Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Soc_kafedr_posibnyk

.pdf
Скачиваний:
580
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
3.61 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

СОЦІОЛОГІЯ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник

для студентів вищих навчальних закладів

2-ге видання, доопрацьоване, доповнене

Чернівці Чернівецький національний університет

2012

УДК 316(07) ББК 87.2(4УКР)

С 39

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(Лист № 1/11-11096 від 07.12.2010)

Рецензенти:

Афонін Е.А. – доктор соціологічних наук, професор; Саппа М.М. – доктор соціологічних наук, професор; Юрій М.Ф. – доктор історичних наук, професор

Автори:

Докаш В.І., доктор філософських наук, професор (тема 8, додатки); Пірен М.І., доктор соціологічних наук, професор (персоналії); Ципко С.Ю., кандидат соціологічних наук, доцент (тема 1); Яремчук С.С., кандидат історичних наук, доцент (передмова, теми 2, 3); Каралаш Н.Г., кандидат філософських наук, доцент (тема 5); Гнатчук О.С., кандидат історичних наук, доцент (тема 6);

Медіна Т.В., кандидат соціологічних наук, доцент (тема 7, передмова, додатки); Пержун В.В., кандидат соціологічних наук, асистент (тема 4); Кілей Ю.Г., асистент (додатки); Якимчук О.В., асистент (тема 9, додатки).

Ткачук Ю.С., асистент (глосарій)

С-39 Соціологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів – 2-ге вид., доопр., доп / за заг. ред. В.І.Докаша. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 448 с.

ISBN 966-423-153-1

У навчальному посібнику подається тезовий матеріал до кожної теми курсу та методичні поради до семінарських занять. Визначено ключові поняття і питання для самостійного опрацювання, надається тематика рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань з урахуванням вимог кредитно – модульної системи навчання і основних соціологічних парадигм. Пропонується основна та додаткова література до навчальних тем курсу, зразки тестів. Сформовано додатки, в яких підібрано методичні матеріали з основних проблем соціологічного знання. Короткий глосарій розрахований для засвоєння студентами найбільш вживаного понятійно-категоріального апарату.

Для аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, викладачів, усіх, хто цікавиться соціокультурними проблемами розвитку суспільства.

ББК 87.2 (4 УКР) УДК 316 (07)

© Чернівецький національний університет, 2012

ISBN 978-966-423-153-1 © Докаш В.І., Пірен М.І., Ципко С.Ю.,

Яремчук С.С., Каралаш Н.Г., Гнатчук О.С., Медіна Т.В., Пержун В.В., Кілей Ю.Г., Якимчук О.В., Ткачук Ю.С., 2012

ЗМІСТ

 

ПЕРЕДМОВА.............................................................................

4

СТРУКТУРА ІСПИТОВОГО КРЕДИТУ.............................

13

Модуль 1

 

Тема 1. Соціологія як наука про суспільство

 

Семінарське заняття. Предмет, структура і

 

функції соціології….…………………………………........... 14

Тема 2. Основні етапи та тенденції розвитку

 

соціологічної думки

 

Семінарське заняття. Історія становлення та

 

розвитку соціології……………………………………......... 32

Тема 3. Суспільство як цілісна система

 

Семінарське заняття. Суспільство: сутність,

 

типи, тенденції розвитку………………………………........ 48

Тема 4. Соціальна структура та соціальна

 

стратифікація суспільства

 

Семінарське заняття. Соціальна структура як

 

предмет наукового вивчення…………………………......... 66

Модуль 2

Тема 5. Особистість у системі соціальних зв’язків

Семінарське заняття: Особистість як предмет соціологічного дослідження………………………..…….….. 83

Тема 6. Культура і наука як соціальні феномени

Семінарське заняття. Природа, функції, структура культури та науки……………...………….………………… 106

Тема 7. Соціологія сім’ї та гендерні дослідження

Семінарське заняття: Сім’я як соціальний інститут і мала соціальна група…………………...…...….. 121

Тема 8. Соціологія релігії як галузь наукового знання

Семінарське заняття. Методи та принципи дослідження релігії…………………………...... 137

Тема 9. Методика і техніка соціологічних досліджень

Семінарське заняття. Організація та проведення соціологічного дослідження……………......... 161

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО КУРСУ……………….. 179

ДОДАТКИ……………………………………………………... 184

ГЛОСАРІЙ……………………………………………….........397

Соціологія

ПЕРЕДМОВА

Сучасна людина не уявляє свого існування поза соціумом. Володіючи індивідуальною волею, вона приймає, формує, змінює закони соціального співжиття. Та, перш за все, вона намагається їх пізнати. Саме цей напрям інтелектуального пошуку сформував соціологію як галузь гуманітарних знань. І сьогодні залишається актуальним пошук відповіді на питання, сформовані засновниками соціології: як за умови існування індивідуальної волі людини можливе існування суспільства та яким чином встановлюється й підтримується порядок у ньому? Соціологічне теоретизування вимагає широкої ерудиції, розуміння соціології як науки поліпарадигмальної, а також володіння специфічним соціологічним мисленням та уявою.

Соціологія дає знання про суспільство як цілісний організм, про систему соціальних механізмів, розкриває місце та роль основних соціальних зв’язків, формулює принципи соціального пізнання, основні методологічні підходи до соціологічного аналізу (системний аналіз, стратифікаційнокласовий підхід, генетичний аналіз, комплексний конкретноісторичний підхід, аналіз соціальних явищ у їхній взаємодії з іншими тощо). Ця теорія відображає визначальні тенденції становлення й функціонування соціальних спільнот – суб’єктів і місце у цих процесах людини як істоти соціальної.

Отже, курс соціології дає вихідний рівень соціологічних знань, який визначає її методологічні основи, а його вивчення є необхідною складовою фахової підготовки студентів. При вивченні курсу увага зосереджується на особливостях соціологічного дослідження суспільства як цілісного утворення.

Сучасне українське суспільство потребує від студента – майбутнього спеціаліста – не тільки глибокої професійної підготовки за обраним фахом, але й соціальної компетентності, яка стає основою його громадянської позиції. Засвоєння знань з соціології дає молодій людині

4

Передмова

можливість під новим кутом зору, у новому світлі побачити знайомі всім і буденні відносини між людьми та їх об’єднаннями. При цьому повинно скластися соціологічне бачення оточуючої дійсності, виникнути цікавість до вивчення соціальних проблем.

У навчальному курсі пропонується розглянути питання про сутність соціології, її предмет та об’єкт пізнання, надати уявлення про функції і структуру соціологічного знання, значення соціології щодо розв’язання проблем українського суспільства. Особлива увага приділяється вивченню основних етапів становлення та розвитку соціологічної науки, соціальним змінам, соціальним процесам. Програма курсу передбачає опанування основних соціологічних категорій, понять та термінів: суспільство, соціум, спільність, соціальний статус, соціальна роль, соціальна група, соціальна взаємодія, соціальні відносини та ін.

Спеціальні теми присвячені вивченню процесу соціалізації особистості, соціальним організаціям та соціальним інститутам, соціальній структурі і стратифікації, культурі як соціальному феномену тощо. Окремий навчальний елемент висвітлює деякі аспекти підрозділів соціологічного знання: до уваги пропонуються теми, що розглядають проблеми соціології сім’ї та шлюбу, гендерної соціології, соціології культури, науки і релігії.

Одна з тем посібника розкриває методику й техніку соціологічного дослідження. Враховується специфіка програмування та організації досліджень, особливості різних методів збору соціальної інформації, вивчаються техніка та процедури її обробки.

5

Соціологія

Мета курсу

Сформувати у студентів основи фахових знань про категорії, функції та напрями теоретичної соціології, про суспільство як соціальну систему, соціальні зв’язки і відносини, соціальні інститути та групи, способи їх організації, закономірності функціонування і розвитку; ознайомити з пріоритетними напрямами досліджень галузевих соціологій, а також з основними методами проведення конкретних соціологічних досліджень.

Завдання курсу

На грунті отриманих теоретичних знань з основ загальної соціологічної теорії виробити у студентів уміння оперувати основними соціологічними категоріями та сформувати навички проведення аналізу, порівняння, систематизації при вивченні соціальних явищ і процесів.

Компетенції

Після засвоєння курсу студент повинен:

Знати:

поняття суспільства як соціальної реальності та цілісної системи;

основні соціальні інституції, що забезпечують відтворення суспільних відносин;

головні етапи культурно-історичного розвитку суспільства, механізми та форми соціальних змін;

поняття соціалізації та соціального контролю, особистості як суб’єкта соціальної дії та соціальних взаємодій, виробити соціологічне розуміння особистості;

культурно-історичні типи соціальної нерівності та стратифікації, мати уявлення про горизонтальну і вертикальну соціальну мобільність;

загальні проблеми стратифікації українського суспільства, виникнення класів, причини бідності та нерівності, взаємини соціальних груп, спільнот;

основні етапи та методи соціологічного дослідження.

6

Передмова

Розуміти:

місце соціології серед інших наук;

роль соціальних факторів і соціальних інститутів у житті суспільства;

взаємозумовленість соціальних явищ і процесів;

основні положення сучасної соціології.

Вміти:

об’єктивно, на наукових засадах, визначати місце і роль соціології в системі соціогуманітарних наук, простежити міжпредметні зв’язки;

визначати своє місце в соціальній структурі суспільства, а також соціальні ролі, які може виконувати людина в житті;

оцінити характер взаємозв’язку „природа – людина – суспільство”, виробити власне ставлення до ролі новітніх наукових досягнень у розвитку людства (клонування, трансплантації, генної інженерії, кріобіології, евтаназії);

використовувати отримані теоретичні знання для оцінки конкретних ситуацій, що виникають у повсякденному житті; передбачувати та аналізувати можливі наслідки таких ситуацій;

володіти основами соціологічного аналізу, формувати

соціологічну культуру.

Курс поділений на два модулі, перший включає 4 теми; другий – 5. За перший модуль студент може отримати 30, за другий – 40 балів. Кожен модуль закінчується обов’язковим модульним контролем. За два модулі студент може заробити 70 балів, на заліку – 30, загалом – 100 балів. Завершується вивчення курсу „Соціологія” складанням заліку чи іспиту.

Вивчити й перездати пропущену тему студент повинен упродовж двох навчальних тижнів.

Якщо студент за семестр не пропустив жодного заняття, він отримує додатково 5 балів.

7

Соціологія

Таблиця 1

Система нарахування балів за видами навчальної роботи

Форма

 

Вид навчальної роботи

Бали

навчальної

 

 

 

роботи

 

 

 

Семінарське

1.

Відповіді при опитуванні (змістовні)

5

заняття

2. Участь в обговоренні відповідей і

1

 

доповнення при опитуванні

 

 

3.

Виконання навчальних завдань

2

 

4.

Доповнення при виконанні навчальних

1

 

завдань

 

 

5.

Доповіді з рефератами

5

 

 

 

 

 

6.

Підготовка есе

3

 

 

 

 

 

7.

Участь в обговоренні рефератів, есе

1

 

8. Тестування

5

 

 

 

 

9. Реферативний огляд статей

3

 

10. Термінологічний диктант

2

Самостійна

1. Вивчення окремих тем або питань, що

1

та

передбачені робочою програмою для

 

індивідуаль-

самостійного опрацювання (1 тема)

 

но-

2. Виконання самостійних завдань,

1

консультатив

передбачених робочою програмою з дисципліни

 

на робота

3. Виконання модульних контрольних робіт та

10

 

інших форм поточного контролю (2 модулі)

 

 

4. Вирішення (аналіз) конкретної виробничої

4

 

ситуації з підготовкою аналітичної записки

 

 

 

 

 

5. Письмове оформлення таблиць, схем,

3

 

діаграм, інших робіт графічного характеру

 

 

6.

Підготовка наукового дослідження та

5

 

виступ з ним на університетській науковій

 

 

студентській конференції

 

 

 

 

 

 

7.

Доповідь на міжвузівській науковій

10

 

конференції

 

 

8.

Доповідь на міжнародній науковій

15

 

конференції

 

Підсумковий

Залік або іспит

30

контроль

 

 

 

 

 

 

 

8

Передмова

Поточний контроль знань студентів проводиться за основними напрямами:

1)контроль систематичності та активності роботи на семінарських заняттях;

2)контроль за виконанням модульних завдань;

3)контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання.

Студент, який має поточну заборгованість із поважних причин, має право на поточний контроль пропущених занять під час індивідуальних консультацій, контроль знань такого студента здійснюється викладачем за допомогою відповідних тестів в усній та письмовій формах або у формі бесіди.

Основні вимоги до оцінювання робіт

1.Підготовка тематичних таблиць і змістовно-

категоріальних схем дозволяє студенту формувати навички систематизації теоретичного матеріалу, дає змогу застосувати метод порівняння при побудові таблиць та сприяє кращому запам’ятовуванню навчального матеріалу модуля. Оцінка за дану форму роботи – 3 бали. При виконанні цієї форми ІНДЗ доцільно звернутись до навчально-методичної літератури, яка містить зразки, моделі таблиць та схем:

1.Практикум з соціології: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / за ред. В.М. Пічі. – Львів, 2004.

2.Соціологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. В.Г. Городяненка. – К., 2003.

3.Черниш Н.Й. Соціологія: курс лекцій./ Н.Й. Черниш – Львів, 2003.

4.Исаев Б.А. Социология в схемах и комментариях: учебное пособие. / Б.А. Исаев – СПб., 2008.

5.Соціологія: навч. Посібник для студ. Вищ.навч. закладів / За аг. Ред.. В.І.Докаша – Чернівці, 2011.

2.Написання есе (виклад думок, вражень, почуттів у довільній формі) сприяє розвитку творчого мислення студента. Виконання цієї форми роботи передбачає вияв студентом

9

Соціологія

уміння не тільки повно та правильно відтворювати основні поняття, викласти суть явища чи процесу, але й здатність виявляти елементи дискусійності чи парадоксальності проблеми, глибину розуміння, оригінальність мислення. Тематика запропонованих есе має на меті розвиток соціологічного мислення та уяви майбутніх фахівців.

3.Підготовка реферативних оглядів статей дозволяє студенту ознайомитися із сучасними публікаціями вітчизняних та зарубіжних вчених у спеціалізованих періодичних виданнях. Виконання цієї форми роботи сприяє розвитку навичок аналізу, систематизації, порівняння, формує основи критичного мислення майбутнього соціолога-науковця та практика. Пропонується така схема написання реферативного огляду:

а) автор, назва статті, джерело (назва журналу, колективної монографії тощо); б) основні ідеї, проблеми статті з короткою характеристикою;

в) основні поняття, категорії та їх значення, які використовуються автором; г) короткий виклад висновків чи рекомендацій, які містяться в статті;

д) цитування інформації, яка видалась найбільш цікавою, дискусійною, незрозумілою тощо.

4.Написання рефератів дає студентам можливість поглибленого вивчення певних тем із курсу „Соціологія”, сприяє формуванню початкових навичок науково-дослідної роботи, зокрема щодо пошуку, опрацювання та систематизації літератури з проблеми, складання плану дослідження, логічного викладу змістового матеріалу, формулювання висновків. Передбачається написання одного реферату (5–7 сторінок тексту) до кожного модуля та представлення результатів роботи у виступі (3–4 хв) на семінарських заняттях. Основні вимоги до написання реферату:

а) титульний лист; б) план: вступ, основні питання (не більше 3-х), висновки, список літератури;

10

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]