Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча програма та матеріали до семінарських та...docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
208.75 Кб
Скачать

5.3. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Знання студентів оцінюється як з теоретичної, так і з практичної підготовки за такими критеріями:

– "відмінно" – студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок;

– "добре" – студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі практичного;

– "задовільно" – студент в основному опанував теоретичними знаннями навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутньою діяльністю;

– "незадовільно" – студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані.

Ііі. Матеріали для підготовки до аудиторних занять.

Тема 1: Поняття і система кримінального права. Питання до семінару.

1.Поняття кримінального права.

2.Предмет і метод кримінального права.

3.Система кримінального права: Загальна й Особлива частини.

4.Функції кримінального права як галузі права.

5.Принципи кримінального права.

6.Кримінальне право та суміжні галузі права.

Література:

Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. – Л., 1986. – 176 с.

Коржанський М. Й. Нариси кримінального права. – К., 1999. – 208 с.

Коржанський М. Й. Про принципи кримінального права України // Право України. – 1995. – №11. – С. 69, 70.

Мальцев В. Понятие и место уголовного права в системе отраслей права // Гос. и право. – 2000. – № 5. – С. 49-55.

Мальцев В. Принцип законности в Уголовном кодексе Российской Федерации. // Уголовное право. - 2003. - № 1. - С. 37, 38.

Мальцев В.В. Равенство и гуманизм как принципы уголовного законодательства. // Правоведение. - 1995. - № 2. - С. 98-102.

Мальцев В. Принцип вины в уголовном законодательстве. // Уголовное право. - 2003. - № 3. - С. 41-43.

Мальцев В.В. Принципы уголовного права и уголовного законодательства: система, содержание и нормативное выражение. // Правоведение. - 2003. - № 1. - С.110-127.

Шапченко С.Д. Механізм кримінально-правового регулювання в правовій системі України: поняття та структура // Вісник Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Серія: Юридичні науки. – 2000. – Вип. 40. – С. 198, 199.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.