Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kriminalne_pravo_Ukrayini_Osobliva_chastina_pi.pdf
Скачиваний:
59
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
4.49 Mб
Скачать

Розділ XIІ

§3. Інші злочини у сфері безпеки виробництва

Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствахабоувибухонебезпечнихцехах(ст. 273 КК) можепризвестидо вибухів, пожеж, пошкодження або знищення майна, загибелі багатьох людей. Тому такого роду діяння розглядають як одне з найнебезпечніших посягань на безпеку виробництва.

Згідно з ч. 1 ст. 273 КК відповідальність настає за порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах особою, яка зобов’язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого.

Основним безпосереднім об’єктом цього злочину є безпека вибу-

хонебезпечних виробництв (включаючи безпеку праці). Потерпілимивідзлочинуможутьбутиякпрацівникивибухонебез-

печного виробництва (підприємства, цеху, іншої ділянки виробничої діяльності), так і особи, які не мають до нього відношення.

Діяннямаєбутивчиненоувизначеномумісці— вибухонебезпечномупідприємствіабоувибухонебезпечномуцеху. Довибухонебезпечних належатьпідприємстваабоокреміцехи, щовикористовують, наприклад, аміак, ацетон, бензин, бутан, доменнийгаз, силон, метан, спирт, толуол, коксовий газ, ефір, сірководень, сірковуглець, уайт-спірит як сировину або основний продукт, або ці речовини виділяються при виробництві. Вибухонебезпечними визнаються підприємства і цехи, що виробляють вибухонебезпечніречовини, порохібоєприпаси. Довибухонебезпечних належать також деякі цехи збагачувальних і брикетних фабрик (наприклад, цех термічного сушіння, подрібнювальний і пресувальний цехи). Це може бути і хімічна лабораторія, де в результаті різноманітних дослідівутворюютьсявибухонебезпечніречовини. Довибухонебезпечних підприємств належать і шахти, небезпечні через можливість виділення газу(метану) абочерезнаявністьвугільного, сірчаногоабосульфідного пилу, це також шахти з розробки вугільних пластів, схильних до раптових викидів вугілля і газу або ж до самозаймання копалини.

Відповідальність заст. 273 ККможенастати привибухахречовин, що зумовили визнання підприємства (цеху) вибухонебезпечним.

Належність підприємства (цеху) до вибухонебезпечних визначається не характером наслідків, що настали, а категорією і класом ви-

328

Злочини проти безпеки виробництва

робництва за вибухонебезпечністю, встановленими технологічним регламентом. Цікатегорії, класитаїмподібніхарактеристикивстановлюються проектними організаціями, міністерствами, виробничими об’єднаннями, органами Держгіртехнагляду і деякими іншими організаціями як для підприємства в цілому, так і для окремого його комплексу, а також для різноманітних основних (цех, ділянка, відділення)

ідопоміжних (склади, лабораторії) виробничих підрозділів, зовнішньогообладнання, вугільнихпластівтаіншихоб’єктівпромисловості, сільськогосподарських та інших підприємств.

Не можна кваліфікувати за ст. 272 КК діяння, що викликало вибух

ізаподіяло шкоду здоров’юпотерпілого або загибель людей навиробництві, не віднесеному в установленому порядку до вибухонебезпечного.

Порушення правил, що забезпечують безпеку виробництва на вибухонебезпечнихпідприємствахабоувибухонебезпечнихцехах, може полягати в палінні у приміщенні вибухонебезпечного цеху, користуванні відкритим вогнем у газовій (метановій) шахті, веденні робіт за відсутності належної вентиляції тощо.

За частиною 1 ст. 273 КК наслідками злочину є: створення загрози загибелілюдейчинастанняіншихтяжкихнаслідків, заподіянняшкоди здоров’юпотерпілого. Між порушеннями правилбезпеки івказаними наслідками необхідно встановлювати причинний зв’язок.

Суб’єктивна сторона злочину характеризується змішаною або необережною формами вини.

Суб’єкт — особа, яка зобов’язана дотримувати правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах. Нимиможутьбути: громадяни— суб’єктипідприємницької діяльності; службові особи (керівники підприємств, головні інженери, начальники цехів, їх заступники, механіки, завідуючі вентиляцією, начальникиділянок, майстритощо), робітникитаслужбовцівибухонебезпечнихцехівіпідприємств. Стороннідляцихвиробництвособи, якіперебували з дозволу (правомірно) на таких підприємствах (практиканти, працівникиіншихустановтаорганізацій, екскурсантитощо), внаслідок реальної можливості усвідомлювати особливу небезпечність таких виробництв також можуть нести відповідальність за ст. 273, якщо до їхнього відома у встановленому порядку були доведені правила безпеки на вибухонебезпечних підприємствах.

Частина2 ст. 273 ККвстановлюєвідповідальністьзатесамедіяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.

329

Розділ XIІ

Порушенняправилядерноїаборадіаційноїбезпеки(ст. 274 КК).

У частині 1 цієї статті передбачено відповідальність за порушення на виробництві правил ядерної або радіаційної безпеки особою, яка зобов’язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелі людейчинастанняіншихтяжкихнаслідківабозаподіялошкодуздоров’ю потерпілого. Такі порушення можуть заподіяти винятково тяжкі наслідки: людські жертви, вибухи, знищення або пошкодження атомних реакторів та інших експлуатаційних установок, радіоактивне забруднення місцевості, опромінення населення.

Основним безпосереднім об’єктом цього злочину є ядерна або радіаційна безпека виробництва (включаючи безпеку праці).

Ядерна безпека — це дотримання норм, стандартів та умов використання ядерних матеріалів, що забезпечують радіаційну безпеку.

Радіаційна безпека — дотримання допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище, що встановлені нормами, правилами та стандартами з безпеки.

Потерпілимивідзлочинуможутьбутиякпрацівникивиробництва, на якому використовуються ядерні або радіоактивні матеріали, так і особи, які не мають до такого виробництва відношення.

Порушення вчинюються на виробництвах, де використовуються ядерніаборадіоактивніматеріали. Довиробництв, девикористовуються ядерні матеріали, належать атомні станції, споруди і комплекси з промисловими, експериментальними і дослідницькими ядерними реакторами і ядерними стендами тощо. До виробництв, що містять радіоактивні матеріали, належать, зокрема, сховища радіоактивних відходів. Ядерними матеріалами є: уран, плутоній, торій у вигляді металу, сплаву, хімічного концентрату, якийсь інший матеріал, що містить зазначені речовини у певній концентрації. Радіоактивними є джерела іонізуючого випромінювання природного або штучного походження, що перебувають у будь-якому стані.

Основним нормативним актом, що регулює безпеку використання ядернихірадіоактивних матеріалів, утомучислінавиробництві, єЗаконУкраїни«Провикористанняядерноїенергіїтарадіаційнубезпеку» від 8 лютого 1995 р.1

Порушеннямиправилядерноїаборадіаційноїбезпекиможутьбути: допуск до роботи осіб, які не мають права працювати на об’єктах атомної енергетики, порушення фізичного захисту атомних реакто-

1 Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 12. – Ст. 81.

330

Злочини проти безпеки виробництва

рів або установок, у яких використовуються радіоактивні матеріали, тощо.

Наслідками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 274 КК, є: створення загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, заподіяння шкоди здоров’ю потерпілого. Між порушеннями правил і вказаними наслідками необхідно встановлювати причинний зв’язок.

Із суб’єктивної сторони злочин, що розглядається, може мати змішану або необережну форми вини.

Суб’єктом злочину можуть бути: громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності, службові особи, робітники та службовці, сторонні виробництву особи, зобов’язані додержуватися на виробництві правил ядерної чи радіаційної безпеки.

Частина2 ст. 274 ККвстановлюєвідповідальністьзатесамедіяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.

Порушення правил, що стосуються безпечного використання промисловоїпродукціїабобезпечноїексплуатаціїбудівельіспоруд

(ст. 275 КК). У частині 1 цієї статті злочин описано як порушення під часрозроблення, конструювання, виготовленнячизберіганняпромислової продукції правил, що стосуються безпечного її використання, а також порушення під час проектування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, особою, яка зобов’язана дотримувати таких правил, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого.

Небезпека таких порушень полягає в тому, що вони можуть спричинити під час використання продукції небезпечні для її споживача наслідки: вибух, пожежу, техногенну аварію, руйнацію будівель і споруд, що супроводжуються нещасними випадками, знищенням майна.

Заподіяння шкоди в процесі створення промислової продукції внаслідок порушення правил охорони праці ст. 275 КК не охоплюється. За наявності відповідних підстав такі дії слід кваліфікувати за ст. 271 КК.

Основним безпосереднім об’єктом злочину є безпека використан-

ня промислової продукції та безпека експлуатації будівель і споруд. Потерпілими від злочину є споживачі промислової продукції: ті, хто працює на даному або інших виробництвах; користуються нею в побуті; а також особи, які працюють, проживають або іншим чином

використовують будівлі та споруди.

331

Розділ XIІ

З об’єктивної сторони злочин може бути спричинений порушенням правил, що убезпечують використання промислової продукції, при розробленні або конструюванні такої продукції (наприклад, серйозні про- рахункиприрозробціракет-носіїв, авіаційнихдвигунів, турбінтаін.) або впроцесі їївиготовлення чизберігання. Так, привиготовленніпродукції можебутивикористанонедоброякісніматеріали, априїїзберіганні— порушено, наприклад, вимогитемпературнихрежимівабовологостісховищ. Окрім того, з об’єктивної сторони злочин може полягати у порушенні правил безпеки при проектуванні або зведенні будівель і споруд (наприклад, помилки, допущені при проектуванні, або деконструктивні відхиленнявідвстановленихтехнологійбудівництвамостів, висотнихспоруд, складнихперекриттів, виступаючихелементів будівельтощо).

Наслідкамизлочину, щопередбаченийч. 1 ст. 275 КК, є: створення загрози загибелі людей або настання інших тяжких наслідків; заподіяння шкоди здоров’ю потерпілого. Між порушеннями правил і вказаними наслідками має бути встановлено причинний зв’язок.

Із суб’єктивної сторони злочин, що розглядається, може мати змішану або необережну форми вини.

Суб’єктом злочину можуть бути: громадяни — суб’єкти підприємницькоїдіяльності, службовіособи, конструктори, проектувальники, працівникипромисловогоабобудівельноговиробництв, якізобов’язані дотримувати правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд.

Частина 2 ст. 275 КК встановлює відповідальність за те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.

Злочин, передбачений ст. 275 КК, слід відмежовувати від злочину, передбаченогост. 227 КК, — випускабореалізаціянедоброякісноїпродукції, предметом якого є недоброякісна і некомплектна продукція чи товари, що випускаються на товарний ринок або реалізуються безпосередньо споживачеві. У той же час предметом злочину, передбаченого ст. 275 КК, є недоброякісна промислова продукція, що не відповідає вимогам якості, які забезпечують безпеку її використання, тобто коли привикористанні такоїпродукції (товару) буластворена реальна загроза загибелі людей, настали інші тяжкі наслідки або заподіяна шкода здоров’ю потерпілого. У таких випадках особа, яка при розробленні, конструюванні, виготовленні або зберіганні продукції припустилася порушення правил, що стосуються безпечного її використання, несе відповідальність за ч. 1 або ч. 2 ст. 275 КК. За відсутності перелічених вище наслідків дії особи необхідно кваліфікувати за ст. 227 КК.

332

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]