Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Роб_прогр_іст_укр_культ_медики.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
196.1 Кб
Скачать

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової роботи (проекту), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

80-89

В

добре

70-79

С

60-69

D

задовільно

50-59

Е

1-49

FX

незадовільно

не зараховано

13. Методичне забезпечення

Iсторiя української культури: комплекс навчально-методичних матеріалів за кредитно-модульною системою (для студентiв усiх спецiальностей) / Кравченко В.В., Чорний Д. М., Чугуєнко М.В. – Х.: ХНУ iм. В.Н. Каразiна, 2009.

14. Рекомендована література Базова

Бокань В. Історія культури України у запитаннях і відповідях. – К., 1993.

Бокань В., Польовий Л. Історія культури України. – К., 1998.

Історiя свiтової та української культури: Пiдручник для вузiв. – К., 2002.

Історія та теорія світової та вітчизняної культури. – К., 1993.

Історія української та зарубіжної культури. – К., 1999.

Крип’якевич І. Історія української культури. – К., 1999.

Культура українського народу: Навчальний посібник. – К., 1994.

Лобас В. Українська і зарубіжна культура. – К., 2000.

Лосєв І. Історія і теорія світової культури. Європейський контекст. – К., 1995.

Попович М. Нариси історії культури України. – К., 1998.

Теорія та історія світової та вітчизняної культури. – К., 1993.

Українська культура: iсторiя i сучаснiсть: Навч. посiбник для студентiв ун-тiв i пед. iн-тiв. – Л., 1994.

Українська та зарубіжна культура: Навчальний посібник для вузів. – Л., 2005.

Допоміжна

Iсторiя української культури: Зб. матеріалів i документів. – К., 2000

Iсторiя української культури: Побут. Письменництво. Мистецтво. Театр. Музика. – К., 1994.

Антонович Д. Українська культура. – К., 1993.

Асеева Н. Ю. Украинское искусство и европейские художественные центры конца ХІХ – начала ХХ века. – К., 1986.

Асєєв Ю. Архітектура Київської Русі. – К., 1969.

Асєєв Ю. Мистецтво стародавнього Києва. – К., 1969.

Асєєв Ю. Шедеври світової архітектури. – К., 1982.

Білецький П. Нариси з історії українського мистецтва. – К., 1981.

Білецький П. У контексті світового авангарду. – К., 1990.

Білецький П. Українське мистецтво ІІ половини ХVII–ХVIII ст. – К., 1981.

Білецький П. Український портретний живопис ХVII–ХVIII ст. – К., 1969.

Бутнік-Сіверський Б.С. Українське радянське народне мистецтво (1917-1941). – К., 1966.

Бутнік-Сіверський Б.С. Українське радянське народне мистецтво (1941-1967). – К., 1970

Висоцький С. Київська писемна школа Х–ХІІ ст. – К., 1998.

Говдя П. Українське мистецтво ІІ половини ХІХ – поч. ХХ ст. – К., 1964.

Гординський С. Українські художники в Канаді. – К., 1991.

Грищенко В. Культура епохи Просвітництва. – К., 1994.

Гурбик А. Еволюція соціально-територіальних спільнот в середньовічній Україні. – К., 1998.

Єремеєв І. Герби гетьманів України. – К., 1998.

Єфименко В. Культура Середньовіччя. Культура Відродження. – К., 1994.

Жолтовський П. Монументальний живопис на Україні ХVII– ХVIIІ ст. – К., 1988.

Жолтовський П. Художнє життя в Україні ХVI–ХVII ст. – К., 1983.

Запаско Я. Мистецтво книги на Україні в ХVI–ХVII ст. – Л., 1971.

Золотослов. Поетичний космос Давньої Русі. – К., 1988.

Ивбулис В. Модернизм и постмодернизм. – М., 1988.

Ісаєвич Л. Братства та їх роль в розвитку української культури ХIV–ХVII ст. – К., 1966.

Ісаєвич Л. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні. – Л., 1983.

Карпенко М. Гетьман Іван Мазепа як будівничий української держави. – Суми, 1999.

Корінний М. Короткий термінологічний словник з української та зарубіжної культури. – К., 2000.

Красильников О. Історія українського театру ХХ століття. – К., 1999.

Краснодембський З. На постмодерністських роздоріжжях культури. – К., 2000.

Крисаченко В. С. Екологічна культура. – К., 1996.

Крисаченко В. С. Людина і довкілля. – К., 1995.

Куликова И. У истоков модернизма. – М., 1980.

Культура і побут населення України. – К., 1993.

Культурне Відродження в Україні. – Л., 1993.

Лобас В. Українська і зарубіжна культура. – К., 2000.

Макаров А. Світло українського бароко. – К., 1994.

Мистецтво, фольклор та етнографія слов’янського народу. – К., 1993.

Митці в українській діаспорі. – К., 1997.

Митці України: Енциклопедичний довідник. – К., 1992.

Митці України: Енциклопедичний довідник. – К., 1992.

Мойсеїв І. Храм української культури. – К., 1998.

Моця О., Ричка Г. Київська Русь: від язичництва до християнства. – К., 1996.

Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття. – К., 1994.

Ничкало С. Мистецтвознавство: Короткий тлумачний словник. – К., 1999.

Овсійчук В. Українське мистецтво ХVI – першої половини ХVIІІ ст. – К., 1985.

Павленко Ю. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства. – К., 1996.

Плачинда С. Міфи і легенди Давньої України. – К., 1997.

Позінкевич Р. Освіта в системі культури. – Луцьк, 2000.

Полікарпов В. Лекції з історії світової культури. – К., 2000.

Поліщук Є. Історія культури: Короткий довідник. – К., 2000.

Постмодерн в философии, науке, культуре. – Х., 2000.

Рубан В. Український портретний живопис другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – К., 1986.

Січинський В. Чужинці про Україну. – К., 1992.

Славяне юго-восточной Европы в предгосударственный период. – К., 1999.

Степовик Д. Українська графіка ХVI–ХVIІІ ст. – К., 1982.

Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. – К., 1993.

Українська та зарубіжна культура. – К., 2000.

Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2000.

Ушкалов Л. Григорій Сковорода і антична культура. – Х., 1993.

Ушкалов Л. Світ українського бароко. – Х., 1994.

Фартушний А. Українська культура. – Л., 2000.

Федас Й. Український народний вертеп. – К., 1987.

Хижняк З. Києво-Могилянська академія. – К., 1988.

Цапенко М. П. З історії шукань національного стилю в архітектурі України. – К., 1959.

Шестаков В. Массовая культура. – М., 1990.

Щербаківський В. Українське мистецтво. – К., 1999.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.