Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ET_tests.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
03.09.2019
Размер:
401.92 Кб
Скачать

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії

1. Економічна теорія, яка представляла інтереси торгової буржуазії епохи початкового накопичення капіталу - це:

а) меркантилізм;

б) марксизм;

в) монетаризм;

г) маржиналізм.

2. Представники якого напрямку в економічній науці вважали сільське господарство джерелом багатства:

а) фізіократів;

б) меркантилізму;

в) маржиналізму;

г) кейнсіанства.

3. Термін “невидима рука ринку” вперше використав:

а) Ф. Кене;

б) Д. Рікардо;

в) А. Сміт;

г) К. Маркс.

4. Хто першим увів у користування термін "політична економія"?

а) Ф.Кене;

б) А.Монкретьєн;

в) Арістотель;

г) А.Сміт.

5. Хто з економістів виступав за активізацію ролі держави в економіці?

а) В. Петті;

б) А. Сміт;

в) Д. Кейнс;

г) М.Фрідман.

6. Яке з перелічених положень належить прихильникам кейнсіанства:

а) ринок спроможний забезпечити автоматичне саморегулювання господарства;

б) держава повинна виконувати роль «нічного сторожа»;

в) для подолання економічних криз і забезпечення господарського зростання необхідно розширити сукупний ефективний попит;

г) правильні всі положення.

7. Представниками класичної політекономії є:

а) А.Сміт, Д.Рікардо, Дж.Мілль;

б) А.Сміт, К.Маркс, Дж.Кейнс;

в) А.Монкретьєн, Т.Ман, А.Сміт;

г) Дж.Кейнс, П.Самуельсон.

8. Визначте перелік шкіл (напрямків) в історичній послідовності:

а) класична, фізіократи, монетаристи;

б) монетаризм, меркантилізм, кейнсіанство;

в) фізіократія, монетаристи, кейнсіанство;

г) меркантелісти, фізіократи, кейнсіанство.

9. Який перелік відповідає групі економічних доктрин, які позитивно оцінюють державне регулювання економіки:

а) марксизм, маржиналізм;

б) класики, кейнсіанство;

в) марксизм, кейнсіанство;

г) кейнсіанство, неокласики.

10. Хто з видатних економістів деякий час працював у Чернівецькому університеті?

а) Мілтон Фрідмен;

б) Алан Маршалл;

в) Саймон Кузнєц;

г) Йозеф Шумпетер.

11. Оберіть найбільш повне та коректне визначення предмету економічної теорії:

а) економіка - це діяльність, яка включає виробництво та обмін товарами;

б) економіка вивчає змінні величини, які впливають на стан народного господарства;

в) економіка вивчає, як суспільство використовує обмежені ресурси, необхідні для виробництва різних товарів та послуг з метою задоволення потреб його членів;

г) економіка вивчає гроші, банківську систему, капітал.

12. Економічна теорія придатна для вивчення:

а) капіталістичних систем;

б) усіх економічних систем;

в) не може бути корисною для вивчення економіки соціалізму;

г) тільки ринкової економіки.

13. Поняття методу науки включає:

а) способи оптимального застосування усієї сукупності пізнавальних засобів;

б) структуру предмета;

в) набір фактичних даних;

г) світогляд вченого.

14. Якщо економічне узагальнення ґрунтується на фактах, то такий метод називається:

а) описовий;

б) дедуктивний;

в) гіпотетичний;

г) індуктивний.

15. Очищення явища, яке досліджується, від випадкового, часткового та виділення сутнісного, постійного, типового та основного – це метод:

а) індукції;

б) абстракції;

в) дедукції;

г) аналізу.

16. Економічна теорія не використовує такий метод дослідження:

а) альтернативна вартість;

б) порівняльні переваги;

в) найменших квадратів;

г) еластичність.

17. Що з перерахованого вивчає мікроекономіка:

а) виробництво в масштабі усієї економіки;

б) чисельність зайнятих у господарстві;

в) загальний рівень цін;

г) мінімальний рівень зарплати в Україні.

18. Об’єктом вивчення макроекономіки є:

а) рівноважна ціна;

б) комбінація ресурсів;

в) рівень безробіття;

г) середні витрати.

19. Використання урядом основних постулатів економічної теорії при проведенні економічної політики відноситься до такої функції економічної теорії:

а) теоретична;

б) практична;

в) прогностична;

г) прагматична.

20. До дійових осіб економіки не належить:

а) металургійний комбінат;

б) економічний факультет;

в) перукарня;

г) сім’я Петренків.

21. Що з наведеного можна характеризувати як економічний закон?

а) закон про банки;

б) закон попиту;

в) податковий закон;

г) митний закон.

22. Що поєднує (що загальне) економічні закони з законами природи?

а) об'єктивний характер дії; б) невіддільні від діяльності людей; в) породжуються визначеними виробничими відносинами;

г) відображають визначений етап розвитку людської цивілізації.

23. З якою метою повинне розвиватися суспільне виробництво?

а) виробництво з метою обміну результатами діяльності; б) виробництво з метою досягнення пропорцій в економіці; в) виробництво з метою задоволення всезростаючих потреб людини; г) виробництво заради виробництва маси матеріальних благ і достатку.

24. У якій послідовності повинен бути взаємозв'язок чотирьох стадій суспільного виробництва?

а) споживання, обмін, розподіл і виробництво; б) виробництво, розподіл, обмін і споживання; в) розподіл, споживання, виробництво й обмін;

г) розподіл, виробництво, споживання й обмін.

25. Мікроекономіка вивчає:

а) встановлення ціни та раціональні економічні рішення;

б) оптимальне використання обмежених ресурсів;

в) механізм функціонування різних типів та видів ринків;

г) усе вище назване.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]