Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Роб_прогр_іст_укр_культ_медики.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
196.1 Кб
Скачать

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра українознавства

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

___________________________

“______”_______________2011 р.

Робоча програма курсу

____________Історія української культури___________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки________________медицина___________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності __________________лікарняна справа____________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету __фундаментальної медицини______________

(назва факультету)

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Харків – 2012

Історія української культури

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки лікарів, спеціальності лікарняна справа. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. –13 с.

Розробники:

Аксьонова Наталя Володимирівна, ст. викладач кафедри українознавства, канд. іст. наук

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри українознавства

філософського факультету

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Протокол № 9 від 19 червня 2012 р.

Завідувач кафедри українознавства

філософського факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

_______________________ (Кравченко В. В.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2012 р.

Схвалено методичною комісією філософського факультету

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Протокол № ___ від. “____”________________2012 р.

“_____”________________2012 р. Голова _______________(Голіков С. О.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0401 медицина

(шифр і назва)

нормативна

Напрям підготовки

06.040106 – лікарська справа

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

медицина

Рік підготовки:

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачається (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 60

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1

самостійної роботи студента – 1

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

14 год.

Практичні, семінарські

26 год.

Лабораторні

- год.

Самостійна робота

20 год.

ІНДЗ -

Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 14/26/20

для заочної форми навчання – не передбачено

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.