Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча програма та матеріали до семінарських та...docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
208.75 Кб
Скачать

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової роботи

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

80-89

В

добре

70-79

С

60-69

D

задовільно

50-59

Е

1-49

FX

незадовільно

не зараховано

13. Методичне забезпечення

1. Кримінальне право України. Загальна частина: Навчально-методичний комплекс (для студентців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і магістр») / Укладачі: д.ю.н. проф. Трубников В.М., к.ю.н. доц.. Житний О.О. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006. – 63 с.

2. Кримінальне право. Загальна і Особлива частини. Навчально-методичні рекомендації з підготовки курсових і дипломних робіт (для студентів денної та заочної форм навчання юридичних вузів і факультетів вищих навчальних закладів) / Укладачі: д.ю.н., проф. Фролова О.Г., д.ю.н. проф. Трубников В.М., Новикова Л.В. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2006. – 40 с.

14. Рекомендована література Нормативно-правові акти:

Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.1996 – 1996 р., № 30.

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України вiд 29.06.2001 – 2001 р., № 25.

Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р. // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 12.01.1961 – 1961 р., № 2.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 18.12.1984 – 1984 р., № 51.

Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 22.01.1991 – 1991 р., № 4.

Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.1991р. // Відомості Верховної Ради України вiд 31.12.1991 – 1991 р., № 53.

Базова

Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник; за заг. ред. В. М. Трубникова. – Х., 2012.

Кримінальне право України: Загальна частина / за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – X.: Право, 2010.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. — К.: Юридична думка, 2010.

Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін. За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.В. Сташиса, В.Я. Тація.– Х.: «Одіссей», 2010.

Житний О. О. Кримінальне право України: частина Загальна (у схемах та таблицях): Навч. посіб. / О. О. Житний. - X.: «Одіссей, 2008.

Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України та постанов Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / Упоряд. Н.О. Гуторова, О.О. Житний. – Х.: «Одіссей», 2012.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.