Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Роб_прогр_іст_укр_культ_медики.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
196.1 Кб
Скачать

5. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Функції культури

2

2

Проблема етногенезу слов’ян

2

3

Християнізація Київської Русі

2

4

Братства на Україні

2

5

Зародження і розвиток книгодрукарства на Україні

2

6

Українське бароко в контексті світової культури

2

7

Народний побут та традиційна культура українського села в ХІХ ст

2

8

Українське культурне відродження: етапи і здобутки

2

9

Мистецтво на зламі століть: український авангард

2

10

Політика радянської влади щодо культури в 20- роках ХХ ст.

2

11

Розвиток українська культури в умовах соціалізму

2

12

Культура української діаспори

2

13

Тенденції розвитку сучасної України

2

Разом

26

8. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Сучасні дискусії щодо Трипільської проблеми

2

Проблема походження слов’ян

2

Дискусія щодо етнічної характеристика Київської Русі

2

Культурні здобутки Галицько-Волинської держави

2

Козацтво як культурно-історичний феномен

2

Вплив України на російську культуру в другій пол. ХVІІ-ХVІІІ ст.

2

Національно-культурний розвиток українства в ХІХ ст

2

Становлення українського кіно. Творчість О.Довженка

2

Структури повсякденності доби занепаду розвиненого соціалізму.

2

Українська культура доби постмодерну

2

Разом

20

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання

Не передбачається

10. Методи навчання

Аудиторна, самостійна робота. Лекції (традиційні та проблемні), семінарські заняття, виконання тестових завдань, робота в бібліотеці та інтернеті

11. Методи контролю

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Зміст курсу поділений на 2 змістових модулі. Кожний змістовий модуль включає в себе лекції, семінарські заняття, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу даної частини курсу.

Оцінка успішності знань студентів здійснюється в двох формах: поточний контроль: виступи на семінарах, 2 модульні письмові роботи і підсумковий контроль (залік).

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий сем. контроль (екзамен)

Сума

Модуль 1

Модуль 2

40

100

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Тема 9

Тема 10

Тема 11

2

4

5

5

4

10

5

10

5

5

5

Разом (м-1) 30

Разом (м-2) 30

Т1, Т2 ... Т9 – теми модулів

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.