Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
tsiv (9).docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
08.03.2016
Размер:
151.86 Кб
Скачать

Навчально-методичний посібник

для самостійної роботи

та практичних занять

з навчальної дисципліни

Цивільне право України”

Частина 1

 

(відповідно до вимог ECTS)

для студентів ІІ курсу

 

 

2007

 

 

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч.1 (відповідно до вимог ECTS) для студентів ІI курсу / Уклад.: В.І. Борисова, В.Л. Яроцький, Л.М. Баранова та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – 106 с.

 

 

У к л а д а ч і: В.І. Борисова,

В.Л. Яроцький,

Л.М. Баранова,

М.В. Домашенко,

І.В. Жилінкова,

В.М. Ігнатенко,

Н.В. Коробцова,

В.М. Крижна,

О.П. Печений,

І.Й. Пучковська,

С.Є. Сиротенко,

О.М. Соловйов,

І.В. Спасибо-Фатєєва,

В.Ю. Чуйкова,

В.П. Янишен,

Н.Є. Яркіна.

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою

академії (протокол № 13 від 11.05.2007 р.)

 

 

 

 

 

 

© Національна юридична академія України, 2007

 

 

 

Зміст

 

1.  Вступ........................................................................................3

2.  Загальний розрахунок годин лекцій, практичних

занять, самостійної роботи.....................................................5

3.  Програма навчальної дисципліни “Цивільне право

України ”. Частина 1................................................................7

4.  Завдання до практичних занять та самостійної

роботи......................................................................................20

5. Основні поняття і терміни......................................................90

6. Поточний (модульний) контроль знань студентів...............94

7. Індивідуальна робота студентів (індивідуальні

навчально-дослідні завдання)................................................96

8. Програмні питання з навчальної дисципліни “Цивільне

право України”. Ч.1................................................................97

9. Критерії оцінки успішності студентів ..................................102

10. Список рекомендованої літератури.....................................104

 

 

1. Вступ

 

Цивільне право України є однією з фундаментальних навчальних дисциплін. Її вивчення сприяє усвідомленню майбутніми фахівцями значення норм права, які регулюють особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини) між фізичними та юридичними особами, а також іншими їх учасниками – державою Україна, АРК, територіальними громадами, іноземними державами та іншими суб’єктами публічного права, а також зростаючої ролі цивільного законодавства в умовах ринкової економіки.

Завданням навчальної дисципліни є: опанування студентами необхідними теоретичними положеннями, що вироблені цивілістичною думкою; освоєння нормативного матеріалу, закріпленого системою цивільного законодавства України; ознайомлення з судовою та іншою практикою застосування норм цивільного законодавства.

Навчальна дисципліна “Цивільне право України”. Ч.1 передбачає вивчення питань про предмет і метод цивільного права, його систему і джерела; загальних положень цивільного права, зокрема положень про цивільні правовідносини, фізичних і юридичних осіб та інших учасників цивільних відносин, об’єкти цивільних прав, правочини, відносини представництва, строки та терміни, здійснення та захист цивільних прав, виконання цивільних обов’язків, цивільно-правову відповідальність, а також засвоєння положень таких підгалузей права, як: речове, інтелектуальної власності, спадкове тощо.

Оволодіння студентами наведеними вище питаннями передбачає засвоєння основних правових категорій та інститутів першої частини цивільного права, формування правового мислення, вироблення вмінь тлумачити і аналізувати норми цивільного законодавства, набуття навичок практичного застосування теоретичних знань та цивільно-правових норм до конкретних відносин.

При вивченні цивільного права України використовуються такі форми навчальної роботи: лекції, практичні заняття, колоквіуми, ділові ігри, консультації; індивідуальні навчально-дослідні завдання; самостійна робота студентів. Методично вони забезпечуються програмою навчальної дисципліни “Цивільне право України”, завданнями до практичних занять для студентів II курсу, завданнями для індивідуальної роботи студентів, тестами.

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК) і підсумкового контролю знань (ПКЗ). Підсумковою формою контролю знань студентів є іспит, метою якого є перевірка рівня засвоєння теоретичних знань, уміння застосовувати ці знання при вирішенні конкретних практичних завдань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч.1 студенти повинні:

знати стан основних проблем науки цивільного права;

вільно орієнтуватися в системі цивільного законодавства та судовій практиці з цивільних справ;

уміти правильно тлумачити та застосовувати норми цивільного права; грамотно проводити юридичний аналіз обставин, що склалися у конкретних відносинах; самостійно працювати з учбовими першоджерелами; використовувати здобутки науки цивільного права для вирішення казусів, обґрунтовано і мотивовано приймати рішення по завданнях та належно їх оформлювати.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]