Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
trudove_pravo.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
07.03.2016
Размер:
602.11 Кб
Скачать

1. Вступ

Трудове право є однією з фундаментальних навчальних дисциплін, основою для засвоєння студентами найважливіших положень законодавства про працю України.

Дисципліна «Трудове право» передбачає такі форми навчального процесу: лекції, практичні заняття, колоквіуми, індивідуальні навчально-дослідницькі завдання, консультації, самостійну роботу студентів, які забезпечені програмою, текстами лекцій, завданнями, тестами, базами даних юридичної практики тощо.

Підсумковою формою контролю знань студентів у IV семестрі є залік за результатами ПМК, у V – іспит.

Основна мета навчального курсу – формування знань положень трудового права, умінь правильного застосування положень нормативно-правових актів щодо відносин у сфері праці та відносин, що тісно пов’язані з трудовими.

Студенти повинні

знати:

– основні положення Конституції України, Кодексу законів про працю України, рішень Конституційного Суду України, постанов Пленуму Верховного Суду України з питань застосування трудового законодавства, стан судової практики;

– предмет, метод, систему і принципи трудового права, зміст його основних інститутів;

– сферу дії законодавства про працю;

вміти:

– правильно визначати характер і зміст правовідносин у сфері праці;

– точно розуміти зміст правової норми;

– правильно застосовувати нормативний матеріал до конкретних відносин;

– тлумачити чинне трудове законодавство;

– надавати проведеній роботі належної форми (письмове рішення, складання документа тощо);

– аналізувати тенденції юридичної практики та оцінювати їх з точки зору відповідності законодавству.

2. Опис предмета курсу Предмет: Трудове право

Курс

Галузь знань / напрям підготовки

Характеристика навчального курсу

(структура залікового кредиту)

Кількість кредитів ECTS: 6,5

Модулів: 3

Змістових модулів:4

Загальна кількість годин: 234

Тижневих годин: 4

Галузь знань

0304

«Право»

напрям підготовки

6.030401 «Правознавство»

Бакалавр

Обов’язкова:

Модуль I:

Лекції: 74

Практичні заняття 72

Модуль ІI:

Індивідуальна робота: 20

Модуль ІІI:

Самостійна робота: 68

Вид контролю: залік за результатами ПМК, іспит

3. Загальний розрахунок годин навчальної дисципліни «трудове право»

п/п

Тема

всього

Аудиторних

самостіна

робота

лекції

Практичні

1

2

3

4

5

6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ПРЕДМЕТ, ДЖЕРЕЛА, ПРИНЦИПИ ТА ПРАВОВІДНОСИНИ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

1

Предмет, метод, система і функції трудового права.

8

4

2

2

2

Джерела трудового права.

6

2

2

2

3

Принципи трудового права.

4

2

-

2

4

Суб’єкти трудового права.

6

2

2

2

5

Трудові правовідносини.

6

2

2

2

6

Соціальний діалог. Угоди з соціально-економічних питань та колективні договори.

8

4

2

2

7

Правове регулювання зайнятості та працевлаштування.

6

2

2

2

Всього в модулі I

44

18

12

14

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ

8

Трудовий договір.

36

18

12

6

9

Робочий час.

8

4

2

2

10

Час відпочинку.

6

2

2

2

11

Оплата праці.

6

2

2

2

Всього в модулі II

56

26

18

12

Всього у 4 семестрі

100

44

30

26

1

2

3

4

5

6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

12

Правове забезпечення дисципліни праці

22

8

8

6

13

Матеріальна відповідальність сторін трудового договору

22

8

8

6

14

Підготовка і підвищення кваліфікації працівників

12

-

-

12

Всього в модулі III

56

16

16

24

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й ЗАХИСТ ПРАВ І ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ТРУДОВОГО ПРАВА

15

Охорона праці

10

4

4

2

16

Трудові спори

30

8

20

2

17

Особливості регулювання праці окремих категорій працівників.

12

-

-

12

18

Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю

6

2

2

2

Всього в модулі IV

58

14

26

18

Всього в 5 семестрі

114

30

42

42

Разом

214

74

72

68

Індивідуальна робота – 20 год.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]