Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Istoriya_serednikh_vikiv.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
995.33 Кб
Скачать

Методичні рекомендації.

Студенту варто розiбратися у видах прекарених володінь. Якi форми тиску на вiльного общинника використовували феодали з метою iх закабалення? Бiльшiсть документiв про закабалення вiдносяться до VIII-IХ ст. Який можна зробити з цього висновок?

Ознайомтесь з документом “Капiтулярiй про помiстя” /див. “Хрестоматiя з iсторii середнiх вiкiв” – К., 1972. – С. 18 – 20./

Опрацювання джерел дасть відповідь на питання:/ заняття, знаряддя працi, який тип господарства переважав та iн./

Що таке iмунiтет? Якi iх соцiальнi наслiдки? Якi були категорii залежних селян? Який iх правовий статус?

За рахунок кого формувалася адмiнiстрацiя помiстя? Якi її функцii?

Література

1. Корсунський А.Р. Возникновение феодальных отношений в Западной Европе / Опись земельных владений аббатства Сен-Жермен-де-Пре. – М., 1968. – С. 34 – 40.

2. Хрестоматия по истории средних веков /Под. ред. С.Д. сказкина: В3-т. – М., 1962. – Т.I. – С. 437 – 455.

3. Блок М. Характерные черты французской истории. – М., 1957. – С. 127.

4. Грацианский Н.П. Крепостное крестьянство в поместьях аббатства св. Германа в начале IХ ст. / Из социально-экономической истории западноевропейского средневековья. – М.,1960. – С. 110 – 130.

5. История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма: В 3 т. – М., 1985. – Т.I. – С 232 – 244.

6. Сказкин С.Д. Очерки по истории западноевропейского крестьянства в средние века. – М., 1968. – С. 100 – 115.

7. Капранова Е.Ю. Роль каролингских капитуляриев в формировании феодального права собственности // Вестник МГУ. Сер. История. – 1993. - № 1. – С.29 – 41.

Семiнарське заняття №5

Тема: “ Вiзантiйська община за даними “Землеробського

закону”.

(2 години)

Мета і завдання. На основі семінару дослідити розвиток феодальних відносин у Візантії їх особливості, відмінності від західноєвропейських.

План

1. Характеристика джерел. Iсторiографiя теми.

2. Господарство вiзантiйського села на початку VIII ст.

3. Землеволодiння i землекористування за даними “Землеробського закону”

4. Соцiальне розшарування вiзантiйськоi общини.

5. Особливостi процесу феодалiзацii у Вiзантii.

Контрольні завдання:

Назвати особливості феодальних відносин у Візантії. Які їх особливості?

Як відбувалося розшарування общини?

Порівняйте общину франків і візантійську общину.

Методичні рекомендації

Основним джерелом теми є “Землеробський закон”. Значеня його полягае в тому, що він дозволяє реконструювати вiдносини в серединi общини. Аналiзуючи “Землеробський закон”, необхiдно дати характеристику системи ведення господарства, звернувши увагу перш за все на те, чим вiдрiзняеться вiзантiйське село вiд французького села перiоду “Салiчноi правди” Чим община у Вiзантii вiдрiзняеться вiд франкської?

Де були бiльшi права общинника на землю? Якi закони були бiльш жорстокими /доведiть на конкретних законах/?

Довести, що у вiзантiйськiй общинi проходив процес розшарування. Якою була роль слов”ян в еволюцii вiзантiйськоi общини?

Література

1. Византийский земледельческий закон. – Л., 1984. – С. 233 – 257.

2. Земледельческий закон /Сб. док. по соц. эконом. истории Византии.-М., 1951. – С. 103 – 108.

3. Хрестоматия по истории средних веков /Под ред. Сказкина С.Д. В 3 т. М., 1961. – Т.I. – С. 344 – 391.

4. История Византии: В 3 т. – М., 1967. – Т.2 – С. 12 – 23.

5. Корсунский А.Р., Лебедева Г.Е. Византия: Проблема перехода от античности к феодализму. – Л., 1984. – С.100 – 146.

6. История крестьянства в Европе: Эпоха феодализма: В 3 т. – М., 1985. – Т.I. – С. 392 – 403.

7. Осипова К.А., Удальцова З.В. Особенности феодализма в Византии // Вопросы истории. – 1974. – № 10. – С.98 – 117.

8. Удальцова З.В. Проблемы типологии феодализма в Византии / Проблемы соц. эконом. формаций. – М., 1975. – С.124 – 137.

9. Удальцов З.В., Гутнова Е.В. Генезис феодализма в странах Европы. –М., 1970. – С. 11 – 14.

10.Васильев А.А. История Византийской империи: время до Крестовых походов ( до 1081 года). – Спб.: Алетейя,1998. – 512с.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]