Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

TrPravo

.pdf
Скачиваний:
43
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
2.59 Mб
Скачать

Тестовi завдання

501

б) сторони трудового спору;

в) елементи позовного i непозовного характеру; г) встановлений законом порядок розгляду;

д) змiст позовного характеру.

3.Причини виникнення трудових спорiв мають такий характер:

а) колективно&договiрний; б) суб’єктивний;

в) органiзацiйно&правовий;

г) органiзацiйно&господарський; д) органiзацiйно&договiрний;

е) iндивiдуально&прикладний.

4.Органи, що розглядають iндивiдуальнi трудовi спори:

а) комiсiї по трудових спорах; б) мiсцевi суди;

б) незалежний посередник; в) примирна комiсiя;

г) трудовий арбiтраж;

е) Нацiональна служба посередництва та примирення.

5.Органи, що розглядають колективнi трудовi спори:

а) комiсiї по трудових спорах; б) господарськi суди;

в) примирна комiсiя; г) трудовий арбiтраж; д) мiсцевi суди.

6.За характером трудовi спори подiляються на:

а) майновi та немайновi; б) позовнi й непозовнi;

в) позовнi й процесуальнi; г) позовнi й немайновi; д) спiрнi та неспiрнi.

7.За змiстом та кiлькiстю суб’єктiв трудовi спори подiляються на:

а) iндивiдуальнi та масовi;

б) iндивiдуальнi та третейськi; в) iндивiдуальнi та колективнi; г) iндивiдуальнi та дуетнi.

8.Принципи розгляду трудових спорiв:

а) доступнiсть i зручнiсть;

б) колегiальнiсть i швидкiсть розгляду;

в) додержання законностi та забезпечення виконання рiшень;

502

Модуль 8

г) всестороннiсть i доступнiсть; д) повнота i законнiсть.

9.Комiсiї по трудових спорах створюються на пiдставах, де:

а) працює 15 i бiльше чоловiк; б) працює 20 i бiльше чоловiк; в) працює 30 i бiльше чоловiк; г) працює 50 i бiльше чоловiк;

д) незалежно вiд кiлькостi працюючих.

10. Зi складу КТС обираються:

а) голова комiсiї по трудових спорах;

б) заступник голови комiсiї по трудових спорах; в) секретар комiсiї по трудових спорах;

г) бухгалтер комiсiї по трудових спорах; д) судовий виконавець КТС;

е) усi перерахованi особи.

11. У складi КТС повинно бути:

а) порiвно представникiв роботодавця i трудового колективу; б) бiльше представникiв трудового колективу;

в) бiльше представникiв роботодавця; г) не має значення.

12. Суд у розглядi трудового спору може бути:

а) другою iнстанцiєю пiсля КТС;

б) тiльки першою iнстанцiєю для сторiн трудових правовiдно& син;

в) органом примирення;

г) першою та другою iнстанцiєю.

13. Iснують такi види строкiв щодо розв’язання трудових спорiв:

а) звернення; б) розгляду; в) виконання; г) поновлення;

д) усi зазначенi види.

14. До непозовних спорiв належать такi, що виникають з право& вiдносин:

а) щодо встановлення умов працi мiж профспiлковим органом та власником;

б) трудових мiж працiвником i власником; в) з питань пiдвищення квалiфiкацiї;

Тестовi завдання

503

г) з питань соцiального страхування; д) усiх перелiчених.

15. Працiвник повинен звернутися до суду з причин незакон& ного звiльнення за розглядом трудового спору протягом:

а) 14 днiв;

б) одного мiсяця; в) двох мiсяцiв; г) трьох мiсяцiв.

16. Безпосередньо в судi розглядаються такi трудовi спори:

а) працiвникiв пiдприємств, де не обирається КТС; б) працiвникiв про поновлення на роботi;

в) власникiв про компенсацiю працiвниками матерiальної шкоди; г) у всiх зазначених випадках.

17. Трудовi спори розглядаються протягом:

а) семи днiв у КТС i 10 — в судi; б) десяти днiв в КТС i в судi;

в) семи днiв у судi i в КТС; г) 14 днiв у КТС i судi.

18. Рiшення КТС приймається:

а) бiльшiстю голосiв її членiв, присутнiх на засiданнi КТС; б) 60 вiдсотками голосiв присутнiх;

в) не менше як двома третинами присутнiх на засiданнi КТС.

19. Виконання рiшення КТС здiйснюється:

а) добровiльно або примусово;

б) добровiльно або за угодою сторiн; в) тiльки за угодою сторiн;

г) тiльки примусово.

20. Безпосередньо в судi розглядаються трудовi спори:

а) працiвникiв, запрошених на роботу в порядку переведення; б) молодих спецiалiстiв, направлених на роботу;

в) вагiтних жiнок, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв, дити& ну&iнвалiда;

г) у всiх зазначених випадках.

21. Iндивiдуальнi трудовi спори виникають лише мiж:

а) сторонами трудового договору; б) сторонами колективного договору; в) власником i окремою особою;

г) сторонами договору пiдряду.

504

Модуль 8

22. Рiшення КТС виконується добровiльно у строк:

а) триденний пiсля закiнчення десяти днiв; б) семиденний пiсля закiнчення семи днiв;

в) десятиденний пiсля закiнчення десяти днiв; г) триденний пiсля закiнчення семи днiв.

23. Якщо рiшення КТС виконується примусово, то посвiдчення:

а) подається працiвниковi;

б) має силу виконавчого листа;

в) пред’являється до суду протягом одного мiсяця;

г) не видається в разi звернення до суду про вирiшення трудо& вого спору.

24. У складi КТС повинно бути:

а) три особи; б) п’ять осiб;

в) парна кiлькiсть осiб; г) непарна кiлькiсть осiб.

25. В особливому порядку розглядаються трудовi спори:

а) суддiв i прокурорсько&слiдчих працiвникiв; б) працiвникiв навчальних i наукових закладiв; в) працiвникiв транспорту.

26. На пiдставi пред’явленого посвiдчення, рiшення КТС при& мусово виконується:

а) судовим виконавцем; б) суддею; в) прокуратурою;

г) правоохоронними органами; д) виконавцем КТС.

27. У зв’язку з невиплатою заробiтної плати працiвник може звернутися до суду протягом:

а) одного мiсяця; б) двох мiсяцiв; в) трьох мiсяцiв;

г) без обмеження будь&яким строком.

28. У зв’язку з оскарженням незаконно оголошеної догани пра& цiвник може звернутися до суду протягом:

а) одного мiсяця; б) трьох мiсяцiв; в) шести мiсяцiв; г) одного року.

Тестовi завдання

505

29. Є такi види контролю залежно вiд вiдомчого пiдпорядку& вання:

а) вiдомчий; б) стороннiй; в) зовнiшнiй;

г) адмiнiстративний; д) кримiнальний.

30. Є такi види нагляду за дотриманням трудового законодав& ства:

а) загальний та вiдомчий;

б) спецiальний та iндивiдуальний; в) державний та громадський;

г) загальний та спецiальний.

31. Роботодавець може звернутися до суду у зв’язку з нанесен& ням йому працiвником матерiальної шкоди протягом:

а) трьох мiсяцiв; б) шести мiсяцiв; в) одного року; г) трьох рокiв.

32. Нагляд за охороною працi — це:

а) один iз методiв змiцнення трудової дисциплiни;

б) особлива форма правозастосовної дiяльностi щодо додер& жання законностi у сферi працi;

в) система заходiв щодо перевiрки виконання працiвниками своїх обов’язкiв;

г) правильнi всi вiдповiдi.

33. Перевiрки бувають таких видiв:

а) оперативна; б) цiльова;

в) комплексна;

г) усi зазначенi вище;

д) немає правильної вiдповiдi.

34. Нагляд за дотриманням законодавства про працю здiйсню& ють:

а) Служба безпеки України;

б) Мiнiстерство працi та соцiальної полiтики України; в) працiвники пiдприємства;

г) роботодавець;

д) усi перерахованi суб’єкти.

ДОДАТКИ

 

 

 

Додаток № 1

 

Порядок набрання чинностi

 

нормативно>правовими актами

 

 

 

 

Акти органiв

Порядок

 

 

державної

 

Акти,

набуття

Офiцiйнi

влади УкраїE

якими

чинностi

друкованi

ни, мiсцевого

регламентовано

та оприлюдE

видання

самоврядуE

порядок

нення актiв

 

вання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

Мiжнароднi

Верховна Ра&

«Вiдомостi

Частина третя пункту

договори

да України,

Верховної Ра&

2 Рiшення Конститу&

України, зго&

надаючи зго&

ди України»

цiйного Суду України

да на обов’яз&

ду на обов’яз&

«Зiбрання дiю&

у справi за конститу&

ковiсть яких

ковiсть мiж&

чих мiжнарод&

цiйним поданням

надана Верхо&

народних до&

них договорiв

54 народних депута&

вною Радою

говорiв шля&

тiв України щодо вiд&

України»

України

хом прийнят&

повiдностi Конститу&

«Офiцiйний

 

тя вiдповiд&

цiї України (консти&

 

них законiв

вiсник Украї&

туцiйностi) Закону

 

України, дiє

ни»

України «Про ратифi&

 

згiдно зi стат&

«Голос Украї&

кацiю Європейської

 

тею 94 Кон&

ни»

хартiї регiональних

 

ституцiї

мов або мов меншин,

 

«Урядовий ку&

 

України.

1992 р.» (справа про

 

 

р’єр»

ратифiкацiю Хартiї

 

 

«Президентсь&

про мови, 1992 р.) вiд

 

 

кий вiсник»*

12 липня 2000 року

 

 

 

№ 9&рп/2000

 

 

 

Статтi 9, 14, 21 Зако&

 

 

 

ну України

 

 

 

№ 1906&IV «Про мiж&

 

 

 

народнi договори

 

 

 

України» вiд

 

 

 

29.06.2004

 

 

 

 

Додатки

 

 

507

 

 

 

Продовження таблиці

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

Ратифiкацiя

Мiжнароднi

 

Статтi 12,13 Закону

мiжнародних

договори на&

 

України № 1906&IV

договорiв

бирають чин&

 

«Про мiжнароднi до&

України здiй&

ностi для

 

говори України» вiд

снюється

України пiсля

 

29.06.2004

шляхом при&

надання нею

 

 

йняття закону

згоди на обо&

 

 

про ратифiка&

в’язковiсть

 

 

цiю, невiд’єм&

мiжнародного

 

 

ною частиною

договору в

 

 

якого є текст

порядку та в

 

 

мiжнародного

строки, перед&

 

 

договору.

баченi догово&

 

 

 

ром, або в iн&

 

 

 

ший узгодже&

 

 

 

ний сторона&

 

 

 

ми спосiб.

 

 

Мiжнароднi

Рiшення Пре&

 

 

договори

зидента Укра&

 

 

України укла&

їни про за&

 

 

даються вiд

твердження,

 

 

iменi Украї&

приєднання

 

 

ни, — Прези&

до мiжнарод&

 

 

дентом Украї&

ного договору

 

 

ни

України при&

 

 

 

ймається у

 

 

 

формi указу.

 

 

Мiжнароднi

Рiшення Ка&

 

 

договори

бiнету Мiнi&

 

 

України укла&

стрiв України

 

 

даються вiд

про затвер&

 

 

iменi Уряду

дження, при&

 

 

України, —

єднання до

 

 

Кабiнетом

мiжнародно&

 

 

Мiнiстрiв

го договору

 

 

України

України при&

 

 

 

ймається у

 

 

 

формi поста&

 

 

 

нови.

 

 

 

 

 

 

508

 

 

Додатки

 

 

 

Продовження таблиці

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

Мiжнароднi

Рiшення про

 

 

договори

затвердження,

 

 

України мiж&

приєднання

 

 

вiдомчого ха&

до мiжвiдом&

 

 

рактеру

чих договорiв

 

 

 

здiйснюється

 

 

 

в порядку,

 

 

 

встановлено&

 

 

 

му Кабiнетом

 

 

 

Мiнiстрiв

 

 

 

України.

 

 

 

 

 

 

Закони

Набирають

«Офiцiйний вiс&

Частина п’ята стат&

України

чинностi че&

ник України»;

тi 94 Конституцiї

 

рез 10 днiв з

«Вiдомостi

України

 

дня офiцiйно&

 

 

Верховної Ра&

 

 

го оприлюд&

ди України»;

 

 

нення закону,

 

 

газети «Прези&

 

 

якщо iнше

дентський вiс&

 

 

не передбаче&

 

 

ник»*; «Урядо&

 

 

но самим за&

 

 

вий кур’єр»,

 

 

коном, але

 

 

«Голос Украї&

 

 

не ранiше дня

 

 

його опублi&

ни».

 

 

 

 

 

кування.

«Офiцiйний вiс&

 

 

 

ник Президен&

 

 

 

та України»

 

Закони Укра&

Набирають

«Вiдомостi

Частина п’ята Указу

їнської РСР

чинностi на

Верховної Ра&

Президiї ВР УРСР

 

всiй територiї

ди Української

«Про порядок опублi&

Акти ухвале&

Української

РСР»

кування законiв

РСР одночас&

газети: «Радян&

Української РСР, по&

нi ВР УРСР

но по закiн&

ська Україна»;

станов та iнших актiв

(загальнонор&

ченнi десяти

Верховної Ради Укра&

«Правда Укра&

мативного ха&

днiв пiсля їх

їнської РСР, указiв i

ины»

рактеру)

опублiкуван&

постанов Президiї

 

 

 

 

ня

 

Верховної Ради Укра&

 

 

 

їнської РСР i набран&

 

 

 

ня ними чинностi»

 

 

 

вiд 24 вересня

 

 

 

1958 року № 40&IV

 

 

 

 

Додатки

 

 

509

 

 

 

Продовження таблиці

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

Дiють на тери&

 

Стаття 3 Закону Украї&

 

торiї України,

 

ни «Про правонаступ&

 

оскiльки вони

 

ництво України» вiд

 

не суперечать

 

12.09.1991 № 1543&XII

 

законам Украї&

 

 

 

ни, ухваленим

 

 

 

пiсля прого&

 

 

 

лошення не&

 

 

 

залежностi

 

 

 

України.

 

 

 

 

 

 

Декрети

Набувають

«Вiдомостi

П. 1 Закону України

Кабiнету

чинностi пiсля

Верховної Ра&

«Про доповнення

Мiнiстрiв

десяти днiв

ди України»

Конституцiї (Основ&

України

з моменту їх

 

ного Закону) України

 

опублiкуван&

 

статтею 97&1 та вне&

 

ня, якщо iнше

 

сення змiн i допов&

 

не передбачено

 

нень до статей 106,

 

самим Декре&

 

114&5 i 120 Консти&

 

том, та у випад&

 

туцiї України» вiд

 

ку якщо про&

 

19 грудня 1992 року

 

тягом десяти

 

№ 2885&XII

 

днiв з дня одер&

 

 

 

жання декре&

 

 

 

ту Верховна

 

 

 

Рада України

 

 

 

не наклала на

 

 

 

нього вето.

 

 

 

 

 

 

Нормативно&

Набирають

«Офiцiйний вiс&

Стаття 4 Указу Пре&

правовi акти

чинностi через

ник України»;

зидента України

Верховної

10 днiв з дня

«Вiдомостi

№ 503/97 «Про поря&

Ради України

їх офiцiйного

Верховної Ра&

док офiцiйного опри&

 

оприлюднення,

ди України»;

люднення норматив&

 

якщо iнше не

газети «Прези&

но&правових актiв та

 

передбачено

дентський вiс&

набрання ними чин&

 

самими акта&

ник»*; «Урядо&

ностi» вiд 10.06.1997

 

ми, але не ра&

вий кур’єр»

 

 

нiше дня їх

«Голос Украї&

 

 

опублiкуван&

ни».

 

 

ня в офiцiй&

«Офiцiйний вiс&

 

 

ному друкова&

ник Президен&

 

 

ному виданнi.

та України»

 

 

 

 

 

510

 

 

Додатки

 

 

 

Продовження таблиці

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

Акти

Можуть не

 

Стаття 7 Указу Пре&

Верховної

публiкувати&

 

зидента України

Ради України

ся за рiшен&

 

№ 503/97 вiд

(якi не мають

ням вiдповiд&

 

10.06.1997

загального

ного органу.

 

 

значення,

Офiцiйно

 

 

нормативного

оприлюдню&

 

 

характеру чи

ються шля&

 

 

з обмежуваль&

хом надiслан&

 

 

ними грифа&

ня вiдповiд&

 

 

ми)

ним держав&

 

 

 

ним органам

 

 

 

та органам мi&

 

 

 

сцевого само&

 

 

 

врядування

 

 

 

i доведення

 

 

 

ними до вi&

 

 

 

дома пiдпри&

 

 

 

ємств, уста&

 

 

 

нов, органiза&

 

 

 

цiй та осiб, на

 

 

 

яких поши&

 

 

 

рюється їх

 

 

 

чиннiсть.

 

 

Акти

Набирають

 

 

Верховної

чинностi з мо&

 

 

Ради України

менту одер&

 

 

(неопублiко&

жання їх дер&

 

 

ванi)

жавними ор&

 

 

 

ганами або

 

 

 

органами мiс&

 

 

 

цевого само&

 

 

 

врядування,

 

 

 

якщо орга&

 

 

 

ном, що їх ви&

 

 

 

дав, не вста&

 

 

 

новлено iн&

 

 

 

ший строк на&

 

 

 

брання ними

 

 

 

чинностi.

 

 

 

 

 

 

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]