Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

TrPravo

.pdf
Скачиваний:
43
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
2.59 Mб
Скачать

Додатки

601

ника колективу (бригадира), якi не можуть забезпечити зберiгання цiнностей.

8. Члени колективу (бригади) зобов’язанi:

а) дбайливо ставитись до цiнностей i вживати заходiв до запо& бiгання шкодi;

б) в установленому порядку вести облiк, складати i своєчасно подавати звiти про рух та залишки цiнностей;

в) своєчасно iнформувати власника про всi обставини, якi за& грожують зберiганню цiнностей.

9. Власник зобов’язаний:

а) створювати колективу (бригадi) умови, необхiднi для нормаль& ної роботи i забезпечення повного збереження дорученого їм майна; б) своєчасно вживати заходiв до виявлення i усунення причин, якi перешкоджають забезпеченню колективом (бригадою) зберiган& ня цiнностей, виявляти конкретних осiб, винних у заподiянiй шко& дi, i притягати їх до визначеної законодавством вiдповiдальностi; в) ознайомлювати колектив (бригаду) з чинним законодавст& вом про матерiальну вiдповiдальнiсть працiвникiв за шкоду, запо& дiяну пiдприємству, установi, органiзацiї, а також з чинними iн& струкцiями i правилами прийому, зберiгання, обробки, продажу (вiдпуску), перевезення чи застосування у процесi виробництва

цiнностей та їх облiку;

г) забезпечувати колективу (бригадi) умови, необхiднi для своє& часного облiку та звiтностi про рух i залишки переданих йому цiн& ностей;

д) розглядати разом з профспiлковим комiтетом пiдприємства, установи, органiзацiї або iншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом питання про обґрунтованiсть вимог членiв колективу (бригади) щодо проведення iнвентаризацiї цiн& ностей;

е) розглядати разом з профспiлковим комiтетом пiдприємства, установи, органiзацiї або iншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом пропозицiї колективу (бригади) про виведення працiвника зi складу бригади в його присутностi i вирi& шувати питання про його подальшу роботу вiдповiдно до чинного законодавства;

ж) розглядати повiдомлення членiв колективу (бригади) про обставини, що загрожують зберiганню цiнностей, i вживати заходiв до усунення цих обставин;

з) погоджувати з членами колективу (бригади) хто з його чле& нiв виконує функцiї керiвника колективу (бригади) при роботi у вiдсутностi останнього.

602

Додатки

III.Порядок ведення облiку i звiтностi

10.Прийом цiнностей, ведення облiку i подання звiтностi про рух цiнностей здiйснюється в установленому порядку керiвником колективу (бригадиром), а при тимчасовiй вiдсутностi останнього — членом колективу (бригади), визначеним власником.

Плановi iнвентаризацiї проводяться у строки, встановленi дiю& чими правилами. Позаплановi iнвентаризацiї проводяться при змiнi керiвника колективу (бригадира), коли з колективу (бригади) ви& буває бiльше 50 вiдсоткiв його членiв, а також на вимогу одного або кiлькох членiв колективу (бригади).

11.Звiти про рух i залишки цiнностей пiдписуються керiвни& ком колективу (бригадиром) та одним з його членiв. Змiст звiту доводиться до всiх членiв колективу (бригади).

IV. Вiдшкодування шкоди

12.Пiдставою для притягнення членiв колективу (бригади) до матерiальної вiдповiдальностi є матерiальна шкода, заподiяна роз& краданням, нестачею, умисним знищенням або зiпсуттям матерiаль& них цiнностей, а також їх знищенням або зiпсуттям через недба& лiсть, що пiдтверджується iнвентаризацiйними документами.

13.Притягнення колективу (бригади) до матерiальної вiдповi& дальностi проводиться власником пiсля ретельної перевiрки при& чин утворення шкоди, з урахуванням письмових пояснень, поданих членами колективу (бригади), а, у разi необхiдностi, також виснов& кiв спецiалiстiв.

14.Члени колективу (бригади) звiльняються вiд вiдшкодуван& ня шкоди:

а) якщо буде встановлено, що шкода заподiяна не з їх вини;

б) якщо будуть встановленi конкретнi винуватцi заподiяної шко& ди серед членiв його колективу (бригади).

15.Розмiр шкоди, заподiяної колективом (бригадою) пiдприєм& ству, установi, органiзацiї визначається вiдповiдно до статтi 1353 Кодексу законiв про працю України.

Порядок вiдшкодування шкоди регулюється законодавством України.

16.Заподiяна колективом (бригадою) шкода пiдприємству, уста& новi, органiзацiї, яка пiдлягає вiдшкодуванню, розподiляється мiж членами цього колективу (бригади) пропорцiйно мiсячнiй тариф& нiй ставцi (посадовому окладу) i фактично вiдпрацьованому часу за перiод вiд останньої iнвентаризацiї до дня виявлення шкоди.

Договiр набирає чинностi з ____ i дiє протягом всього перiоду роботи колективу (бригади) з цiнностями, переданими йому цим пiдприємством, установою, органiзацiєю.

Додатки

603

Договiр укладено у двох примiрниках, перший з яких зберiга& ється у власника, другий — у керiвника колективу (бригадира).

Пiдписи:

Власник

(посада, прiзвище, iм’я, по батьковi, пiдпис)

Керiвник колективу (бригади)

(посада, прiзвище, iм’я та по батьковi, пiдпис)

Члени колективу (бригади)

(посада, прiзвище, iм’я та по батьковi, пiдпис)

М.П.

«___» ____________ 200__ р.

Додаток № 23

Протокол № 2

засiдання комiсiї по трудових спорах

Київського заводу гумових виробiв

(найменування пiдприємства, установи, органiзацiї,

а для цехової комiсiї — також найменування цеху)

«15» лютого 2008 р.

На засiданнi були присутнi члени комiсiї: Сорока В.П., Кузьме= нко П.П., Чиж В.I., Iванов В.М., Рибкiн П.Т., Iонов Л.Д.

(прiзвище, iнiцiали)

Голова Рибкiн П.Т.

Секретар Чиж В.I.

Слухали: Заяву т. Симонова П.Т.

Заявника звiльнено за вiдсутнiсть на роботi бiльше трьох годин 08.02.08 р.

(короткий змiст заяви)

Заяву подано 10 лютого 2008 р. Заявник повiдомлений про день засiдання 12 лютого 2008 р.

Були присутнi:

Заявник (або особа, що виступає вiд його iменi) Симонов П.Т. Власник (або уповноважений ним орган) заступник директо=

ра Ральченко В.К.

Свiдки Кришень В.I., Лобанов М.П.

604

Додатки

Вiдвiд

Заявлений

члену комiсiї

Незаявлений (непотрiбне викреслити)

Чиж В.I.

 

Вiдвiд

Задоволений

Чиж В.I.

Незадоволений (непотрiбне викреслити)

Результати голосування по вiдводу: Всього брало участь в голосуваннi 5

За 1 Проти 4 Утрималось —

Показання свiдкiв Кришень В.I., Лобанова П.Т.: Симонов П.Т. був вiдсутнiй на роботi 08.02.08 внаслiдок того, що дзвiнком з дит= садка № 5, в якому знаходилась його донька, його було проiнформо= вано про її тяжкий стан. Довiдка медпункту дитсадка № 5 дода= ється.

Пропозицiї щодо рiшення спору поновити на роботi Симоно& ва П.Т.

Результати голосування по рiшенню: Брало участь в голосуваннi 6

За 6 Проти — Утрималось —

Вирiшили поновити на роботi Симонова П.Т. внаслiдок того, що

(мотивоване рiшення, а при недосягненнi згоди вiдзначається,

причина, по якiй вiн був вiдсутнiм на роботi 08.02.08, була поважною.

 

що згоди не досягнуто)

Мiсце печатки

Голова _________________

 

 

 

 

 

 

(пiдпис)

 

Секретар ________________

 

 

 

 

 

 

(пiдпис)

Виписка з даного протоколу (копiя рiшення) засiдання комiсiї

вручена:

 

 

 

 

 

 

працiвниковi: Симонову П.Т.

16.02.08

 

 

(прiзвище, iнiцiали)

 

 

 

 

(дата вручення)

 

власнику або уповноваженому ним органу

 

Ральченку В.К.

 

 

16.02.08

 

(прiзвище, iнiцiали)

(дата вручення)

Додатки

605

Додаток № 24

Посвiдчення № 2

На пiдставi рiшення (постанови) комiсiї по трудових спорах

(найменування органу, який винiс по трудовому спору

Київського заводу гумових виробiв вiд 15 лютого 1995 р.

рiшення або постанову i дата винесення рiшення або постанови)

17 лютого 1995 р.

(дата видачi посвiдчення)

Гр. Симонов Петро Тимофiйович

(прiзвище, iм’я та по батьковi працiвника)

має право на поновлення на роботi

(рiшення по сутi спору — поновлення на роботi,

одержання такої&то грошової суми тощо)

Дане посвiдчення має силу виконавчого листа i подається не пiзнiше 3&мiсячного строку до суду для приведення у виконання рi& шення в примусовому порядку.

Мiсце печатки Голова комiсiї ________

Рибкiн П.Т.

(пiдпис)

(прiзвище, iнiцiали)

Додаток № 25

Зразок позовної заяви

про поновлення на попереднiй роботi

при звiльненнi працiвника у випадку скорочення чисельностi чи штату працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй

До Харкiвського районного суду м. Києва позивач: Макаренко Лариса Олександрiвна, яка мешкає за адресою…

вiдповiдач: виробниче об’єднання «Електропобутприлад», юридична адреса.

Позовна заява

Я працювала бухгалтером фiнансово&планового вiддiлу вироб& ничого об’єднання «Електропобутприлад» з 15 березня 1979 р.

Наказом № 75 вiд 3 квiтня 2008 р. я звiльнена за п. 1 ст. 40 КЗпП України у зв’язку iз скороченням штату.

606

Додатки

Звiльнення вважаю незаконним, позаяк у мене на утриманнi троє неповнолiтнiх дiтей, у зв’язку з чим я маю переважне право на залишення на роботi.

З 3 квiтня 2008 р. я не працюю.

Вiдповiдно до статей 42, 232 КЗпП України

Прошу:

Поновити мене на роботi бухгалтером у виробничому об’єднан& нi «Електропобутприлад».

Додаток:

1.Копiя наказу про прийняття на роботу.

2.Копiя наказу про звiльнення.

3.Виписка з протоколу засiдання профспiлкового комiтету про згоду на звiльнення.

4.Копiї свiдоцтв про народження дiтей.

5.Довiдка про розмiр заробiтної плати за останнi два календар& нi мiсяцi.

10 квiтня 2008 р. Пiдпис (Макаренко)

 

 

 

Додаток 26

 

Країни — члени МОП

 

Австралія

Бельгія

Гайана

Домініканська

Австрія

Бенін

Гамбія

республіка

Азербайджан

Білорусь

Гана

Еквадор

Албанія

Болгарія

Гватемала

Екваторіальна

Алжир

Болівія

Гвінея

Гвінея

Ель Сальвадор

Ангола

Боснія та

Гвінея&Бісау

Ерітрея

Антигуа та

Герцеговина

Гондурас

Ботсвана

Естонія

Барбуда

Гренада

Аргентина

Бразилія

Греція

Ефіопія

Афганістан

Буркіна Фасо

Грузія

Єгипет

Багамські

Бурунді

Данія

Замбія

острови

Венесуела

Демократична

Зімбабве

Бангладеш

В'єтнам

Ізраїль

Республіка

Барбадос

Вірменія

Конго

Індія

Бахрейн

Габон

Джібуті

Індонезія

Беліз

Гаїті

Домініка

Ірак

Додатки

607

Ірландія Ліван

Ісламська Лівійська Республіка Іран Арабська Ісландія Джамахірія

Іспанія

Італія

Йємен

Йорданія

Казахстан

Камбоджі

Камерун

Канада

КапеВерде

Катар

Кенія

Киргизстан

Кирибаті

Китай

Кіпр

Македонія

Колумбія

Коморські

острови

Конго

Корейська

республіка Коста Ріка Кот&д'Івуар Куба Кувейт

Лаоська

Народна

Демократична

Республіка

Латвія

Лесото

Литва

Ліберія

Люксембург

Маврикій

Мавританія

Мадагаскар

Малаві

Малайзія

Малі

Мальта

Мексика

Мозамбік

Монголія

Марокко

М'янма

Намібія

Непал

Нігер

Нігерія

Нідерланди

Нікарагуа

Німеччина Нова Зеландія Норвегія

Об'єднана

Республіка

Танзанія

Об'єднане

Королівство

Великобританії та Північної Ірландії

Об'єднані

Арабські

Емірати

Оман

Закінчення таблиці

Пакистан

Соломонові

Панама

острови

Сомалі

Папуа Нова

Сполучені

Гвінея

Парагвай

Штати

Америки

Перу

Судан

Південна

Суринам

Африка

Таджикистан

Польща

Таїланд

Португалія

Того

Республіка

Трінідад і

Молдова

Тобаго

Російська

Туніс

Федерація

Туреччина

Руанда

Туркменистан

Румунія

Уганда

Сан Марино

Угорщина

Сан&Томе та

Узбекистан

Прінсіпе

Україна

Саудівська

Уругвай

Аравія

Фіджі

Свазіленд

Філіпшни

Сейшельські

Фінляндія

острови

Франція

Сенегал

Хорватія

Сент Люсія

Центральна

Сент&Вінсент та

Африканська

Гренадини

Республіка

Сент&Кіттс

Чад

і Невіс

Чеська

Сьєрра&Леоне

Республіка

Сінгапур

Чилі

Сирійська

Швейцарія

Арабська

Швеція

Республіка

Шрі Ланка

Словакія

Ямайка

Словенія

Японія

608

Додатки

Додаток № 27

Конвенцiї Мiжнародної органiзацiї працi, якi ратифiкованi Україною

1.Конвенцiя МОП № 29 про примусову чи обов’язкову працю, 1930 р. (ратифiковано 09.06.56).

2.Конвенцiя МОП № 47 про скорочення робочого часу до со& рока годин на тиждень, 1935 р. (ратифiковано 09.06.56).

3.Конвенцiя МОП № 100 про рiвну оплату чоловiкiв i жiнок за рiвноцiнну працю, 1951 р. (ратифiковано 09.06.56).

4.Конвенцiя МОП № 10 про мiнiмальний вiк допуску дiтей до роботи в сiльському господарствi, 1921 р. (ратифiковано 11.08.56) .

5.Конвенцiя МОП № 11 про право на асоцiацiю та об’єднання трудящих у сiльському господарствi, 1921 р. (ратифiковано 11.08.56).

6.Конвенцiя МОП № 15 про мiнiмальний вiк допуску пiдлiт& кiв на роботу вантажниками вугiлля або кочегарами у флотi, 1921 р. (ратифiковано 11.08.56).

7.Конвенцiя МОП № 16 про обов’язковий медичний огляд дiтей i пiдлiткiв, зайнятих на борту суден, 1921 р. (ратифiковано 11.08.56).

8.Конвенцiя МОП № 52 про щорiчнi оплачуванi вiдпустки, 1936 р. (ратифiковано 11.08.56).

9.Конвенцiя МОП № 58 про мiнiмальний вiк дiтей для допуску їх на роботу в морi (переглянута), 1936 р. (ратифiковано 11.08.56).

10.Конвенцiя МОП № 59 про мiнiмальний вiк дiтей для при& йому їх на роботу в промисловостi (переглянута), 1937 р. (ратифi& ковано 11.08.56).

11.Конвенцiя МОП № 60 про вiк дiтей для прийому їх на не& промислові роботи, 1937 р. (ратифiковано 11.08.56).

12.Конвенцiя МОП № 77 про медичний огляд дiтей i пiдлiткiв з метою встановлення їх придатностi до працi в промисловостi, 1946 р. (ратифiковано 11.08.56).

13.Конвенцiя МОП № 78 про медичний огляд дiтей i пiдлiткiв з метою встановлення їх придатностi до працi на непромислових роботах, 1946 р. (ратифiковано 11.08.56).

14.Конвенцiя МОП № 79 про обмеження нiчної працi дiтей i пiдлiткiв на непромислових роботах, 1946 р. (ратифiковано 11.08.56).

15.Конвенцiя МОП № 87 про свободу асоцiацiї i захист права на органiзацiю, 1948 р. (ратифiковано 11.08.56).

16.Конвенцiя МОП № 90 про нiчну працю пiдлiткiв у промис& ловостi (переглянута), 1948 р. (ратифiковано 11.08.56).

17.Конвенцiя МОП № 98 про застосування принципiв права на органiзацiю i ведення колективних переговорiв, 1949 р. (ратифi& ковано 11.08.56).

Додатки

609

18.Конвенцiя МОП № 103 про охорону материнства, 1952 р. (ратифiковано 11.08.56).

19.Конвенцiя МОП № 45 про застосування працi жiнок на пiд& земних роботах у будь&яких шахтах, 1935 р. (ратифiковано 30.06.61).

20.Конвенцiя МОП № 95 про охорону заробiтної плати, 1949 р. (ратифiковано 30.06.61).

21.Конвенцiя МОП № 111 про дискримiнацiю в галузi працi i занять, 1958 р. (ратифiковано 30.06.61).

22.Конвенцiя МОП № 112 про мiнiмальний вiк для прийняття на роботу рибалок, 1959 р. (ратифiковано 30.06.61).

23.Конвенцiя МОП № 14 про щотижневий вiдпочинок на про& мислових пiдприємствах, 1921 р. (ратифiковано 29.05.68).

24.Конвенцiя МОП № 106 про щотижневий вiдпочинок в тор& гiвлi та установах, 1957 р. (ратифiковано 29.05.68).

25.Конвенцiя МОП № 115 про захист трудящих вiд iонiзуючої радiацiї, 1960 р. (ратифiковано 29.05.68).

26.Конвенцiя МОП № 120 про гiгiєну в торгiвлi та установах, 1964 р. (ратифiковано 29.05.68).

27.Конвенцiя МОП № 122 про полiтику в галузi зайнятостi, 1964 р. (ратифiковано 29.05.68).

28.Конвенцiя МОП № 23 про репатрiацiю морякiв, 1926 р. (ра& тифiковано 04.02.70).

29.Конвенцiя МОП № 27 про зазначення ваги важких ванта& жiв, що перевозяться на суднах, 1929 р. (ратифiковано 04.02.70).

30.Конвенцiя МОП № 32 про захист вiд нещасних випадкiв трудящих, зайнятих на вантаженнi або розвантаженнi суден (пере& глянута), 1932 р. (ратифiковано 04.02.70).

31.Конвенцiя МОП № 69 про видачу судовим кухарям свiдоцтв про квалiфiкацiю, 1946 р. (ратифiковано 04.02.70).

32.Конвенцiя МОП № 73 про медичний огляд морякiв, 1946 р. (ратифiковано 04.02.70).

33.Конвенцiя МОП № 92 про примiщення для екiпажу на бор& ту суден (переглянута), 1949 р. (ратифiковано 04.02.70).

34.Конвенцiя МОП № 108 про нацiональне посвiдчення особи морякiв, 1958 р. (ратифiковано 04.02.70).

35.Конвенцiя МОП № 113 про медичний огляд рибалок, 1959 р. (ратифiковано 04.02.70).

36.Конвенцiя МОП № 116 про частковий перегляд конвенцiй, прийнятих Генеральною конференцiєю Мiжнародної органiзацiї пра& цi на своїх перших тридцяти двох сесiях, з метою унiфiкацiї поло& жень про пiдготовку Адмiнiстративною радою Мiжнародного бюро працi доповiдей про застосування конвенцiй, 1961 р. (ратифiкова& но 04.02.70).

610

Додатки

37.Конвенцiя МОП № 119 про постачання машин захисними пристроями, 1963 р. (ратифiковано 04.02.70).

38.Конвенцiя МОП № 123 про мiнiмальний вiк допуску на пiд& земнi роботи в шахтах i рудниках, 1965 р. (ратифiковано 04.02.70).

39.Конвенцiя МОП № 124 про медичний огляд молодих лю& дей з метою визначення їх придатностi до працi на пiдземних робо& тах у шахтах i рудниках, 1965 р. (ратифiковано 04.02.70).

40.Конвенцiя МОП № 126 про примiщення для екiпажу на бо& рту рибальських суден, 1966 р. (ратифiковано 04.02.70).

41.Конвенцiя МОП № 138 про мiнiмальний вiк для прийняття на роботу, 1973 р. (ратифiковано 07.03.79).

42.Конвенцiя МОП № 142 про професiйну орiєнтацiю та про& фесiйну пiдготовку в галузi розвитку людських ресурсiв, 1975 р. (ратифiковано 07.03.79).

43.Конвенцiя МОП № 149 про зайнятiсть i умови працi та життя сестринського персоналу, 1977 р. (ратифiковано 07.03.79).

44.Конвенцiя МОП № 160 про статистику працi, 1985 р. (рати& фiковано 03.05.90).

45.Конвенцiя МОП № 133 про примiщення для екiпажу на бор& ту суден (додатковi положення), 1970 р. (ратифiковано 14.07.93).

46.Конвенцiя МОП № 147 про мiнiмальнi норми на торговель& них суднах, 1976 р. (ратифiковано 14.07.93).

47.Конвенцiя МОП № 144 про тристороннi консультацiї (мiж& народнi трудовi норми), 1976р. (ратифiковано 17.12.93).

48.Конвенцiя МОП № 2 про безробiття, 1919 р. (ратифiковано 04.02.94).

49.Конвенцiя МОП № 154 про сприяння колективним перего& ворам, 1981 р. (ратифiковано 04.02.94).

50.Конвенцiя МОП № 158 про припинення трудових вiдносин

зiнiцiативи пiдприємства, 1982 р. (ратифiковано 04.02.94).

51.Конвенцiя МОП № 156 про рiвне ставлення i рiвнi можли& востi для трудящих чоловiкiв i жiнок: трудящi iз сiмейними обов’я& зками, 1981 р. (ратифiковано 22.10.99)

52.Конвенцiя МОП № 105 про скасування примусової працi, 1957 р. (ратифiковано 05.10.2000).

53.Конвенцiя МОП № 187 про заборону та негайнi заходи що& до лiквiдацiї найгiрших форм дитячої працi, 1949 р. (ратифiковано 05.10.2000).

54.Конвенцiя МОП № 132 про оплачуванi вiдпустки, 1970 р. (ратифiковано 29.05.2001)1.

1 Блохiн М. Мiжнародно&правове регулювання працi //admin@yurist& online.com. 2006—2007.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]