Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РНП_филологи_2.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
248.83 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Харківський національний університет імені в.Н. Каразіна

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

З ДИСЦИПЛІНИ «Філософія»

(для студентів філологічного факультету)

Затверджено на засіданні кафедри

теоретичної і практичної філософії

Протокол №18 від 29.06.2012р.

Харків 2012

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни – надання знань про основні досягнення світової та вітчизняної філософської думки, основні поняття та проблеми філософії, їхню еволюцію та значення в процесі формування світоглядних засад особистості.

Завдання навчальної дисципліни – вивчення основних понять та теорій світової історії філософії, її ключових персоналій та їхнього внеску до розвитку філософської думки; змісту основних першоджерел філософії.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

  • основні поняття та теорії світової історії філософії;

  • найважливіші філософські персоналії, зміст основних першоджерел філософії;

  • сучасні підходи до вирішення основних філософських проблем.

Уміти:

  • читати та аналізувати філософську літературу, написати доповідь та виступити з нею перед аудиторією;

  • орієнтуватись в основних філософських течіях, аналізувати факти та явища, що відбуваються в суспільстві, самостійно орієнтувати свою світоглядну позицію;

  • вести діалог, полеміку чи дискусію з приводу загальних засад життєдіяльності людини та розвитку суспільства;

  • аналізувати свою професійну діяльність та її результати в широкому контексті філософського бачення світу.

  1. Програма навчальної дисципліни Змістовий модуль 1. Історія філософських вчень

Тема 1. Філософія як світогляд, її призначення, зміст і функції в суспільстві.

Принципова незавершеність людини – виток виникнення та існування філософії. Філософія і світогляд. Філософія, міф, релігія. Філософія і наука. Філософія і мистецтво. Методологічна, гносеологічна та аксиологічна функції філософії. 2агатомірність та критичність філософії. Філософія та філософування. Структура філософського знання.

Філософія як цілісний погляд на світ, людину. Філософські категорії – універсальні форми осмислення світу. Філософія як знання і як мудрість. Особливості філософських проблем. Філософська мова. Значення філософії в культурі.

Тема 2. Філософія античного світу.

Загальна характеристика античної філософії. Особливості міфологічних передумов виникнення філософії в Стародавній Греції. Формування раціоналістичного типу мислення. Періодизація античної філософії.

Мілетська школа (Фалес. Анаксімандр. Анаксімен). Атомістика (Левкіпп, Демокріт).

Класична афінська школа. Сократ: тлумачення предмету філософії, метод пізнання, пошук об’єктивних засад етики. Платон про призначення філософії, зміст пізнання. Вчення про ідеї. Ідеальна держава. Аристотель: критика теорії ідей Платона і платонівського вчення про державу. Метафізика .Етика. Політика.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.