Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

TrPravo

.pdf
Скачиваний:
43
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
2.59 Mб
Скачать

Додатки

 

 

511

 

 

 

Продовження таблиці

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

Акти

Набирають

 

Стаття 7 Указу

Верховної

чинностi з

 

Президента України

Ради України

моменту їх

 

№ 503/97 вiд

(призначення

прийняття

 

10.06.1997

та звiльнення

 

 

 

з посад)

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно&

Набирають

«Офiцiйний вiс&

Стаття 4 Указу Пре&

правовi акти

чинностi через

ник України»;

зидента України

Президента

10 днiв з дня

газети «Прези&

№ 503/97 вiд

України

їх офiцiйного

дентський вiс&

10.06.1997

 

оприлюднен&

 

 

ник»*; «Урядо&

 

 

ня, якщо iнше

 

 

вий кур’єр»

 

 

не передбачено

«Офiцiйний

 

 

самими акта&

 

 

вiсник Прези&

 

 

ми, але не ра&

 

 

дента України».

 

 

нiше дня їх

 

 

 

 

 

опублiкуван&

 

 

 

ня в офiцiйно&

 

 

 

му друковано&

 

 

 

му виданнi.

 

 

Акти

Можуть не

 

Стаття 7 Указу Пре&

Президента

публiкувати&

 

зидента України

України

ся за рiшен&

 

№ 503/97 вiд

(якi не мають

ням вiдповiд&

 

10.06.1997

загального

ного органу.

 

 

значення,

Офiцiйно

 

 

нормативного

оприлюдню&

 

 

характеру чи

ються шля&

 

 

з обмежуваль&

хом надiслан&

 

 

ними грифа&

ня вiдповiд&

 

 

ми)

ним держав&

 

 

 

ним органам

 

 

 

та органам мi&

 

 

 

сцевого само&

 

 

 

врядування i

 

 

 

доведення ни&

 

 

 

ми до вiдома

 

 

 

пiдприємств,

 

 

 

установ, орга&

 

 

 

нiзацiй та

 

 

 

 

 

 

512

 

 

Додатки

 

 

 

Продовження таблиці

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

осiб, на яких

 

 

 

поширюється

 

 

 

їх чиннiсть.

 

 

Акти

Набирають

 

 

Президента

чинностi з мо&

 

 

України

менту одер&

 

 

(неопублiко&

жання їх дер&

 

 

ванi)

жавними орга&

 

 

 

нами або орга&

 

 

 

нами мiсцево&

 

 

 

го самовряду&

 

 

 

вання, якщо

 

 

 

органом, що

 

 

 

їх видав, не

 

 

 

встановлено

 

 

 

iнший строк

 

 

 

набрання ни&

 

 

 

ми чинностi.

 

 

Акти Прези&

Набирають

 

 

дента України

чинностi з

 

 

(призначення

моменту їх

 

 

та звiльнення

прийняття.

 

 

з посад)

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно&

Набирають

«Офiцiйний вiс&

Стаття 5 Указу Пре&

правовi акти

чинностi з мо&

ник України»;

зидента України

Кабiнету

менту їх при&

газети «Прези&

№ 503/97 вiд

Мiнiстрiв

йняття, якщо

дентський вiс&

10.06.1997

України

бiльш пiзнiй

ник»; «Урядо&

 

 

строк набран&

 

 

ня ними чин&

вий кур’єр».

 

 

 

 

 

ностi не перед&

 

 

 

бачено в цих

 

 

 

актах.

 

 

Акти Кабiне&

Набирають

 

Стаття 5 Указу Пре&

ту Мiнiстрiв

чинностi не

 

зидента України

України (якi

ранiше дня їх

 

№ 503/97 вiд

визначають

опублiкуван&

 

10.06.1997

права i обо&

ня в офiцiй&

 

 

в’язки грома&

них друкова&

 

 

дян)

них виданнях.

 

 

 

 

 

 

Додатки

 

 

513

 

 

 

Продовження таблиці

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

Акти

Можуть не

 

Стаття 7 Указу Пре&

Кабiнету

публiкувати&

 

зидента України

Мiнiстрiв

ся за рiшен&

 

№ 503/97 вiд

України (якi

ням вiдповiд&

 

10.06.1997

не мають за&

ного органу.

 

 

гального зна&

Офiцiйно

 

 

чення, норма&

оприлюдню&

 

 

тивного харак&

ються шля&

 

 

теру чи з обме&

хом надiслан&

 

 

жувальними

ня вiдповiд&

 

 

грифами)

ним держав&

 

 

 

ним органам

 

 

 

та органам мi&

 

 

 

сцевого само&

 

 

 

врядування i

 

 

 

доведення ни&

 

 

 

ми до вiдома

 

 

 

пiдприємств,

 

 

 

установ, орга&

 

 

 

нiзацiй та

 

 

 

осiб, на яких

 

 

 

поширюється

 

 

 

їх чиннiсть.

 

 

 

 

 

 

Нормативно&

Набувають

«Офiцiйний вiс&

Стаття 3 Указу Пре&

правовi акти,

чинностi через

ник України»;

зидента України

якi видаються

10 днiв пiсля

газети «Прези&

№ 493/92 «Про дер&

мiнiстерства&

їх державної

дентський вiс&

жавну реєстрацiю

ми, iншими

реєстрацiї

нормативно&право&

ник»; «Урядо&

органами ви&

(Мiнiстер&

вих актiв мiнiстерств

вий кур’єр».

конавчої вла&

ством юстицiї,

та iнших органiв ви&

ди, органами

управлiнням

 

конавчої влади» вiд

господарсько&

юстицiї), якщо

 

03.10.1992

го управлiння

в них не вста&

 

 

та контролю i

новлено пiзнi&

 

Пункт 4.4 Наказу

якi зачiпають

шого строку

 

 

Мiн’юсту № 34/5 вiд

права, свободи

надання їм

 

 

12.04.2005

й законнi iн&

чинностi.

 

 

 

тереси грома&

 

 

 

дян або мають

 

 

 

мiжвiдомчий

 

 

 

характер

 

 

 

 

 

 

 

514

 

 

Додатки

 

 

 

Продовження таблиці

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

Акти (Рiшен&

Пiдписуються

«Офiцiйний вiс&

Стаття 152 Конститу&

ня, Висновки)

не пiзнiше се&

ник України»;

цiї України вiд

Конституцiй&

ми днiв пiсля

«Вiсник Кон&

28.06.1996

ного Суду

прийняття рi&

 

ституцiйного

 

України

шення, дачi

Суду Украї&

Стаття 67 Закону

 

висновку.

 

ни»;

 

України

 

 

 

Офiцiйно

 

 

газети: «Прези&

№ 422/96&ВР «Про

 

оприлюдню&

 

дентський вiс&

Конституцiйний Суд

 

ються наступ&

 

ник»*; «Урядо&

України» вiд

 

ного робочого

вий кур’єр»

16.10.1996

 

дня пiсля їх

«Голос Украї&

 

 

пiдписання.

 

 

ни»

 

 

Закони, iншi

 

 

«Офiцiйний вi&

 

 

правовi акти

 

 

сник Президе&

 

 

або їх окремi

 

 

нта України».

 

 

положення, що

 

 

визнанi некон&

 

 

 

ституцiйними,

 

 

 

втрачають чин&

 

 

 

нiсть з дня

 

 

 

ухвалення

 

 

 

Конституцiй&

 

 

 

ним Судом

 

 

 

України рi&

 

 

 

шення про їх

 

 

 

неконститу&

 

 

 

цiйнiсть.

 

 

Акти Верхов&

Набувають

«Крымские из&

Пункт 6 Додатка

ної Ради

чинностi на

вестия»

Постанови Верховної

Автономної

всiй територiї

«Сборник нор&

Ради Автономної Ре&

Республiки

Автономної

мативно&пра&

спублiки Крим

Крим (Поста&

Республiки

№ 471&2/99 вiд

вовых актов

нови, Рiшен&

Крим через

21.04.1999

Автономной

ня)

10 днiв вiд дня

 

Республики

 

 

їх опублiку&

Крым»

 

 

вання в газетi

 

 

 

 

 

«Крымские

 

 

 

известия», як&

 

 

 

що iнший тер&

 

 

 

мiн набуття

 

 

 

 

 

 

Додатки

 

 

515

 

 

 

Продовження таблиці

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

чиностi не

 

 

 

встановлений

 

 

 

вказаними ак&

 

 

 

тами.

 

 

Заяви, Декла&

Набувають

 

Пункт 7 Додатка

рацiї, Звер&

чинностi з мо&

 

Постанови Верховної

нення Верхо&

менту їх прий&

 

Ради Автономної

вної Ради

няття Верхов&

 

Республiки Крим

Автономної

ною Радою

 

№ 471&2/99 вiд

Республiки

Автономної

 

21.04.1999

Крим

Республiки

 

 

 

Крим.

 

 

Постанови

Набувають

 

 

Ради мiнiстрiв

чинностi через

 

 

Автономної

10 днiв пiсля

 

 

Республiки

опубликуван&

 

 

Крим

ня в офiцiй&

 

 

 

ному виданнi

 

 

 

«Крымская

 

 

 

газета», якщо

 

 

 

iнший термiн

 

 

 

не зазначений

 

 

 

в актах, але не

 

 

 

ранiше дня їх

 

 

 

опублiкування.

 

 

Розпоряджен&

Набувають

 

Пункт 8 Додатка По&

ня Ради мiнi&

чинностi з

 

станови Верховної

стрiв Автоном&

моменту їх

 

Ради Автономної Рес&

ної Республiки

прийняття.

 

публiки Крим

Крим (призна&

 

 

№ 471&2/99 вiд

чення та звiль&

 

 

21.04.1999

нення з посад)

 

 

 

Розпоряджен&

Набувають

 

Пункт 10 Додатка

ня Ради мiнiс&

чинностi з мо&

 

Постанови Верховної

трiв Автоном&

менту їх прий&

 

Ради Автономної Рес&

ної Республiки

няття, якщо

 

публiки Крим

Крим (загаль&

iнший термiн

 

№ 471&2/99 вiд

ного характе&

не встановле&

 

21.04.1999

ру)

ний розпоря&

 

 

 

дженням.

 

 

 

 

 

 

516

 

 

Додатки

 

 

 

Продовження таблиці

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

Договори

Набувають

 

 

та угоди,

чинностi в по&

 

 

укладенi вiд

рядку, встано&

 

 

iменi Автоно&

вленому в до&

 

 

мної Респуб&

говорi або

 

 

лiки Крим та

угодi, та пiд&

 

 

затвердженнi

лягають опуб&

 

 

Верховною

лiкуванню в

 

 

Радою Авто&

офiцiйних ви&

 

 

номної Рес&

даннях Вер&

 

 

публiки

ховної Ради

 

 

Крим

Автономной

 

 

 

Республiки

 

 

 

Крим газетi

 

 

 

«Крымские

 

 

 

известия»,

 

 

 

журналi

 

 

 

«Сборник

 

 

 

нормативно&

 

 

 

правовых

 

 

 

актов Авто&

 

 

 

номной Рес&

 

 

 

публики

 

 

 

Крым».

 

 

 

 

 

 

Акти

Рiшення ра&

Газета

Пункт 5 статтi 59 За&

мiсцевого

ди норматив&

«Хрещатик»

кону України

самовряду&

но&правового

 

№ 280/97&ВР «Про

вання

характеру на&

 

мiсцеве самовряду&

 

бирають чин&

 

вання» вiд 21.05.1997

 

ностi з дня

 

 

 

їх офiцiйно&

 

 

 

го оприлюд&

 

 

 

нення, якщо

 

 

 

радою не

 

 

 

встановлено

 

 

 

бiльш пiзнiй

 

 

 

строк введен&

 

 

 

ня цих рiшень

 

 

 

у дiю.

 

 

 

 

 

 

Додатки

 

 

517

 

 

 

Закінчення таблиці

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

Нормативно&

Якi стосують&

 

Пункт 1 Рiшення

правовi акти

ся прав та

 

Київської мiської

(Рiшення

обов’язкiв

 

ради № 138/239 вiд

Київської

громадян або

 

04.02.99 «Про порядок

мiської ради

мають загаль&

 

набуття чинностi та

та Розпоря&

ний характер,

 

оприлюднення нор&

дження Київ&

набирають

 

мативно&правових

ської мiської

чинностi з

 

актiв»

державної

дня їх офiцiй&

 

 

адмiнiстрацiї)

ного оприлю&

 

 

 

днення в га&

 

 

 

зетi «Хреща&

 

 

 

тик», якщо

 

 

 

самими рi&

 

 

 

шеннями та

 

 

 

розпоряджен&

 

 

 

нями не вста&

 

 

 

новлено пiзнi&

 

 

 

ший термiн

 

 

 

введення їх у

 

 

 

дiю.

 

 

Ненормативнi

Прийнятi в

 

 

акти (Рiшен&

межах їх пов&

 

 

ня Київської

новажень, на&

 

 

мiської ради

бирають чин&

 

 

та Розпоря&

ностi з дня їх

 

 

дження Київ&

прийняття,

 

 

ської мiської

якщо самими

 

 

державної

рiшеннями та

 

 

адмiнiстрацiї)

розпоряджен&

 

 

 

нями не вста&

 

 

 

новлено пiзнi&

 

 

 

ший термiн

 

 

 

введення їх у

 

 

 

дiю.

 

 

 

 

 

 

518

Додатки

Додаток № 2

Колективний договiр

мiж Адмiнiстрацiєю Концерну «Прогрес»

та Об’єднаним комiтетом профспiлки Концерну «Прогрес» на 2008—2009 роки

Роздiл I

Загальнi положення

1.Мета укладання колективного договору

1.1.Цей Колективний договiр (далi — Договiр) укладено з ме& тою регулювання соцiально&трудових вiдносин мiж Адмiнiстрацiєю Концерну «Прогрес» (далi — Адмiнiстрацiя) та Об’єднаним комi& тетом профспiлки Концерну «Прогрес» (далi — ОКП КП), узго& дження їх iнтересiв та посилення соцiального захисту працiвникiв. Вiн включає зобов’язання сторiн, що його уклали, на створення умов для пiдвищення ефективностi роботи пiдроздiлiв, реалiзацiї на цiй основi професiйних, трудових i соцiально&економiчних прав та iнтересiв працiвникiв.

1.2.Правовою основою Договору є:

Кодекс законiв про працю України;

Житловий кодекс України; Закони України:

«Про колективнi договори i угоди»;

«Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi»;

«Про оплату працi»;

«Про охорону працi»;

«Про державну службу»;

«Про вiдпустку»

та iншi законодавчi i нормативнi акти, що регулюють вiдноси& ни Сторiн.

2.Сторони договору та їх повноваження

2.1.Цей Договiр укладено мiж Адмiнiстрацiєю в особi директора Концерну Ващенка В.I., що дiє на пiдставi чинного законодавства України, з однiєї сторони, та трудовим колективом Концерну «Про& грес», вiд iменi якого виступає Комiтет профспiлки Концерну «Про грес» (далi — ОКП КП) в особi його Голови Петришина С. С., що дiє на пiдставi рiшення загальних зборiв членiв профспiлки Концер& ну (протокол вiд 18.11.2006 р.), з другої сторони (далi — Сторони).

Додатки

519

2.2.Адмiнiстрацiю, крiм керiвницка Концерну представляють на& чальники структурних пiдроздiлiв (далi — керiвники пiдроздiлiв).

Трудовий колектив Адмiнiстрацiї Концерну «Прогрес» скла& дають працiвники (керiвнi працiвники, спецiалiсти, службовцi та робiтники), якi уклали трудовий договiр зi Службою України та перебувають на посадах в її пiдроздiлах (далi — працiвники).

2.3.Сторони зобов’язуються дотримуватися принципiв соцiаль& ного партнерства: паритетностi представництва, рiвноправностi сто& рiн, взаємної вiдповiдальностi, конструктивностi та аргументова& ностi пiд час проведення переговорiв (консультацiй) щодо укла& дання Договору, внесення змiн i доповнень до нього, вирiшеннi всiх питань, що є предметом Договору.

2.4.Враховуючи те, що цей Договiр не може у повному обсязi охопити усi особливостi трудового процесу, iнтересiв i пiльг пра& цiвникiв рiзних структурних пiдроздiлiв, у кожному з них мiж ке& рiвництвом та профкомами можуть укладатися свої колективнi до& говори, якi конкретизують та узгоджують виробничi, трудовi i со& цiально&економiчнi вiдносини працiвникiв та Адмiнiстрацiї.

У цьому випадку обов’язковим є те, що договори пiдроздiлiв не можуть погiршувати прийнятi цим Договором положення. Вони мо& жуть лише, у разi наявностi умов, полiпшувати їх на користь пра& цiвникiв. У випадку протирiч обов’язковим є положення цього До& говору.

3.Сфера дiї Договору

3.1.Дiя положень цього Договору поширюється на усiх працiв& никiв, незалежно вiд членства у профспiлцi, а також на звiльнених працiвникiв профспiлкових органiв, якi працюють на виборних та штатних посадах у профспiлковiй органiзацiї Концерну.

3.2.Сторони визнають договiр нормативним актом, його норми i положення дiють безпосередньо i є обов’язковими для виконання Адмiнiстрацiєю з одного боку, працiвниками i ОКП КП з другого.

Невiд’ємною частиною Договору є додатки до нього (№ № ___).

4.Порядок внесення змiн та доповнень

до Договору

4.1. Змiни i доповнення до цього Договору протягом строку його дiї вносяться у разi потреби тiльки за взаємною згодою сторiн (у зв’язку iз змiнами у чинному законодавствi України або iншою необхiднiстю однiєї iз сторiн з питань, що є предметом Договору).

Зацiкавлена сторона повiдомляє iншу сторону про початок про& ведення консультацiй та повiдомляє про свої пропозицiї, якi мають

520

Додатки

бути спiльно розглянутi у 15&денний термiн з дня отримання iн& шою стороною.

4.2. Якщо внесення змiн чи доповнень до цього Договору обу& мовлено змiнами у чинному законодавствi або вони полiпшують ранiше дiючi норми та положення Договору, рiшення про запро& вадження цих змiн чи доповнень приймається спiльним рiшенням представникiв Адмiнiстрацiї та ОКП КП.

У всiх iнших випадках рiшення про внесення змiн чи доповнень до Договору, пiсля проведення попереднiх консультацiй та досяг& нення взаємної згоди про це, схвалюється представниками трудо& вого колективу (збори, конференцiя).

4.3. Жодна iз сторiн протягом дiї Договору не може в односто& ронньому порядку приймати рiшення про змiну дiючих положень, обов’язкiв за Договором або зупинити їх виконання.

Роздiл II

Виробничо>економiчна дiяльнiсть пiдроздiлiв, трудова зайнятiсть працiвникiв

5. Адмiнiстрацiя зобов’язується:

5.1.Вiдповiдно до завдань пiдроздiлiв забезпечувати працiвни& кiв постiйною роботою, матерiально&технiчними ресурсами, необ& хiдними для виконання трудових завдань та створення належних умов працi.

5.2.Забезпечувати умови для пiдвищення рiвня квалiфiкацiї

працiвникiв, проведення спецiалiзованого навчання, без вiдриву вiд виробництва, ознайомлення зi змiнами нормативно&службової (тех& нiчної) документацiї, а також змiни спецiалiзацiї, коли в цьому буде потреба.

5.3. У разi виникнення обґрунтованої необхiдностi змiн в орга& нiзацiї виробництва i працi, що можуть зумовити скорочення чисель& ностi штату, не пiзнiше, як за два мiсяцi iнформувати працiвникiв та ОКП КП (профкоми) i разом з останнiми вживати заходи, якi спрямованi на запобiгання або пом’якшення наслiдкiв органiзацiй& но&штатних змiн. Ранiше за все:

опiкуватися про працевлаштування вивiльнених працiвни& кiв або їх перенавчання;

надати кожному працiвниковi можливостi дострокового ви&

ходу на пенсiю за пiвтора року до встановленого законодавством строку — за наявностi передбаченого Законом України «Про пен& сiйне забезпечення» необхiдного стажу роботи.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]