Одеса: Альфа-Омега, 1998.— 686 с.

69.Тоболін В. Вивчення життя і діяльності історичних осіб через використання схем-портретів // Історія в школах України.— 1999.— № 1.— С. 25—27.

70.Україна крізь віка: навчальний посібник з історії України для середніх шкіл / Я. Дашкевич, В. Загорій, Я. Ісаєвич та ін.— К.: Ярославів Вал, 2000.— 232 с.

71.Федченко П. Михайло Драгоманов: Життя і творчість.— К: Дніпро, 1991.— 360 с.

72.Харт Майкл. Сто великих людей.— М.: Вече, 1998.— 539 с.

73.Цікаве українознавство: Навч. посібник / Упоряд. В. А. Герасимчук. — К.: ІСДО, 1995.— 392 с.

74.Шаповал Ю. Україна: особи та події в контексті важкої історії ХХ ст.— К.: Генеза, 2001.— 554 с.

75.Шаров І. 100 видатних імен України.— К.: Альтернативи, 1999.— 502 с.

76.Шевчук В. П., Тараненко М. Г. Історія української державності: Курс лекцій: Навчальний посібник.— К.: Либідь, 1999.— 480 с.

77.Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. У 3-х т.— Львів, 1990—1992.

78.Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця 18 ст.— К.: Генеза, 1997.—312 с.

79.Ясперс К. Духовная ситуация времени. / Смысл и назначение истории. Пер. с нем. 2-е изд.— М: Республика, 1994.

Навчальне видання

ОЛЬХІНА Наталія Іванівна ДІДЕНКО Ніна Григорівна НЕПРАН Людмила Миколаївна ЧЕРКАСЬКА Людмила Станіславівна

ІСТОРИЧНІ ОЛІМПІАДИ Рекомендації. Завдання. Відповіді 8–11 класи

Головний редактор Н. І. Харківська

Редактор О. О. Івакін

Технічний редактор О. В. Лєбєдєва

Коректор О. М. Журенко

Підписано до друку 10.11.2006. Формат 60×84/16.

Папір офсетний. Гарнітура шкільна. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 19,6. Замовлення № 6-11/22-1.

ТОВ «Видавнича група “Основа”». Свідоцтво КВ № 7434 від 12.06.2003. 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66 тел. (057) 731-96-33

е-mail: office@osnova.com.ua

335

336

ОБКЛ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]