Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча прогрма Іст укр культ.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
256 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спортуУкраїни

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Кафедра теорії культури і філософії науки

“Затверджую”

Перший проректор

____________________________________

“_______” ____________________20___р.

Робоча програма навчальної дисципліни

Історія української культури

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_______0703 - Хімія________________

для спеціальності______6. 070301 - Хімія____________

спеціалізації_______хімія ______________

факультету_____хімічного____________________________

Кредитно-модульна система організації навчального процесу

Харків-2013

___Історія української культури__.Робоча програма навчальної дисципліни

(назва навчальної дисципліни)

для студентів за напрямом підготовки 0703-Хімія,6.0703101 Хімія

“27”_серпня, 2013.

Розробники: канд. філософ. наук, доцент кафедри теорії культури і філософії науки Тагліна Ю.С.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії культури і філософії науки філософського факультету

Протокол № 1 від 27 серпня 2013р.

Завідувач кафедри теорії культури і філософії науки

_______________________ (Білецький І. П.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено методичною комісією

філософського факультету

Протокол №_1__ від “30”_серпня____2013р.

“_30_” _серпня______2013р. Голова___________( Голіков С. О.__)

(підпис) (прізвище та ініціали)

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Нормативна

Напрям підготовки

0703 - Хімія

(шифр і назва)

Модулів – 3

Спеціальність

(професійне спрямування):

____6.070301 - хімія

Рік підготовки

Індивідуальне науково-дослідне завдання__ контрольні роботи____

(назва)

1

Загальна кількість годин- 72

Семестр

ІІ

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3

самостійної роботи студента –3

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

18год.

год.

Практичні, семінарські

16 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

38 год.

год.

ІНДЗ:контр.роб год.,

Вид контролю: контрольна, іспит

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 34/38

для заочної форми навчання –

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета ознайомити студентів з головними етапами розвитку української культури, сформувати систему знань про роль та місце української культури в світовому культурному просторі;

Завдання

 • формування у студентської молоді цілісного уявлення про шляхи розвитку української культури, основні етапи її формування;

 • пізнання загальних закономірностей культурної еволюції та їх експлікацій на історичний розвиток української нації;

 • аналіз самобутнього характеру української культури, її тісних взаємозв`язків із європейською та світовою культурою.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • теоретичні основи предмету як окремої галузі наукового знання;

 • головні проблеми українознавчих культурологічних досліджень;

 • сутність феномену української культури як детермінанти суспільної свідомості

вміти:

 • орієнтуватись в головних напрямах досліджень з історії української культури;

 • виокремлювати чинники та фактори формування давньої української культури;

 • узагальнювати фактологічний матеріал з вивченого предмету;

 • здійснювати компаративний аналіз вимірів та епох в історичному розвитку української культури;

 • аналізувати український етнонаціональний культурний простір.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.