Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ESW_final_save

.pdf
Скачиваний:
27
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
3.05 Mб
Скачать

Змiст

Змiст • 531 •

 

Теоретико-методологічні основи

 

соціальної / соціально-педагогічної роботи

 

Абілітація.................................................................................................................................................................

7

Адаптація................................................................................................................................................................

7

Адикція.....................................................................................................................................................................

9

Аксіологія.............................................................................................................................................................

11

Альтруїзм..............................................................................................................................................................

13

Андрагогіка.........................................................................................................................................................

15

Артпедагогіка.....................................................................................................................................................

17

Важковиховуваність........................................................................................................................................

17

Відповідальність...............................................................................................................................................

19

Віктимологія.......................................................................................................................................................

22

Гендер....................................................................................................................................................................

23

Гідність..................................................................................................................................................................

25

Громадське здоров’я......................................................................................................................................

28

Громадянськість................................................................................................................................................

30

Гуманізація виховного процесу.................................................................................................................

33

Гуманізм................................................................................................................................................................

34

Дитинство............................................................................................................................................................

37

Досвід соціальний............................................................................................................................................

39

Дослідження соціальне-педагогічне.......................................................................................................

42

Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи............................................................................

44

Життєве самовизначення.............................................................................................................................

46

Здоров’я................................................................................................................................................................

48

Здоровий спосіб життя..................................................................................................................................

51

Здоров’язбережувальний соціальний простір..................................................................................

52

Інклюзія.................................................................................................................................................................

54

Інтеграція.............................................................................................................................................................

55

Компетентність..................................................................................................................................................

57

Особистісно орієнтоване виховання......................................................................................................

58

Парадигма...........................................................................................................................................................

60

Парадигми соціальної педагогіки.............................................................................................................

65

Потреби................................................................................................................................................................

68

Потреби дитини................................................................................................................................................

69

Проблема соціальна.......................................................................................................................................

72

Ресоціалізація....................................................................................................................................................

72

Ризики соціальні...............................................................................................................................................

74

Розвиток соціальний.......................................................................................................................................

76

Соціалізація.........................................................................................................................................................

79

Соціальна активність......................................................................................................................................

81

Соціальна педагогіка......................................................................................................................................

82

Соціальна психологія.....................................................................................................................................

84

Соціальна робота.............................................................................................................................................

86

Соціальна філософія.......................................................................................................................................

89

Соціальне виховання......................................................................................................................................

89

Соціальне самовизначення.........................................................................................................................

93

Соціальне середовище..................................................................................................................................

94

• 532 • Енциклопедія для фахівців соціальної сфери

 

Соціальні сфери................................................................................................................................................

96

Соціальність........................................................................................................................................................

98

Соціально-виховне середовище.............................................................................................................

101

Соціологія..........................................................................................................................................................

103

Соціум..................................................................................................................................................................

106

Теорії соціальної педагогіки......................................................................................................................

109

Теорії соціальної роботи.............................................................................................................................

110

Фактори соціальні..........................................................................................................................................

114

Якість життя......................................................................................................................................................

116

Зміст і напрями

 

соціальної / соціально-педагогічної роботи

 

Батьківство........................................................................................................................................................

121

ВІЛ-інфекція......................................................................................................................................................

123

Волонтерство...................................................................................................................................................

124

Вразливі сім’ї з дітьми..................................................................................................................................

129

Гармонійний розвиток особистості.......................................................................................................

131

Діагностика соціальна.................................................................................................................................

134

Діти з особливостями психофізичного розвитку............................................................................

136

Діти обдаровані...............................................................................................................................................

140

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.........................................................

141

Доброчинність в освіті.................................................................................................................................

143

Експеримент.....................................................................................................................................................

143

Ініціатива............................................................................................................................................................

145

Менеджмент соціальної роботи..............................................................................................................

146

Міждисциплінарна / міжвідомча група фахівців соціальної сфери........................................

148

Молодь................................................................................................................................................................

150

Наркоманія........................................................................................................................................................

151

Об’єкти соціальної / соціально-педагогічної роботи....................................................................

156

Оцінювання.......................................................................................................................................................

159

Патронаж соціальний...................................................................................................................................

160

Підтримка соціальна.....................................................................................................................................

161

Планування в соціальній / соціально-педагогічній роботі.........................................................

162

Представництво інтересів..........................................................................................................................

164

Профілактика соціальна.............................................................................................................................

166

Реабілітація........................................................................................................................................................

168

Реінтеграція......................................................................................................................................................

171

Ресурси соціальної / соціально-педагогічної роботи....................................................................

172

Ролі соціального педагога / соціального працівника....................................................................

173

Складні життєві обставини........................................................................................................................

175

Соціальна робота як практична діяльність........................................................................................

176

Соціальний педагог.......................................................................................................................................

179

Соціальний працівник.................................................................................................................................

181

Соціальний супровід / соціальне супроводження.........................................................................

184

Соціально-педагогічна діяльність..........................................................................................................

185

Соціально-педагогічна робота.................................................................................................................

186

Соціально-педагогічна робота в загальноосвітніх навчальних закладах............................

187

Суб’єкти соціальної / соціально-педагогічної роботи...................................................................

190

Типи сімей..........................................................................................................................................................

192

Токсикоманія....................................................................................................................................................

196

Фахівець із соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю....................................................

197

Функції соціального педагога...................................................................................................................

199

Функції соціального працівника.............................................................................................................

202

 

Змiст • 533 •

Соціальна політика

 

Альтернативний догляд дітей...................................................................................................................

209

Громадська охорона здоров’я..................................................................................................................

211

Деінституалізація............................................................................................................................................

212

Доброчинність.................................................................................................................................................

215

Меценацтво......................................................................................................................................................

218

Модель соціальної політики.....................................................................................................................

220

Оздоровлення дітей......................................................................................................................................

223

Опіка / піклування..........................................................................................................................................

225

Освіта соціальна.............................................................................................................................................

226

Партнерство.....................................................................................................................................................

228

Послуги соціальні...........................................................................................................................................

232

Професійна підготовка соціальних працівників / соціальних педагогів..............................

233

Соціальна політика........................................................................................................................................

236

Соціальне забезпечення.............................................................................................................................

239

Соціальне замовлення.................................................................................................................................

241

Соціальне страхування................................................................................................................................

244

Справедливість соціальна.........................................................................................................................

246

Стратифікація соціальна.............................................................................................................................

249

Правові основи

 

соціальної / соціально-педагогічної роботи

 

Бездоглядність................................................................................................................................................

255

Безпритульність..............................................................................................................................................

256

Відновне правосуддя...................................................................................................................................

258

Громадянські права.......................................................................................................................................

261

Дискримінація.................................................................................................................................................

262

Експлуатація дитини.....................................................................................................................................

266

Жорстоке поводження з дітьми...............................................................................................................

268

Законодавство України щодо дітей та сімей з дітьми....................................................................

270

Компетентність правова.............................................................................................................................

274

Конвенція ООН про права дитини.........................................................................................................

275

Насильство........................................................................................................................................................

278

Насильство в сім’ї...........................................................................................................................................

282

Омбудсмен........................................................................................................................................................

286

Омбудсмен з прав дитини..........................................................................................................................

288

Права дитини...................................................................................................................................................

290

Права людини..................................................................................................................................................

292

Соціально-педагогічне забезпечення прав дітей............................................................................

294

Соціально-правовий захист......................................................................................................................

297

Торгівля людьми.............................................................................................................................................

299

Участь дітей.......................................................................................................................................................

300

Ювенальна юстиція.......................................................................................................................................

302

Психологічні основи

 

соціальної / соціально-педагогічної роботи

 

Агресивність.....................................................................................................................................................

307

Акцентуація.......................................................................................................................................................

311

Арт-терапія........................................................................................................................................................

314

Вікова періодизація.......................................................................................................................................

317

Вчинок.................................................................................................................................................................

319

Вчинок у вихованні особистості..............................................................................................................

321

• 534 • Енциклопедія для фахівців соціальної сфери

 

Геронтопсихологія.........................................................................................................................................

323

Гештальт-терапія.............................................................................................................................................

326

Група.....................................................................................................................................................................

328

Девіація...............................................................................................................................................................

330

Дезадаптація.....................................................................................................................................................

331

Депресія.............................................................................................................................................................

332

Депривація........................................................................................................................................................

334

Комунікація.......................................................................................................................................................

337

Конфлікт.............................................................................................................................................................

339

Криза....................................................................................................................................................................

342

Маргіналізація.................................................................................................................................................

345

Мотивація..........................................................................................................................................................

347

Особистість.......................................................................................................................................................

349

Поведінка адиктивна....................................................................................................................................

352

Поведінка асоціальна...................................................................................................................................

356

Поведінка аутодеструктивна....................................................................................................................

357

Поведінка девіантна.....................................................................................................................................

358

Поведінка делінквентна..............................................................................................................................

360

Поведінка соціальна.....................................................................................................................................

363

Поведінка суїцидальна................................................................................................................................

364

Прив’язаність...................................................................................................................................................

365

Рефлексія............................................................................................................................................................

368

Самовиховання...............................................................................................................................................

371

Самооцінка........................................................................................................................................................

374

Тривожність......................................................................................................................................................

377

Соціокультурні основи

 

соціальної / соціально-педагогічної роботи

 

Анімація..............................................................................................................................................................

383

Гармонізація......................................................................................................................................................

385

Засоби масової інформації.........................................................................................................................

388

Культура..............................................................................................................................................................

391

Культура життєвого самовизначення...................................................................................................

394

Реклама соціальна.........................................................................................................................................

396

Стереотипи........................................................................................................................................................

398

Субкультура......................................................................................................................................................

401

Толерантність...................................................................................................................................................

404

Традиції...............................................................................................................................................................

407

Соціальні інститути та інституції

 

Виховна колонія..............................................................................................................................................

413

Громада...............................................................................................................................................................

417

Дитяче громадське об’єднання...............................................................................................................

419

Заклади соціального захисту....................................................................................................................

421

Інститути соціальні........................................................................................................................................

425

Інтегровані соціальні служби....................................................................................................................

427

Клуби за місцем проживання...................................................................................................................

430

Консультаційний пункт центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді......................

431

Молодіжні організації..................................................................................................................................

434

Неформальне об’єднання..........................................................................................................................

436

Пенітенціарна система.................................................................................................................................

438

Позашкільні навчальні заклади...............................................................................................................

441

Приймальник-розподільник для дітей.................................................................................................

443

 

Змiст • 535 •

Притулок для дітей........................................................................................................................................

445

Психологічна служба в системі освіті...................................................................................................

448

Ресурсний центр.............................................................................................................................................

451

Сім’я......................................................................................................................................................................

454

Служби у справах дітей...............................................................................................................................

458

Соціальний гуртожиток...............................................................................................................................

460

Соціальний центр матери і дитини........................................................................................................

461

Телефон довіри................................................................................................................................................

463

Українська асоціація соціальних педагогів та спеціалістів із соціальної роботи.............

466

Форми влаштування в сім’ю дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування467

Центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді........................................................................................

469

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.......................................................................

470

Центр соціально-психологічної допомоги.........................................................................................

471

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей..........................................................................

473

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями674

Технології та інновації

 

соціальної / соціально-педагогічної робот

 

Ведення випадку............................................................................................................................................

481

Вулична соціальна робота.........................................................................................................................

482

Групова соціальна робота..........................................................................................................................

486

Ігрова терапія...................................................................................................................................................

488

Інновація............................................................................................................................................................

490

Медіація..............................................................................................................................................................

491

Метод кейсів.....................................................................................................................................................

493

Метод «рівний-рівному».............................................................................................................................

494

Методи збору інформації...........................................................................................................................

496

Методи соціальної / соціально-педагогічної роботи....................................................................

497

Моніторинг........................................................................................................................................................

498

Оцінка потреб дитини..................................................................................................................................

499

Оцінка потреб дитини та її сім’ї................................................................................................................

501

Оцінка потреб сім’ї........................................................................................................................................

502

Програма............................................................................................................................................................

503

Проект.................................................................................................................................................................

504

Проектування соціальне............................................................................................................................

506

Сімейні групові наради................................................................................................................................

509

Технологія соціальна....................................................................................................................................

510

Технологія соціальної / соціально-педагогічної роботи..............................................................

513

Тренінг.................................................................................................................................................................

514

Фандрайзинг....................................................................................................................................................

517

Фасилітація........................................................................................................................................................

520

Форми соціальної / соціально-педагогіної роботи........................................................................

522

Франчайзинг....................................................................................................................................................

523

Допомiжний покажчик................................................................................................................................

527

• 536 • Енциклопедія для фахівців соціальної сфери

Довідкове видання

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери

Загальна редакція та упорядкування Ірина Дмитрівна Звєрєва

Відповідальний за випуск Ж. В. Петрочко Редактор видавництва П. В. Коньков

Коректори: О. О. Петровська, Т. П. Шевчук, І. О. Крепка,

А. В. Ковальова Технічний редактор С. П. Крестовський

Дизайн П. Борисов

Пiдписано до друку з оригінал-макету 03.09.2012. Формат 60х90/16. Папiр офс. Гарнiтура «Myriad Pro». Друк офс. Умовн. друк. арк. 43,22. Обл.-вид. арк. 45,34. Наклад 1000 прим.

Видавництво «Універсум» office@universum.crimea.ua

95053, м. Сімферополь, вул. Київська 6/4, оф. 3

Свiдоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктiв видавничої справи ДК 943 вiд 10.06.2002

Надруковано ТОВ «Форма» 95000, м. Сімферополь, вул. Сергєєва-Ценського 3, оф. 6.

Тел. 601-201

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]