Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Istoriya_serednikh_vikiv.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
995.33 Кб
Скачать

4. Контроль знань студентів

4.1. Курсові роботи

Курсова робота – важливий вид активної самостійної роботи студента. При цьому студент набуває навиків дослідження, осмислення та трактування історичних джерел, критичне відношення до використаної літератури.

Роботу слід починати з загального ознайомлення з матеріалом, шляхом вивчення відповідних розділів підручника, навчальних посібників, довідкової літератури та словників, джерельної бази.

Варто користуватися списком джерел, основної та додаткової наукової літератури до кожного заняття, по темі.

Курсова робота виконується згідно плану та рекомендацій, які окреслені у посібнику “Методичні рекомендації по написанню курсових, кваліфікаційних та дипломних робіт”

Роботу слід починати з вступу, де визначається актуальність теми, окреслюється коло проблем, дається характеристика джерел та літератури, визначається мета та завдання. У кожному розділі вивчається окрема проблема теми роботи. Виклад матеріалу має бути логічним, аргументованим, підкріпленим посиланнями на джерела або висновки провідних дослідників.

Студент повинен уміти аналізувати, проводити порівняння і узагальнювати досліджуваний матеріал. Однією з найважливіших вимог до курсової роботи є володіння понятійним апаратом історичної науки, знаннями хронології країн Європи в період середніх віків.

Курсова робота повинна відображати не лише знання по вибраній темі, але й уміння робити висновки, бачити взаємозв'язок між фактами і подіями. Тому найважливішою частиною роботи є "Висновок", що підводить підсумки по темі.

Кафедра рекомендує студентам декілька тем. На бажання студент може запропонувати іншу тему, попередньо погодивши її з керівником.

Запропоновані плани також є орієнтованими, студент може запропонувати своє бачення розгляду теми.

Тема 1. Франки за Меровінгів.

Роботу можна виконати за планом:

1. Франки на межі ІV — Vст.

2. Франки за перших Меровінгів.

3. “Салічна правда” - важливе історичне джерело з історії франків.

При роботі над темою розгляньте найважливіші зовнішньополітичні і внутрішньополітичні причини об'єднання франків, охарактеризуйте ознаки державного апарату, що складається, проаналізуйте статус королівської влади, окресліть елементи родового устрою, що зберігся, прослідкуйте взаємодію королівської влади і знаті, роль християнської церкви в об'єднанні франків і в формуванні держави Меровінгів. На основі творів Григорія Турського необхідно розкрити діяльність найбільш відомих історичних осіб (Хлодвіга, Хільдеріха, Рагнахара, Теодоріха, Хільперіха і ін.), виявити критерії оцінки їх діяльності, роль в процесі об'єднання франків.

Зробіть висновки по темі.

Тема 2. Особливості феодальних стосунків у Візантії

Пропонується план роботи:

1. “Землеробський закон” -важливе історичне джерело.

2. Становлення феодальних відносин, їх особливості.

Хронологічні рамки роботи VІІI-XI ст. При розкритті теми проаналізуйте особливості аграрних стосунків у Візантійській імперії (категорії селянства, формування феодально-залежного населення, розвиток великого землеволодіння, феодальних привілеїв); життя міста, державна політика по відношенню до ремісничих, торгівельних корпорацій). На закінчення необхідно узагальнити особливості генезису феодальних стосунків у Візантії VІІI-XI ст.

Зробіть висновки по темі.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]