Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча програма та матеріали до семінарських та...docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
208.75 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Юридичний факультет

Кафедра кримінально-правових дисциплін

Робоча програма та матеріали до семінарських і практичних занять і самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Кримінальне право України. Частина Загальна»

Харків – 2012

Схвалено рішенням Науково-методичної комісії юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 6 від 26.06.2012 р.)

Рекомендовано до друку Вченою радою юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 13 від 26.06.2012 р.)

Робоча програма та матеріали до семінарських і практичних занять і самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Кримінальне право України. Частина Загальна»: Укладачі: д.ю.н., проф. В.М. Трубников, к.ю.н., доц. О.О. Житний, к.ю.н. Я.О. Лантінов, к.ю.н., доц. О.М. Храмцов; За ред. д.ю.н., проф. В.М. Трубникова, к.ю.н., доц. О.О. Житного – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 70 с.

Рецензенти:

Литвинов О.М., доктор юридичних наук, професор, начальник кафедри кримінального права та кримінології, Харківський національний університет внутрішніх справ;

Ємельянов В.П., доктор юридичних наук, професор, навчально-науковий інститут права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ, професор кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології.

Робоча програма та матеріали до семінарських і практичних занять і самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Кримінальне право України. Частина Загальна» містить тематичний план курсу, список основної й додаткової літератури, що рекомендується при вивченні курсу та окремих навчальних тем, плани та завдання для проведення практичних і семінарських занять, контрольні питання до іспиту, тематику рефератів.

Призначені для студентів денної форми навчання юридичного факультету.

ЗМІСТ

І. Робоча програма

3

ІІ. Загальні положення

32

1. Вступ

32

2. Зміст та структура курсу

33

3. Види навчальних занять із Загальної частини кримінального права. Загальні вказівки до їх підготовки

33

4. Самостійна робота студентів, курсова робота, письмові завдання

36

5. Оцінювання знань студентів денної форми навчання з дисципліни «Кримінальне право України. Частина Загальна»

37

ІІІ. Матеріали для підготовки до аудиторних занять.

39

ІV. Перелік контрольних запитань для самостійної підготовки до іспиту із Загальної частини кримінального права

97

І. Робоча програма Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів

7

Галузь знань

право

Нормативна

Напрям підготовки

03043 право

Модулів – 4

Спеціальність (професійне

спрямування):

правознавство

Рік підготовки:

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

Семестр

Загальна кількість годин - 252

3, 4-й

3, 4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«бакалавр»

70 год.

14 год.

Практичні, семінарські

70 год.

10 год.

Лабораторні

Самостійна робота

112 год.

228 год.

ІНДЗ: год.

Вид контролю: залік, екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1/3

для заочної форми навчання – 1/3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.