Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpargalki.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
79.59 Кб
Скачать

56. Розкрити значення свят та розваг на природничому матеріалі для розвитку дітей дошкільного віку.

Свята та розваги на природничому матеріалі урізноманітнюютьжиття дітей, дають змогу органічно поєднати враження дітейпід спілкування з природою з емоційно-художніми засобами мистецтва.Оперування знаннями в процесі підготовки до свят і їх проведеннясприяє їх закріпленню, формуванню правильного ставленнядо природних об’єктів, а отже, і екологічному вихованню дошкільників.Основним концептуальним положенням під час розробки сценаріївсвят повинно бути використання знань, набутих дітьми підкерівництвом вихователя в процесі ознайомлення їх з природою

відповідно до програми.Літо — пора розквіту природи — створює надзвичайно сприятливіумови для роботи з дітьми у природі. Збільшення обсягу спостереженьза рослинами, комахами, птахами дає багатий матеріалдля свят. Можна організувати свято квітів, свято метеликів. Підготовкаі проведення їх сприятиме поглибленню знань про ріднуприроду, встановленню більш тісного контакту з батьками, якихзапрошують на свято, для вирішення спільних завдань екологічноговиховання.Розваги на природничому матеріалі відрізняються від святбільш локальним змістом, видовищністю, що не спрямована напоказ іншим. Як правило, розваги проводяться з однією групою.Отже, свята, розваги на природничому матеріалі, вносячи емоційнийзаряд в роботу з дітьми, сприяють закріпленню знань,здійсненню екологічного виховання дошкільників.

57. Розкрити зміст і завдання екологічного виховання дітей дошкільного віку.

Екологічне виховання є одним з найважливіших завдань сьогодення.В дошкільномуі молодшому шкільному віці слід забезпечити якомога більшебезпосередніх контактів дітей з природою. Всі ці рекомендаціїповинні щоденно втілюватися у практиці роботи дитячих дошкільнихзакладів.Завд:1.засвоєння системних знань, яківідображують основну залежність у природі — залежність організмів від умов існування.2. Розуміння багатосторонньої цінності природи як джерела матеріальнихі духовних сил суспільства.Під час проведення практичної роботи з дошкільниками це засвоєннязнань про значення рослин і тварин в житті людини іприроди, завдяки чому формуються ціннісні орієнтації.3. Оволодіння прикладними знаннями, практичними вміннями інавичками раціонального природокористування, розвиток здатностіоцінювати стан навколишнього середовища, приймати правильнірішення щодо його поліпшення, передбачати можливі наслідкисвоїх дій і не допускати негативних дій на природу в усіх видах

громадсько-трудової діяльності.4. Розвиток потреби у спілкуванні з природою, прагнення до-пізнання навколишньої природи у єдності з морально-естетичнимипереживаннями.5. Активізація діяльності, спрямованої на покращення природногоі перетворювального середовища, непримиренність до дій людей,що шкодять йому, пропаганда природоохоронних ідей.Основними умови екологічного виховання дошкільників:1. Забезпечення міждисциплінарного підходу у формуваннізнань про природу і природокористування.2. Врахування вікових, пізнавальних можливостей дітей у процесі

екологічного виховання.3. Організація діяльності, що сприяє поліпшенню навколишньогосередовища.4. Вибір оптимальних форм і методів роботи з дітьми.5. Приклад вихователя.6. Спільна робота дитячого садка і сім’ї.

58. Екологічна стежина, організація та методика проведення роботи на екологічній стежині. Важливим елементом екологорозвиваючого середовища є «Екологічна стежина», яка допомагає вихователю виховувати у дошкільнят основи екологічної культури, екологічної вихованості, які передбачають набуття уявлень про самоцінність та неповторність компонентів природи, прояв гуманних почуттів до живих істот, оволодіння початковими вміннями відчувати красу та милуватися нею, виважено поводитися в довкіллі, знати правила безпечної поведінки в природі. Головна мета «екологічної стежини» - виховання екологічно грамотної поведінки дитини в навколишньому природному середовищі, поширення знань про природу і людину як невід'ємну частину довкілля. Екологічні стежинки виконують пізнавальну, розвивальну, естетичну і оздоровчу функції.Їх використовую для проведення навчальних екскурсій, прогулянок масових заходів екологічно-натуралістичного спрямування, пропагандистської роботи з охорони природи. Основними вимогами до екологічної стежини є: - привабливість для відвідувачів. Стежка повинна розкривати красу природи, її індивідуальність та різноманітність; - інформативність, тобто спроможність задовольнити пізнавальну потребу дітей, виходячи з їх вікових особливостей. Робота на «екологічній стежині» проводиться систематично. Тільки за цієї умови вона має наукову і практичну цінність. Після проведення прогулянки на будь-яку тему за маршрутами «екологічної стежини» дається дітям завдання намалювати побачене. Малюнки вивішують на спеціальному стенді на галявині відпочинку або у приміщенні дошкільного закладу. Результати спостережень фіксують в календарі природи та погоди.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]