Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча программа(психология).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.11.2018
Размер:
143.36 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра____прикладної психології______________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

___________________________

“______”_______________20___ р.

Робоча програма навчальної дисципліни

Загальна психологія

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки 6.030101 соціологія, 6.040300 політологія

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності соціологія, політологія

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації__________________________________________________________

(назва спеціалізації)

соціологічний факультет____________________________________

(назва факультету)

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Харків – 2011

Загальна психологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.030101 соціологія, 6.040300 політологія

«17» червня 2011 р. - 13с.

Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

К.психол.н., доц. Сорока А. В.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри прикладної психології

Протокол № 16 від. «16» червня 2011 р.

Завідувач кафедрою прикладної психології

_______________________ (Крейдун Н. П.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«16» червня 2011 р

Схвалено методичною комісією факультету психології

Протокол № 6 від. «17» червня 2011 р.

«17» червня 2011 р. Голова ____________(Маєвська Н. А.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів-3,5

Галузь знань

030101 соціологія, 6.040300 політологія

(шифр і назва)

Вибіркова

Напрям підготовки

6.030101 соціологія, 6.040300 політологія

(шифр і назва)

Модулів – 3

Спеціальність (професійне

спрямування):

соціологія, політологія

Рік підготовки:

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 126

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 8

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

36 год.

год.

Практичні, семінарські

18 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

72 год.

год.

(ІНДЗ) К.Р.- 3.

Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -

для заочної форми навчання -

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.