Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Istoriya_serednikh_vikiv.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
995.33 Кб
Скачать

Методичні рекомендації.

По данiй темi студенти повиннi ознайомитися з наявними джерелами. Це, перш за все “Записки о Галльской войне” Цезаря, книга Тацiта “Германiя”, що дозволить охарактеризувати господарство, суспiльнi вiдносини i системи управлiння у германських племен з середини I ст. н.е. За цей перiод у життi германцiв вiдбулися значнi змiни, що були пов”язанi з початком розкладу родового ладу.

До вивчення праць античних авторiв необхiдно пiдходити критично. Проаналiзувавши цi джерела, здобутки археологiв студенту необхiдно вияснити:

1. Чи можна погодитись з Цезарем, що германцi займалися переважно скотарством, а не землеробством?

2. Чи однаковий рiвень розвитку культури землеробства у германських племен?

На конкретних даних джерел прослідкувати розвиток родового ладу у германцiв. Як здiйснювався розпад родовоi общини? Що з”явилося нового у германцiв в перiод Тацiта? Розвиток общини щодо майновоi i соцiальноi нерiвностi. Якi Ви бачите процеси, що пiдтверджують це?

Вияснити в чому суть военноi демократii? На основi названих першоджерел проаналiзувати вiрування германцiв та iх побут.

Тема реферату: “Релігія стародавнiх германцiв”.

Готуючи реферат, використайте працю Тацита «Германія». Які особливості вірувань германців. Порівняйте вірування германців та римських богів. Що Ви бачите спільного, відмінного?

              1. Література

1. Енгельс Ф. Походження сiм`i, приватноi власностi i держави /Маркс К. Енгельс Ф. Твори. – Т.21. – С. 130 – 145, 149, 158 – 159.

2. Хрестоматия по истории средних веков / Под ред. С.Д. Сказкина: в 3 т. – М., 1961. – Т.I. – 353 – 372.

3. Грацианский Н.П. Из социально-экономической истории западно-европейского средневековья. – М., 1960. – С. 57-70.

4. Гуревич А.Я. Аграрный строй варваров /История крестьянства в Европе: Эпоха феодализма: В 2 Т. – М., 1985. – Т. I. – С. 107-126.

5. Кауфман С.А. Ранее германское средневековье в свете археологии // Средние века. – М., 1962. – Вып.22. – С. 185-190.

Семiнарське заняття № 2

Тема: “Суспiльний лад франкiв за “Салiчною правдою”

(2 години)

Мета та завдання. Дослідити документ „Салiчна правда”. На його основі зрозуміти суть історичного розвитку франкського суспільства. „Салічна правда” – важливе джерело, що належить до варварських правд. “Салiчна правда” дає можливiсть вивчити перехiдний перiод вiд первiснообщинного суспiльства до феодолiзму.

План

1. “Салiчна правда” як iсторичне джерело.

2. Господарство франкiв кiнця V – початку VI ст.

3. Форми землеволодiння i землекористування у франкiв. Алод.

4. Еволюцiя общини. Марка.

Контрольні завдання:

Які основні зайняття германців за «Салічною правдою»?

Хто володів землею?

На якому рівні розвитку знаходилася община.Чи міг франк залишити общину? Як?

Наведіть приклади розшарування франкського суспільства.

Основна міра покарання.

Методичні рекомендації

В процесі опрацювання джерел дати відповідді на питання:

1. Якi документи свiдчать про наявнiсть архаiчних вiдносин, а якi - про зародження нових?

2. Прослiдкуйте, в чому полягае процес культури землеробства?

3. Якi були права окремого общинника i общини на орну землю i угiддя? Що таке алод?

4. До якого висновку можна прийти на основi школи вергельдiв?

5. Що таке “ бенефiцiя”?

6. Як i чому виникла комендацiя?

7. Як i коли, яким документом оформлялася приватна власнiсть у франкiв на землю.

Тема реферату: «Варварськi правди» - важливе iсторичне джерело.

Готуючи реферат, ознайомтеся із джерелами. За основу візьміть «Салічну правду». Порівняйте, що спільного і відмінного за схемою:

рівень общини;

форма землеволодіння, землекористування;

можливість виходу із общини;

початок розшарування общини.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]