Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
EMM_2.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
1.48 Mб
Скачать

1.Поняття моделі і моделюв. Класиф методів моделюв. Модель – образ або прообраз об’єкта пізнан, який знаходит з ним у такій відповідності, яка дозвол отримати нове знання про цей об’єкт.

Модулюв.- опосередковане вивч об’єкта пізнання за допом аналізу допоміжних об’єктів (моделей).

В залежності від засобів моделюван, методи моделюв можна класиф:

Класифікація методів моделювання: І. Матеріальне: 1) просторове (геометричне); 2) фізичне; 3)аналогове; ІІ. Ідеальне: 1) формалізоване (знакове); 2) неформалізоване (інтуїтивне).

Основні методи моделювання економіки: 1) спостереження за економічними процесами і їх словесний опис; 2) економічний експеримент; 3) ігрова імітація; 4) машинна імітація; 5) економіко-математичне моделювання (ЕММ) – це один із пріоритетних методів моделювання економіки, який полягає у математичній формалізації досліджуваних явищ, процесів, систем та їх подальшому економіко-математичному аналізі.

2. Основні методи моделюван економіки:

-спостережен за економ процесами, їх словес опис;

-економ експеримент;

-ігрова імітація (метод, який здійснюєт у формі операцій або ігор людини і машини за розроблен сценарієм);

-машинна імітація (числовий метод проведення на ЕОМ, проведен експерим);

-ЕММ (полягає у мате мат формаліз досліджен соц.-економ явищ, процесів, сис-м та їх подальше ЕММ).

Інструм ЕММ є економ-математ методи (комплекс економ-математ дисциплін). Класиф методів:

-метод мат стат (вибірковий, кореляц-регрес аналіз, дисперсій, фактор аналіз, теорія індексів, аналіз рядів динам);

-метод мате мат економ та економет (теорія економ росту, теор виробн. ф-цій, моделі повед (спожив виробн), між галуз баланси). До економет: аналіз часових рядів, панельний аналіз, регрес аналіз;

-метод економ кібернетики (систем, теор с-ми управлінь, теор економ інформ);

-метод досліджен операцій і прийнят оптимал рішень (мате мат програмував, сітьові методи плануван і управлінь, метод теорії ігор, теор управлінь запасами, теор масового обслуговуван);

-метод комп моделюван (ділові ігри, імітацій моделюван).

Практич завдан ЕММ є:

-аналіз економ обєктів і процесів;

-економ прогнозуван, передбачен розв економ процесів;

-розробка управлін рішень на всіх рівнях господар ієрархіі.

3.Етапи та принципи побуд економ-математ моделі. Економ-математ модель - формаліз засобами математ образ певного обєкта пізнання (процесу, с-ми) та його взаємодія з середов існуван.

Передбач наявність 3 структур елементів: обєкт досліджен, субєкт досліджен, модель, що опосередковує відносини між субєкт і обєктом.

Етапи побуд економ-математ моделі:

-постановка задачі;

-побуд концептуал моделі;

-побуд математ моделі;

-економ-математ досліджен моделі;

-перевірка адекватності моделі.

Адекватність - відповідність моделі модельов обєкту чи процесу.

Принципи побуд моделі: -інформац достовірності;

-доцільності; -здійсненості; -множинності;

-агрегаціі; -параметризаціі.

4.Класиф економ-математ моделі.

За хар-м кінц мети: -описові (пояснюють факти, які спостеріг або дають прогноз, тобто це моделі без крит оцінки досліджув обєктів); -оптимізаційні (передбач раціонал, цілеспрям діял, є моделями з відповід оптимізац критеріями).

За зміною в часі: -статистич; -динаміч.

За масштабом економ обєкту: -макроеконом; -мікроеконом.

В залежності від впливу випад та невизначен факторів: -детерміновані; -схоластич; -з невизнач факторами.

За цілями або метою створен: -балансові; -імітаційні (комп імітац спостережен); -трендовий опис розв економ с-м через тренди.

За типом математ апарату: -матричні; -ліній і неліній програм; -кореляц-регрес; -моделі теоріі масового обслуговуван; -теоріі ігор.

В залежності від рівня формаліз звязків між велич: -алгоритміч; -аналітич (опис функціонал та логіч співвідношен).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]